Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 07.04.2014
  Zwlekanie z badaniami lekarskimi może pozbawić pensji
  Jeśli zwłoka w wykonaniu badań okresowych powstała z przyczyn zawinionych przez pracownika, czas oczekiwania na wydanie przez lekarza orzeczenia o zdolności do pracy może stanowić usprawiedliwioną nieobecność, bez prawa do wynagrodzenia.Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, akt mianowania). Są wykonywane ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 02.04.2014
  Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy liczy się podobnie jak za wypoczynkowy
  Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego ustala się z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Różnica polega jednak na tym, że składniki zmienne wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego naliczamy z innego okresu.Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 25.03.2014
  Brak umowy szkoleniowej a rozliczanie świadczeń na dokształcanie
  Aby można było uznać, że następuje podnoszenie kwalifikacji, nie trzeba podpisywać umowy szkoleniowej. Nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy zachodzi, gdy spełnią się jednocześnie ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 14.03.2014
  W wynagrodzeniu przestojowym uwzględnia się dodatek funkcyjny
  Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w sytuacji, jeśli niewykonywanie przez niego pracy zostało spowodowane przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy, a sam pracownik był gotów do jej świadczenia. Mamy wówczas do czynienia z tzw. przestojem z przyczyn niezależnych od pracownika.Wynagrodzenie przestojowe nie przysługuje, jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika. Natomiast wynagrodzenie ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 14.03.2014
  Przy zatrudnieniu bezrobotnego można liczyć na finansowe wsparcie
  Przepisy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określają zasady korzystania z dofinansowań związanych z zatrudnieniem bezrobotnego. Pracodawcy niechętnie chcą ryzykować współpracę z urzędami pracy, jednak warto zapoznać się z warunkami takiego dofinansowania.Zasadniczą korzyścią dla pracodawcy, który zatrudnia bezrobotnego jest możliwość uzyskania refundacji koszty ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 10.03.2014
  Pożyczka dla pracownika może być źródłem przychodu
  Pożyczka udzielona pracownikowi może powodować powstanie przychodu ze stosunku pracy. Jednak sam fakt udzielenia pożyczki nie rodzi obowiązku podatkowego. Istotne jest bowiem ustalenie, czy mamy do czynienia ze świadczeniem na rzecz pracownika.Zawierając umowę pożyczki trzeba pamiętać, że najistotniejszą jej cechą jest zwrotny charakter. Natomiast w przypadku, gdy wartość pożyczki ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 28.02.2014
  Dopłaty do pensji pracowników podczas przestoju ekonomicznego
  Od kilku miesięcy pracodawcy mogą korzystać z ustawy o ochronie miejsc pracy. Z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ze wsparcia finansowego w niej przewidzianego skorzystało 57 firm.Ministerstwo pracy i polityki społecznej podało, że dzięki wsparciu finansowemu zostało uratowanych 1336 etatów. Jest to efekt obowiązującej od listopada 2013 roku ustawy ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 28.02.2014
  Rozliczanie wynagrodzeń przy wyjściach prywatnych
  W obecnym stanie prawnym czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.Rozliczenie wynagrodzenia jest zdecydowanie łatwiejsze w sytuacji, gdy odpracowanie wyjścia prywatnego następuje w tym samym miesiącu. Nie trzeba bowiem wówczas dokonywać żadnych dodatkowych obliczeń. ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 28.02.2014
  Wynagrodzenie za nadgodziny - trzeba udowodnić, że praca była konieczna
  Pracownicy często żądają wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Aby zapobiec nadużyciom w tym zakresie, pracodawcy powinni zadbać o to, aby kwestie dotyczące zlecania pracy w nadgodzinach były uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych.Pracodawca chcąc uniknąć niejasności związanych z rozliczaniem godzin nadliczbowych, a co za tym idzie problemów z wypłatą ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 26.02.2014
  Były pracownik nie może czekać na wypłatę wynagrodzenia
  Kodeks pracy nie określa terminu, w jakim pracodawca powinien rozliczyć się z pracownikiem w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę. Zgodnie z pierwszym poglądem wypłata powinna nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia. Według drugiego pracodawca może rozliczyć się z pracownikiem w normalnym terminie przyjętym dla wypłaty wynagrodzenia za pracę, obowiązującym ...