Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 10.03.2014
  Pożyczka dla pracownika może być źródłem przychodu
  Pożyczka udzielona pracownikowi może powodować powstanie przychodu ze stosunku pracy. Jednak sam fakt udzielenia pożyczki nie rodzi obowiązku podatkowego. Istotne jest bowiem ustalenie, czy mamy do czynienia ze świadczeniem na rzecz pracownika.Zawierając umowę pożyczki trzeba pamiętać, że najistotniejszą jej cechą jest zwrotny charakter. Natomiast w przypadku, gdy wartość pożyczki ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 28.02.2014
  Dopłaty do pensji pracowników podczas przestoju ekonomicznego
  Od kilku miesięcy pracodawcy mogą korzystać z ustawy o ochronie miejsc pracy. Z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ze wsparcia finansowego w niej przewidzianego skorzystało 57 firm.Ministerstwo pracy i polityki społecznej podało, że dzięki wsparciu finansowemu zostało uratowanych 1336 etatów. Jest to efekt obowiązującej od listopada 2013 roku ustawy ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 28.02.2014
  Rozliczanie wynagrodzeń przy wyjściach prywatnych
  W obecnym stanie prawnym czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.Rozliczenie wynagrodzenia jest zdecydowanie łatwiejsze w sytuacji, gdy odpracowanie wyjścia prywatnego następuje w tym samym miesiącu. Nie trzeba bowiem wówczas dokonywać żadnych dodatkowych obliczeń. ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 28.02.2014
  Wynagrodzenie za nadgodziny - trzeba udowodnić, że praca była konieczna
  Pracownicy często żądają wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Aby zapobiec nadużyciom w tym zakresie, pracodawcy powinni zadbać o to, aby kwestie dotyczące zlecania pracy w nadgodzinach były uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych.Pracodawca chcąc uniknąć niejasności związanych z rozliczaniem godzin nadliczbowych, a co za tym idzie problemów z wypłatą ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 26.02.2014
  Były pracownik nie może czekać na wypłatę wynagrodzenia
  Kodeks pracy nie określa terminu, w jakim pracodawca powinien rozliczyć się z pracownikiem w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę. Zgodnie z pierwszym poglądem wypłata powinna nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia. Według drugiego pracodawca może rozliczyć się z pracownikiem w normalnym terminie przyjętym dla wypłaty wynagrodzenia za pracę, obowiązującym ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 20.02.2014
  Wynagrodzenie w przypadku udzielenia czasu wolnego za nadgodziny
  Sporo praktycznych problemów w zakresie rozliczenia wynagrodzenia niesie ze sobą sytuacja, gdy udzielenie czasu wolnego następuje w innym miesiącu bądź też gdy wniosek o udzielenie czasu wolnego nie zostanie finalnie zrealizowany, np. z braku możliwości lub z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy.Regulacja prawna dotycząca rekompensaty nadgodzin czasem wolnym została zawarta w art. 1512 ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 03.02.2014
  Wypłata wynagrodzenia po zakończeniu okresu rozliczeniowego
  Niewypłacanie wynagrodzenia, a nawet spóźnienie z jego wypłatą, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika. W takiej sytuacji pracownik ma nie tylko prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę, ale także do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.Pracodawca wypłaca wynagrodzenie miesięczne z dołu, niezwłocznie po ustaleniu ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 03.02.2014
  Nie można zmusić pracownika do założenia konta bankowego
  Pomimo wielu zmian w zakresie usług bankowych, upowszechnienia posiadania rachunków, kart płatniczych itd., nadal zasadą wynikającą z przepisów Kodeksu pracy jest wypłata wynagrodzenia do rąk pracownika.Przelew na rachunek bankowy (lub ewentualnie inna forma wypłaty) to odstępstwo od tej reguły, które jest dopuszczalne jedynie w dwóch przypadkach:jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 03.02.2014
  Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia
  W przypadku zakończenia zatrudnienia przestaje zasadniczo obowiązywać określony w przepisach wewnętrznych termin wypłaty wynagrodzenia. Upływ ostatniego dnia zatrudnienia wyznacza jednocześnie dzień wymagalności większości roszczeń finansowych wynikających ze stosunku pracy.Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy trzeba np. wypłacić bezwzględnie w dniu zakończenia ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 07.01.2014
  Rozliczanie nietypowych rozkładów czasu pracy – np. w styczniu 2014 r.
  Rozliczanie czasu pracy za miesiące, w których występują dni świąteczne może przysparzać problemów w przypadkach, gdy tydzień pracy obejmuje mniejszą niż 5 liczbę dni roboczych w tygodniu, albo liczba godzin do przepracowania w poszczególnych dniach jest inna niż 8 godzin. Tak jest np. w styczniu 2014 roku.W styczniu 2014 roku przypada do przepracowania 168 godzin. Rozliczenie czasu ...