Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 17.03.2014
   Składki ZUS zleceniobiorcy – ważna jest wysokość pensji z umowy o pracę 
  Jeżeli pracownik – wykonujący jednocześnie umowę zlecenia z tytułu stosunku pracy uzyskuje miesięcznie wynagrodzenie w kwocie niższej od minimalnego wynagrodzenia, wówczas ubezpieczenia społeczne i wypadkowe ze zlecenia są także obowiązkowe.Takie stanowisko zajął ZUS w interpretacji indywidualnej z 16 grudnia 2013 r (decyzji nr 491). Podstawą jej wydania był wniosek przedsiębiorcy, ...

  Składki ZUS 17.03.2014
   Członek rady nadzorczej objęty jest tylko ubezpieczeniem zdrowotnym
  Osoba sprawująca funkcję członka rady nadzorczej podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Przychody uzyskane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej są zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla tej grupy osób powstaje z dniem powołania na członka rady ...

  Składki ZUS 13.03.2014
  Zleceniodawca nie płaci składek od umowy wykonywanej na rzecz innego pracodawcy
  W zakresie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważana jest także osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy. Wykonywanie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy ma miejsce gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie ...

  Składki ZUS 11.03.2014
   Naliczanie składek ZUS od udostępnianych mieszkań służbowych 
  Jeśli wartość udostępnianych pracownikom świadczeń w postaci mieszkań służbowych jest ustalana na podstawie wewnętrznego zarządzenia prezesa, a stawki są wyższe niż wynikające z obowiązujących przepisów, od kwoty świadczeń nalicza się składki. Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy ...

  Składki ZUS 11.03.2014
  Ubezpieczenie chorobowe wspólników spółki komandytowej
  Wspólnicy spółki komandytowej w zakresie ubezpieczeń społecznych są traktowani jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Przedsiębiorcy zaś podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne jest natomiast ubezpieczenie chorobowe. Oznacza to, że komandytariusz i komplementariusz mogą więc do tego ubezpieczenia przystąpić lub ...

  Składki ZUS 03.03.2014
  Prowadzenie działalności podczas zasiłku macierzyńskiego a składki ZUS
  Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie stanowi obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń społecznych, a tym samym nie powstaje w tym przypadku obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z działalności. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które ...

  Składki ZUS 02.03.2014
  Nieoskładkowane diety dla pracownika oddelegowanego za granicę
  Delegowanie pracownika do pracy za granicą nie jest zagraniczną podróżą służbową. Pracodawca nie może tym samym wypłacać pracownikowi diet zwolnionych z oskładkowania, a wypłacone już w ten sposób należności stanowią część wynagrodzenia za pracę, oskładkowaną na zasadach ogólnych.Tak uznał Sąd Najwyższy w orzeczeniu wydanym 14 listopada 2013 r. (II UK 204/13). Sprawa rozpatrywana ...

  Składki ZUS 27.02.2014
  Dodatek mieszkaniowy na urlopie wychowawczym jest wyłączony ze składek
  Świadczenia, np. dodatek mieszkaniowy opłacane przez pracodawcę za okres urlopu wychowawczego (a więc okresu nieświadczenia pracy) nie stanowią podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych z tytułu stosunku pracy. Prawo do tych świadczeń nie przysługuje bowiem za okres świadczenia pracy, tylko z tytułu urlopu wychowawczego, a więc odrębnego od stosunku pracy tytułu do ubezpieczeń.Od ...

  Składki ZUS 27.02.2014
  Członek rady nadzorczej jest zgłaszany tylko do ubezpieczenia zdrowotnego
  Osoba sprawująca funkcję członka rady nadzorczej podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla tej grupy osób powstaje z dniem powołania na członka rady nadzorczej, a wygasa w dniu zaprzestania pełnienia tej funkcji. Pełnienie obowiązków członka rady nadzorczej nie jest natomiast ...

  Składki ZUS 23.02.2014
  Aby odzyskać nadpłatę składek, trzeba złożyć wniosek
  Jeżeli za dany miesiąc płatnik opłaci składki na ubezpieczenia w wysokości wyższej niż powinien, i nie ma zaległości w ZUS za wcześniejsze okresy, na jego koncie powstanie nadpłata składek.Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek ...