Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 05.05.2014
  Odprawy emerytalno-rentowe zwolnione są ze składek ZUS
  Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegają wszystkie odprawy emerytalno-rentowe, bez względu na podstawę ich przyznania oraz wysokość. Ważne jest, aby wypłacona odprawa przysługiwała w związku z przejściem pracownika na emeryturę albo rentę.Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu ...

  Składki ZUS 30.04.2014
  Obniżenie wynagrodzenia pracownika – zleceniobiorcy zmienia tytuł do ubezpieczeń
  Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zlecenia następuje zmiana rodzajów ubezpieczeń, tj. przez część okresu ubezpieczony podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, a przez część ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustala się od przychodu uzyskanego za okres podlegania tym ubezpieczeniom.Przykład:Osoba wykonywała ...

  Składki ZUS 23.04.2014
  Zaliczka wypłacona na poczet wynagrodzenia rodzi obowiązki wobec ZUS
  Od otrzymanej przez pracownika w okresie jego przebywania na urlopie bezpłatnym zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne. Zaliczka jest także podstawą do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.Takie stanowisko wyraził ZUS, w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2014 r. (decyzja nr 28.). W uzasadnieniu podał, iż podstawę wymiaru ...

  Składki ZUS 23.04.2014
  Po przywróceniu pracownika do pracy składki na FEP nie trzeba opłacać
  Pomimo przywrócenia pracownika do pracy i obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych nie jest wymagalna. Składki na FEP należy opłacać tylko za okres pracy wykonywanej w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.Podczas gdy pracownik został przywrócony do pracy i część jego uprawnień pracowniczych działa wstecz, ...

  Składki ZUS 23.04.2014
  Zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny
  Do przyznania zasiłku opiekuńczego wystarczy, aby podwładny przebywał z chorym członkiem rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym jedynie przez okres sprawowania opieki. W przypadku zwolnienia lekarskiego otrzymanego w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny pracodawca (płatnik zasiłków) ustala w trakcie kontroli, czy zatrudniony nie wykorzystuje zwolnienia do innych celów ...

  Składki ZUS 14.04.2014
  ZUS nie może zaliczać wpłat na dowolne zaległości składkowe
  Składki ZUS opłacone przez płatnika za konkretny okres rozliczeniowy, wskazany w prawidłowo wypełnionej dokumentacji płatniczej, powinny być zaewidencjonowane przez ZUS jako wpłaty za ten okres, niezależnie od innych zadłużeń. ZUS nie może więc dowolnie zaliczać wpłat na wybrane przez siebie zaległości. Jeżeli inne zaległości się pojawiają, ZUS powinien wydać odrębną decyzję ...

  Składki ZUS 12.04.2014
  Preferencyjne składki ZUS również dla wspólników spółek cywilnych
  Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe od podstawy wymiaru składek w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia, posiadają zarówno przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej, jak również wspólnicy spółek cywilnych.W tej kwestii wypowiedział się ZUS, wydając ...

  Składki ZUS 07.04.2014
  Wartość świadczeń finansowanych z ZFŚS powinna być różnicowana
  Podstawowym kryterium oceny przez ZUS prawidłowości przyznawania takich świadczeń, jak bony towarowe czy paczki dla dzieci, stało się w ostatnich latach to, czy ich wartość jest zróżnicowana.Pracownicy otrzymujący od pracodawcy świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni je otrzymywać w zróżnicowanej wysokości. Ma to być zewnętrzny przejaw tego, ...

  Składki ZUS 03.04.2014
  Nie ma składek od umowy o dzieło wykonywanej przez zleceniobiorcę
  Umowa o dzieło zawarta z osobą, która jednocześnie wykonuje w tej samej firmie umowę zlecenia, nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Od przychodu otrzymanego z tytułu umowy o dzieło istnieje obowiązek opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.Umowa o dzieło nie jest samoistnym tytułem do objęcia osoby wykonującej ...

  Składki ZUS 03.04.2014
  Składki ZUS od wynagrodzenia za nadgodziny wypłacanego na podstawie ugody
  W przypadku należności pracowniczych dochodzonych na drodze sądowej znaczenie ma roszczenie, z jakim pracownik wystąpił do sądu. Jeżeli dotyczy ono składnika wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru składek, to od uzyskanej kwoty trzeba opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, i to zarówno w przypadku, gdy wynagrodzenie to będzie wypłacane na podstawie wyroku sądu, ...