Porady dotyczące obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

Zapraszamy do podkategorii Potrącenia w dziale ZUS i płace na experto24.pl Tutaj dowiesz się np. w jakiej kolejności dokonywać potrąceń z wynagrodzenia przy kilku komornikach czy też ile można wypłacić na rękę zleceniobiorcy, który ma zajęcie komornicze. Skorzystaj z praktycznych porad ekspertów i uniknij konfliktu z kancelarią komorniczą i z własnym pracownikiem.

Nowości w kategorii

  • Pracodawcy nie wolno potrącić z poborów więcej, niż określają przepisy
  • Nawet gdy pracownik napisze oświadczenie, że upoważnia zakład pracy do potrącenia z wynagrodzenia całej pensji na poczet zajęcia komorniczego, to pracodawca nie może tego zrobić, musi przestrzegać określonych przepisami limitów.Zasady i granice dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika wyznaczą przepisy art. 87–91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. ...
  • Potrącenia z premii rocznej i wynagrodzenia miesięcznego
  • W przypadku, gdy składniki wynagrodzenia są płatne w tym samym miesiącu, ale w różnych terminach, potrącenia dokonuje się osobno, tzn. z każdej wypłaty. Zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i pozostałe jego składniki – premie, nagrody, dodatki, podlegają potrąceniom na poczet zajęcia komorniczego.Choć potrąceń dokonuje się oddzielnie, to na miesiąc obowiązuje jedna kwota wolna, ...
  • Zapomoga z ZFŚS nie podlega egzekucji komorniczej
  • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880–888 kpc nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS są przychodami z tytułu stosunku pracy i w przypadku egzekucji należy je traktować tak jak wynagrodzenie za pracę,Przepisy ustawy z 4 marca 1994 ...
  • Potrącenie z ekwiwalentu za pranie odzieży – potrzebna zgoda pracownika
  • Pracodawca powinien uzyskać pisemną zgodę pracownika na potrącenie nadpłaty wynagrodzenia z należności za pranie lub używanie własnej odzieży roboczej oraz ryczałtu pieniężnego za używanie samochodu pracownika do celów służbowych.Ekwiwalent za odzież roboczą oraz ryczałt samochodowy nie stanowią wynagrodzenia za pracę. Tak wynika z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości ...
  • Nieobecność pracownika nie wpływa na wysokość kwot wolnych od potrąceń
  • Nie ma podstaw prawnych do zmniejszania kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do przepracowanej części miesiąca w razie absencji pracownika w pracy. Proporcjonalne zmniejszanie kwot wolnych jest przewidziane tylko w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.Następujące stanowisko w sprawie prezentuje Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy (pismo nr GPP-306-4560-457/08/PE), ...