Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 02.06.2014
  Koszty dojazdu do pracy a możliwość sfinansowania ich z ZFŚS
  Koszty dojazdów do pracy obciążają pracowników. Takich świadczeń nie można sfinansować ze środków funduszu socjalnego. Pracodawca dokonując wypłat z funduszu na inne cele niż działalność socjalna, naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie, zagrożone karą grzywny.Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku pokrywania kosztów dojazdów pracowników do ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 30.05.2014
  Rozliczenie wynagrodzenia przy składce zdrowotnej wyższej od zaliczki na podatek
  Podstawą opodatkowania w przypadku osiągania przychodów ze stosunku pracy jest zawsze dochód, a więc pozycja ustalona jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Zdarza się, że jedna osoba pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy – obojętnie, czy z tym samym podmiotem, czy innym.Czasem pada pomysł, że pracownik złoży pisemne oświadczenie, iż rezygnuje z ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 30.05.2014
  Jak liczyć wynagrodzenie pracownika po przywróceniu do pracy przez sąd
  Pracownik, który na mocy wyroku sądowego został przywrócony do pracy, ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. O konkretnej wysokości tego wynagrodzenia decyduje sąd pracy – wskazując ją w wyroku. Wynagrodzenie określone w wyroku jest obliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla ekwiwalentu urlopowego, uwzględniając ewentualne podwyżki lub obniżenia wynagrodzenia, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 26.05.2014
  Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego rezerwistę
  Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza.Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 22.05.2014
  Wyliczenie dodatku wyrównawczego ze składników zmiennych wynagrodzenia
  Dodatek wyrównawczy jest świadczeniem w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem otrzymywanym przez pracownika do tej pory a nową wysokością wynagrodzenia wynikającą z przeniesienia pracownika na inne stanowisko lub podjęcia innych działań dozwolonych przepisami.Obliczanie dodatku wyrównawczego następuje na zasadach określonych w § 7–10 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 22.05.2014
  Świadczenie urlopowe a reorganizacja lub przejęcie pracodawcy
  Wypłata świadczeń urlopowych przysparza pracodawcom problemy w niestandardowych przypadkach. Wątpliwości nasuwają się szczególnie, gdy mamy do czynienia z sytuacjami nietypowymi, zdarzającymi się sporadycznie, jak na przykład brak środków finansowych na wypłatę świadczeń, zmiany reorganizacyjne w danym zakładzie pracy lub przejęcie pracowników przez innego pracodawcę.Przypomnijmy, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 14.05.2014
  Opóźnienie wpłaty na ZFŚS pracodawca bez odsetek
  Odpisy na ZFŚS zasilają odrębny, prowadzony w tym celu rachunek. Pracodawca musi go zasilać w odpowiednich terminach. Co prawda do kwot wpłaconych np. dopiero w październiku nie trzeba doliczać odsetek za opóźnienia, ale taki proceder grozi grzywną i zwiększa podstawę opodatkowania.Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się m.in. odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 14.05.2014
  Nawet 5.000 zł grzywny za niewpłacenie odpisów na rachunek ZFŚS
  Pracodawca jest zobowiązany do przekazania odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu do 30 września danego roku. Do 31 maja danego roku musi jednak przekazać kwotę stanowiącą równowartość 75% odpisu podstawowego (bez zwiększeń).Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych pracowników, skorygowana w końcu roku do faktycznej ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 12.05.2014
  Wynagrodzenie autorskie powinno się wyszczególnić
  Jeżeli pracownik w ramach swoich obowiązków pracowniczych tworzy utwory w rozumieniu przepisów ustawy Prawo autorskie, w wynagrodzeniu za pracę można wyodrębnić część wynagrodzenia związanego z pracą twórczą i przekazywaniem pracodawcy praw autorskich.Utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 12.05.2014
  Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia podlega późniejszemu rozliczeniu
  Pracodawca może przychylić się do prośby pracownika i wypłacić mu część wynagrodzenia we wcześniejszym terminie. Podlega ono wówczas zarachowaniu na poczet wynagrodzenia pracownika należnego mu za dany miesiąc i jest rozliczane w terminie wypłaty wynagrodzenia, obowiązującym w zakładzie pracy.Pracownikowi za wykonywaną pracę przysługuje wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi świadczonej ...