Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 30.06.2014
  Skorygowane raporty imienne ZUS RZA a rozliczanie składki zdrowotnej
  W sytuacji gdy wynagrodzenie z umowy o dzieło zostało wypłacone jako wynagrodzenie z umowy zlecenia ze składką zdrowotną, składkę tę należy skorygować. Wykonawca najpierw – poprzez skorygowanie kosztów uzyskania w rozliczeniu rocznym za 2013 rok – odzyska część podatku, który został nadpłacony. Następnie w zeznaniu podatkowym za 2014 rok dokona doliczenia składki zdrowotnej ...

  Składki ZUS 26.06.2014
  Umorzona pożyczka nie jest zapomogą
  Kwota częściowo umorzonej pracownikowi pożyczki, mająca źródło w łączącym go w przeszłości z firmą zatrudnieniem, jest przychodem ze stosunku pracy. Od umorzonej kwoty pożyczki należy zapłacić składki ZUS.Kwestię konieczności opłacenia składek od częściowo umorzonego wsparcia finansowego, jakie otrzymał były niepełnosprawny pracownik z zakładowego funduszu rehabilitacji ...

  Składki ZUS 18.06.2014
  Składki ZUS rencisty prowadzącego działalność gospodarczą
  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych posiadające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzonej działalności do czasu ustalenia prawa do emerytury. Osoby te zobowiązane są również do opłacania ...

  Składki ZUS 12.06.2014
  Składki na FGŚP należy opłacać również za zleceniobiorców
  Pojęcie pracownika przy ustalaniu obowiązku opłacania składek na FGŚP jest pojęciem szerszym niż wynikające z Kodeksu pracy i obejmuje również m.in. osoby wykonujące umowy zlecenia.Składki na FGŚP opłaca się tylko za pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych regulująca zasady opłacania wspomnianych składek wprowadza inne ...

  Składki ZUS 06.06.2014
  Pensja praktykanta, który ukończył 30 lat to należność ze zlecenia
  Osoba, która została przyjęta na praktykę absolwencką i nie ukończyła 30 lat, nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie ma przy tym znaczenia, czy praktyka jest odpłatna, czy też w okresie jej odbywania jest wypłacane wynagrodzenie. Natomiast należność praktykanta, który ukończył 30 lat, jest traktowana jako przychód ze zlecenia.Ustawodawca ...

  Składki ZUS 02.06.2014
  Umowa o pracę ze zleceniobiorcą ma skutki ubezpieczeniowe
  W wielu przypadkach zdarza się, że z tą samą osobą najpierw zostanie zawarta umowa zlecenia, a następnie umowa o pracę i obydwie umowy są wykonywane równocześnie. Od dnia zawarcia umowy o pracę umowa zlecenia przestaje być odrębnym tytułem do ubezpieczeń.Umowa zlecenia zaczyna być traktowana w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako umowa o pracę (umowa ...

  Składki ZUS 30.05.2014
  Wykonywanie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy
  Za pracownika uważana jest także osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeśli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy. Wykonywanie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy zaistnieje, gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i dodatkowo z ...

  Składki ZUS 26.05.2014
  Zleceniobiorca uczeń szkoły dla dorosłych - składki ZUS
  Status ucznia szkoły dla dorosłych zwalnia z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Za taką osobę nie opłaca się składek. Trzeba jednak spełnić warunek nieukończenia 26. roku życia.Warunkiem niepodlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywanej umowy zlecenia jest: posiadanie statusu ucznia gimnazjum, szkoły ...

  Składki ZUS 26.05.2014
  Ubezpieczenie społeczne pracownika prowadzącego działalność gospodarczą
  Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ze stosunku pracy. Z tytułu prowadzenia działalności może natomiast opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zasadzie dobrowolności (wówczas obowiązkowa jest składka wypadkowa).Zwolnienie z obowiązku ...

  Składki ZUS 26.05.2014
  Kolejna nagroda jubileuszowa bez składek ZUS
  Składek na ubezpieczenia społeczne nie nalicza się od nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które według zasad określających warunki ich przyznania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Od wypłaconej nagrody jubileuszowej nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli z obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu wynagradzania wynika, że nagrody te ...