Wszystkie artykuły

  Składki ZUS 26.05.2014
  Kolejna nagroda jubileuszowa bez składek ZUS
  Składek na ubezpieczenia społeczne nie nalicza się od nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które według zasad określających warunki ich przyznania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Od wypłaconej nagrody jubileuszowej nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli z obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu wynagradzania wynika, że nagrody te ...

  Składki ZUS 21.05.2014
  Działalność gospodarczą muszą zawiesić wszyscy wspólnicy spółki
  Jeśli jeden ze wspólników spółki cywilnej zamierza zawiesić działalność, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez wspólników tej spółki będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wniosek w tej sprawie złożą wszyscy wspólnicy.Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia ...

  Składki ZUS 21.05.2014
  Praca na urlopie wychowawczym zmienia zasady rozliczania składek ZUS
  Jeśli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym pracownica wykonuje dodatkowo umowę o pracę (zawartą z własnym pracodawcą lub innym podmiotem), to w okresie wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, nie podlega natomiast ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.Wyjaśnijmy, że osoby korzystające z urlopów wychowawczych ...

  Składki ZUS 15.05.2014
  Zleceniobiorca bez innej umowy podlega ubezpieczeniom ze zlecenia
  Podpisując umowę zlecenia, należy pamiętać, że w przeciwieństwie do umowy o pracę nie zawsze ubezpieczenia z tego tytułu będą obowiązkowe. Płatnik musi więc ustalić, jakim ubezpieczeniom ze zlecenia osoba będzie podlegała. Zleceniobiorca, który nie ma innych tytułów do ubezpieczeń, z umowy zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Obowiązek ubezpieczeń ...

  Składki ZUS 14.05.2014
  Za studenta zleceniobiorcę niekiedy trzeba opłacić składki
  Od dnia, w którym student, uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej kończy 26 lat, powinien z tytułu umowy zlecenia zostać zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.Zleceniodawcy powinni pamiętać, że zleceniobiorcy będący studentami lub uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ...

  Składki ZUS 14.05.2014
  Dopłata do wypoczynku dzieci może być wolna od składek
  Warunki dofinansowania wyjazdu dzieci pracowników na tzw. zieloną szkołę powinny być określone w regulaminie funduszu socjalnego. Uchroni to płatnika od sporu z ZUS.Wiele szkół w okresie późnej wiosny, w maju i czerwcu, organizuje dla uczniów nawet kilkudniowe wycieczki szkolne połączone z nauką nazywane zieloną szkołą. Często koszt uczestnictwa dziecka pracownika w takim wyjeździe ...

  Składki ZUS 05.05.2014
  Nagrodę jubileuszową czasem trzeba oskładkować
  Od nagrody jubileuszowej przyznanej na podstawie uchwały zarządu spółki i nieprzewidzianej w regulaminie wynagrodzeń powinny zostać naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Jeżeli nie zostało to zrobione, powinno się niezwłocznie złożyć korektę dokumentów i opłacić składki ZUS.Przykład:W kwietniu na podstawie uchwały zarządu spółki z o.o. wypłaciliśmy ...

  Składki ZUS 05.05.2014
  Odprawy emerytalno-rentowe zwolnione są ze składek ZUS
  Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegają wszystkie odprawy emerytalno-rentowe, bez względu na podstawę ich przyznania oraz wysokość. Ważne jest, aby wypłacona odprawa przysługiwała w związku z przejściem pracownika na emeryturę albo rentę.Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu ...

  Składki ZUS 30.04.2014
  Obniżenie wynagrodzenia pracownika – zleceniobiorcy zmienia tytuł do ubezpieczeń
  Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zlecenia następuje zmiana rodzajów ubezpieczeń, tj. przez część okresu ubezpieczony podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, a przez część ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustala się od przychodu uzyskanego za okres podlegania tym ubezpieczeniom.Przykład:Osoba wykonywała ...

  Składki ZUS 23.04.2014
  Zaliczka wypłacona na poczet wynagrodzenia rodzi obowiązki wobec ZUS
  Od otrzymanej przez pracownika w okresie jego przebywania na urlopie bezpłatnym zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne. Zaliczka jest także podstawą do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.Takie stanowisko wyraził ZUS, w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2014 r. (decyzja nr 28.). W uzasadnieniu podał, iż podstawę wymiaru ...