Kilka postępowań w sprawie rozpoznania chorób zawodowych

Kategoria: Choroby zawodowe
Autor: Mariusz Foremniak
Data: 20-03-2014 r.

Obowiązkiem inspektora sanitarnego jest zbadanie każdego zgłoszonego podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej także w przypadku pracownika, którego stan zdrowia już podlega ocenie w związku ze złożeniem wcześniejszego podejrzenia.

Inspektor sanitarny podejmuje czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności związanych z podejrzeniem wystąpienia choroby zawodowej, przy czym podstawą do podjęcia działań jest każde zgłoszenie. Jest to zgodne z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. Stanowi on, że właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia. Są nimi m.in. poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych). Należy pamiętać, że choroba zawodowa jest pojęciem prawnym oznaczającym zachorowanie, które pozostaje w związku przyczynowym z pracą.

Przyczyną ją wywołującą jest sama praca, jej rodzaj, charakter i warunki jej wykonywania. Oznacza to więc, że wykonywanie określonej pracy może wywoływać u pracownika określone skutki zdrowotne w różnych odstępach czasu. Orzeczenie w zakresie chorób zawodowych wydawane jest przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy zatrudnionego we wskazanych jednostkach orzeczniczych. Dopiero takie orzeczenie lekarskie, mające walor opinii biegłego, stanowi wiarygodny dowód służący stwierdzeniu istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej u pracownika.

Obowiązujące regulacje prawne zawierają katalog chorób zawodowych, ale w żadnym wypadku nie wskazują, że dokonywanie oceny stanu zdrowia pracownika pod kątem stwierdzenia istnienia jednej z tych chorób wyłącza możliwość prowadzenia postępowania o stwierdzenie wystąpienia u niego innej choroby zawodowej. Organ inspekcji sanitarnej ma uzyskać dane, na podstawie których można wyprowadzić oraz uzasadnić wniosek, czy stwierdzone objawy chorobowe odpowiadają objawom choroby zawodowej, czy pozostają w związku przyczynowym z wykonywaną pracą zawodową, czy też rodzaj wykonywanej pracy nie ma żadnego wpływu na powstanie i rozwój schorzenia.

Mariusz Foremniak, starszy specjalista ds. bhp, wykładowca zagadnień prawnej ochrony pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34457 )
Array ( [docId] => 34457 )
Array ( [docId] => 34457 )