Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 23.04.2014
  W walce z bezrobociem ma pomóc bon stażowy
  Głównym efektem wprowadzenia bonu stażowego ma być podpisanie po stażu, na okres co najmniej 6 miesięcy umowy o pracę. Na podstawie bonu stażowego bezrobotny może otrzymać do 600 zł z tytułu zwrotu kosztów przejazdów na staż. Potencjalna korzyść pracodawcy to 1.500 zł – zostanie wypłacona w przypadku zatrudnienia stażysty. Bon jest też podstawą sfinansowania kosztów badań ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 14.04.2014
  Wynagrodzenie za nadgodziny - trzeba udowodnić, że praca była konieczna
  Praca w godzinach nadliczbowych rekompensowana jest w dwojaki sposób, tj. przez udzielenie czasu wolnego lub wypłatę dodatku za nadgodziny. Tworząc przepisy wewnątrzzakładowe, pracodawca może określić, że zrekompensuje pracę nadliczbową tylko w takim zakresie, w jakim została prawidłowo polecona.W regulaminie pracy można ustalić zasady polecania pracy nadliczbowej i zapisać, że jest ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 08.04.2014
  Spóźnione wynagrodzenie nie zwalnia pracownika z przyjścia do pracy
  Niewypłacanie wynagrodzenia, a nawet spóźnienie z jego wypłatą, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika. W takiej sytuacji pracownikowi służy nie tylko prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę, ale także do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.Jeśli umowa została zawarta na czas określony lub na czas wykonania ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 07.04.2014
  Zwlekanie z badaniami lekarskimi może pozbawić pensji
  Jeśli zwłoka w wykonaniu badań okresowych powstała z przyczyn zawinionych przez pracownika, czas oczekiwania na wydanie przez lekarza orzeczenia o zdolności do pracy może stanowić usprawiedliwioną nieobecność, bez prawa do wynagrodzenia.Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, akt mianowania). Są wykonywane ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 02.04.2014
  Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy liczy się podobnie jak za wypoczynkowy
  Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego ustala się z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Różnica polega jednak na tym, że składniki zmienne wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego naliczamy z innego okresu.Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 25.03.2014
  Brak umowy szkoleniowej a rozliczanie świadczeń na dokształcanie
  Aby można było uznać, że następuje podnoszenie kwalifikacji, nie trzeba podpisywać umowy szkoleniowej. Nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy zachodzi, gdy spełnią się jednocześnie ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 14.03.2014
  W wynagrodzeniu przestojowym uwzględnia się dodatek funkcyjny
  Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w sytuacji, jeśli niewykonywanie przez niego pracy zostało spowodowane przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy, a sam pracownik był gotów do jej świadczenia. Mamy wówczas do czynienia z tzw. przestojem z przyczyn niezależnych od pracownika.Wynagrodzenie przestojowe nie przysługuje, jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika. Natomiast wynagrodzenie ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 14.03.2014
  Przy zatrudnieniu bezrobotnego można liczyć na finansowe wsparcie
  Przepisy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określają zasady korzystania z dofinansowań związanych z zatrudnieniem bezrobotnego. Pracodawcy niechętnie chcą ryzykować współpracę z urzędami pracy, jednak warto zapoznać się z warunkami takiego dofinansowania.Zasadniczą korzyścią dla pracodawcy, który zatrudnia bezrobotnego jest możliwość uzyskania refundacji koszty ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 10.03.2014
  Pożyczka dla pracownika może być źródłem przychodu
  Pożyczka udzielona pracownikowi może powodować powstanie przychodu ze stosunku pracy. Jednak sam fakt udzielenia pożyczki nie rodzi obowiązku podatkowego. Istotne jest bowiem ustalenie, czy mamy do czynienia ze świadczeniem na rzecz pracownika.Zawierając umowę pożyczki trzeba pamiętać, że najistotniejszą jej cechą jest zwrotny charakter. Natomiast w przypadku, gdy wartość pożyczki ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 28.02.2014
  Dopłaty do pensji pracowników podczas przestoju ekonomicznego
  Od kilku miesięcy pracodawcy mogą korzystać z ustawy o ochronie miejsc pracy. Z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ze wsparcia finansowego w niej przewidzianego skorzystało 57 firm.Ministerstwo pracy i polityki społecznej podało, że dzięki wsparciu finansowemu zostało uratowanych 1336 etatów. Jest to efekt obowiązującej od listopada 2013 roku ustawy ...