Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 29.07.2013
  Ewidencja środków trwałych na koncie 013
  Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia ...

  Rachunkowość budżetowa 25.07.2013
  Ewidencja na koncie 080 "Środki trwałe w budowie"
  Środkami trwałymi w budowie, są środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia. Należy zwrócić uwagę, że do kosztów środków trwałych w budowie (inwestycji) nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych po oddaniu środka trwałego do używania.Koszty środków trwałych w budowie (inwestycji) obejmują wartość w cenie nabycia zużytych materiałów, ...

  Rachunkowość budżetowa 24.07.2013
  Do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych służy konto 020
  Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.  Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma tego konta wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072. Wartości niematerialne i prawne są ...

  Rachunkowość budżetowa 24.07.2013
  Ewidencja operacji w ramach umów barterowych
  Właściwym rozwiązaniem ewidencyjnym dla operacji wynikających z umowy barterowej jest księgowanie ich za pośrednictwem konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. Konto 221 nie ma tu zastosowania.Coraz popularniejszą formą rozliczania się jednostek sektora finansów publicznych z kontrahentami są tzw. umowy barterowe. Istotą umów barterowych jest wymiana towarów lub usług ...

  Rachunkowość budżetowa 22.07.2013
  Wydrukowane polecenie księgowania też jest dowodem księgowym
  Instytucje publiczne dla udokumentowania operacji wewnętrznych mogą stosować dokumenty księgowe w postaci uzupełnionych wydruków (np. polecenie księgowania). Ważne jest jednak dokumenty te zawierały wszystkie elementy przewidziane przepisami dla dowodów księgowych.Podstawą zapisów w księgach są dowody tzw. dowody źródłowe. Można je podzielić na:zewnętrzne obce – otrzymane od ...

  Rachunkowość budżetowa 17.07.2013
  Opłaty komornicze księgujemy na koncie 761
  Koszt związany z opłatą komorniczą ujmowany jest na koncie 761 „Pozostałe koszty operacyjne”. Do tego konta należy prowadzić ewidencję szczegółową, która musi zostać dostosowana do potrzeb analitycznych, sprawowania kontroli oraz właściwego sprawozdawania. Opłaty komornicze związane są z prowadzonym, na wniosek jednostki-wierzyciela, postępowaniem. Pobierane są w oparciu o ...

  Rachunkowość budżetowa 17.07.2013
  Ewidencja środków na wydzielonym rachunku przeznaczonych na inwestycje
  Wydatki jednostki na wykonanie nawierzchni tłuczniowej na obiektach sportowych pokryte ze środków wydzielonego rachunku dochodów należy traktować jak inwestycję i księgować przy użyciu konta 740 oraz 080.Zgodnie z opisem zawartym w rozporządzeniu ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości do ewidencji środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycje ...

  Rachunkowość budżetowa 16.07.2013
  Ewidencja pozabilansowa środków trwałych
  Zapisów księgowych w ewidencji pozabilansowej środków trwałych dokonujemy w odniesieniu do zdarzeń gospodarczych, które nie mają wpływu na wielkość aktywów i pasywów jednostki, a które z uwagi na różne przyczyny powinny być uwzględnione w tej ewidencji.Najczęściej w jednostkach sfery finansów publicznych, z ewidencją bilansową mamy do czynienia w przypadku używania środków ...

  Rachunkowość budżetowa 16.07.2013
  Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe
  Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe dokonują odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań określonych rozporządzeniem.W przypadku podstawowych środków trwałych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej ...

  Rachunkowość budżetowa 11.07.2013
  Jednostka zaliczy meble do pozostałych środków trwałych
  Meble, które w danej jednostce zostały wbudowane na stałe w obiekt, zwiększą wartość nieruchomości. Natomiast, jeśli będą to elementy wolnostojące, to należy je zaliczyć do pozostałych środków trwałych. Do środków trwałych zalicza się w szczególności nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy. Meble posiadają dłuższy okres użyteczności niż ...