Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 03.04.2014
  Pracodawca może zażądać od pracownika zwrotu części składek
  Termin przedawnienia roszczenia pracodawcy do pracownika z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia spowodowanego nieopłaceniem składek ZUS rozpoczyna bieg od dnia zapłaty tych składek przez pracodawcę. Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w uchwale składu 3 sędziów , podjętej 5 grudnia 2013 r. (III PZP 6/13).Problem dotyczył trójki pracowników, zatrudnionych w szpitalu – lekarza i dwóch ...

  Składki ZUS 03.04.2014
  Stopa procentowa składki wypadkowej od 1.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
  Przedsiębiorcom podlegającym wpisowi do rejestru REGON, zgłaszającym do ubezpieczenia wypadkowego w 2013 roku co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy złożyli ZUS IWA za 2011 r., 2012 r., 2013 r. stopę procentową określa ZUS. Pozostali muszą ustalić ją sami.Składka wypadkowa ustalana przez płatnikaSposób określania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniony jest ...

  Składki ZUS 02.04.2014
  Układ ratalny zawarty z ZUS oznacza kilka korzyści dla płatnika
  W przypadku zawarcia umowy z ZUS na spłatę zaległości z tytułu składek, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku o układ ratalny przerywany jest bieg naliczania odsetek za zwłokę. To jednak nie jedyna korzyść dla płatnika składek.ZUS naliczy opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w Ordynacji podatkowej. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek ...

  Składki ZUS 31.03.2014
  Składki ZUS od pakietów kafeteryjnych
  Pakiet kafeteryjny opłacany przez pracodawcę i przysługujący podwładnemu w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie stanowi podstawy wymiaru składek ze stosunku pracy. Świadczenie za czas choroby musi być jednak oskładkowane. Pakiet kafeteryjny dla chorych pracowników korzysta ze zwolnienia wtedy, gdy takie uprawnienie wynika wyraźnie z przepisów płacowych obowiązujących w spółce.Na ...

  Składki ZUS 25.03.2014
  Ekwiwalent na zakup biletów należy oskładkować
  Warunkiem uniknięcia oskładkowania świadczeń polegających na zapewnieniu pracownikom przejazdów środkami lokomocji są odpowiednie zapisy w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie wynagradzania. Ponadto pracodawca nie może przekazać pracownikowi pieniędzy na zakup biletów albo zwrócić mu wydatków poniesionych z jego prywatnych pieniędzy na ten cel.ZUS zgadza się, że wolne od ...

  Składki ZUS 24.03.2014
  Od wartości bonu z ZFŚS dla zleceniobiorcy nie opłaca się składek
  Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przyznawane także zleceniobiorcom, ale pod warunkiem że przewiduje to regulamin ZFŚS. W przeciwnym wypadku pracodawca nie może dysponować w ten sposób środkami funduszu.Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu socjalnego są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, ...

  Składki ZUS 24.03.2014
  Aby uzyskać ulgę w opłacaniu składek ZUS, trzeba spełnić kilka warunków
  Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.Procedura zmierzająca do uzyskania ulgi rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego ...

  Składki ZUS 17.03.2014
   Składki ZUS zleceniobiorcy – ważna jest wysokość pensji z umowy o pracę 
  Jeżeli pracownik – wykonujący jednocześnie umowę zlecenia z tytułu stosunku pracy uzyskuje miesięcznie wynagrodzenie w kwocie niższej od minimalnego wynagrodzenia, wówczas ubezpieczenia społeczne i wypadkowe ze zlecenia są także obowiązkowe.Takie stanowisko zajął ZUS w interpretacji indywidualnej z 16 grudnia 2013 r (decyzji nr 491). Podstawą jej wydania był wniosek przedsiębiorcy, ...

  Składki ZUS 17.03.2014
   Członek rady nadzorczej objęty jest tylko ubezpieczeniem zdrowotnym
  Osoba sprawująca funkcję członka rady nadzorczej podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Przychody uzyskane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej są zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla tej grupy osób powstaje z dniem powołania na członka rady ...

  Składki ZUS 13.03.2014
  Zleceniodawca nie płaci składek od umowy wykonywanej na rzecz innego pracodawcy
  W zakresie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważana jest także osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy. Wykonywanie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy ma miejsce gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie ...