Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 11.12.2014
  Nowe zasady klasyfikowania wydatków budżetowych
  Doprecyzowanie zasad kwalifikowania wydatków budżetowych związanych z gospodarowaniem odpadami – to tylko niektóre ze zmian mających obowiązywać od nowego roku w zakresie klasyfikacji budżetowej.Przedstawiciele poszczególnych resortów wypowiedzieli się na temat projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów regulującego kwestię klasyfikacji wydatków budżetowych, która ma ...

  Rachunkowość budżetowa 07.08.2013
  Odsetki za zwłokę stanowią przychody finansowe
  W jednostkach sektora finansów publicznych do ewidencji odsetek za zwłokę służy konto 750 „Przychody finansowe”. Na koncie 720 ewidencjonuje się natomiast przychody z tytułu dochodów budżetowych, związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, a w szczególności podatków, składek i opłat.Mimo że od czasu wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ...

  Rachunkowość budżetowa 05.08.2013
  Mienie zlikwidowanych jednostek należy ująć na koncie 015
  Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący, po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym.Na stronie Wn konta 015 organ założycielski (lub nadzorujący) ujmuje w szczególności: ...

  Rachunkowość budżetowa 05.08.2013
  Konto 132 - Rachunek dochodów jednostek budżetowych
  Konto 132 służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, w szczególności z tytułu: spadków, zapisów, darowizn, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej i przeznaczonych na finansowanie ...

  Rachunkowość budżetowa 05.08.2013
  Konto 014 – Zbiory biblioteczne
  Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych. Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, zaś na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072. Na stronie ...

  Rachunkowość budżetowa 05.08.2013
  Konto 134 Kredyty bankowe
  Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie działalności podstawowej i inwestycji, przelanych przez bank na odpowiednie rachunki bankowe. Szczegółowa ewidencja do tego konta uzależniona jest od potrzeb jednostki oraz rodzaju zaciągniętych kredytów.Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytów, a na stronie Ma – kredyty udzielone jednostce przez ...

  Rachunkowość budżetowa 01.08.2013
  Wspólny rachunek wymaga dowodów zastępczych
  W sytuacji, gdy podmiot nadrzędny nie zdecyduje się na wyodrębnianie osobnego rachunku bankowego dla swojej jednostki organizacyjnej, wszelkie operacje związane z przelewami bankowymi ujmuje się na podstawie jednego wyciągu bankowego. Księgowi powinni na podstawie wyciągu przygotować dokument zastępczy dla urzędu zawierający wyszczególnienie jego dochodów i wydatków.Stosowanie dowodów ...

  Rachunkowość budżetowa 01.08.2013
  Ewidencja księgowa zakupu aktualizacji oprogramowania
  Gdy jednostka sektora finansów publicznych nie nabędzie nowego programu (np. antywirusowego), lecz jego aktualizację, ewidencja księgowa będzie wyglądała nieco inaczej niż w przypadku kupna oprogramowania. Trzeba zwrócić  uwagę m.in. na to, że wartość początkowa nie powiększy się.Ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych (pojęcie ...

  Rachunkowość budżetowa 01.08.2013
  Odszkodowanie stanowi pozostałe przychody operacyjne
  Odszkodowanie zasądzone wyrokiem jako przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki sektora finansów publicznych ewidencjonuje się na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.Odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądowym, stanowiące rekompensatę za wyrządzoną szkodę, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych ...

  Rachunkowość budżetowa 31.07.2013
  Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych na koncie 221
  Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych.  Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat, natomiast na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności. Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu ...