Porady dotyczące obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

Zapraszamy do podkategorii Potrącenia w dziale ZUS i płace na experto24.pl Tutaj dowiesz się np. w jakiej kolejności dokonywać potrąceń z wynagrodzenia przy kilku komornikach czy też ile można wypłacić na rękę zleceniobiorcy, który ma zajęcie komornicze. Skorzystaj z praktycznych porad ekspertów i uniknij konfliktu z kancelarią komorniczą i z własnym pracownikiem.

Nowości w kategorii

  • Zapomoga z ZFŚS nie podlega egzekucji komorniczej
  • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880–888 kpc nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS są przychodami z tytułu stosunku pracy i w przypadku egzekucji należy je traktować tak jak wynagrodzenie za pracę,Przepisy ustawy z 4 marca 1994 ...
  • Potrącenie z ekwiwalentu za pranie odzieży – potrzebna zgoda pracownika
  • Pracodawca powinien uzyskać pisemną zgodę pracownika na potrącenie nadpłaty wynagrodzenia z należności za pranie lub używanie własnej odzieży roboczej oraz ryczałtu pieniężnego za używanie samochodu pracownika do celów służbowych.Ekwiwalent za odzież roboczą oraz ryczałt samochodowy nie stanowią wynagrodzenia za pracę. Tak wynika z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości ...
  • Nieobecność pracownika nie wpływa na wysokość kwot wolnych od potrąceń
  • Nie ma podstaw prawnych do zmniejszania kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do przepracowanej części miesiąca w razie absencji pracownika w pracy. Proporcjonalne zmniejszanie kwot wolnych jest przewidziane tylko w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.Następujące stanowisko w sprawie prezentuje Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy (pismo nr GPP-306-4560-457/08/PE), ...
  • Świadczenie niepieniężne przy egzekucji komorniczej
  • Przychód osiągany przez pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych jest świadczeniem niepieniężnym i nie podlega egzekucji komorniczej. Niemniej jednak, nieodpłatne korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celach prywatnych zwiększa jego przychód ze stosunku pracy.Przychód ten podlega opodatkowaniu oraz – poza wyjątkowymi sytuacjami – oskładkowaniu. ...
  • Do potrącenia składki związkowej potrzebna jest pisemna zgoda pracownika
  • Pracodawca nie może potrącić z wynagrodzenia pracownika składek na rzecz związków zawodowych bez posiadania pisemnej zgody zainteresowanego. Obowiązek potrącania składek związkowych nakłada na pracodawców ustawa związkowa. Żeby potrącenie takie było możliwe, pracodawca musi posiadać pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej oraz pisemną zgodę pracownika określającą ...