Zmiany w chorobach zawodowych – część 2

Kategoria: Choroby zawodowe
Autor: Siemiątkowski Przemysław
Data: 24-07-2012 r.

Od 1 sierpnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. W tej części przedstawimy Wam zmiany dotyczące wydawania orzeczeń lekarskich o rozpoznaniu choroby zawodowej oraz odwołań od orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej.

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania

Przypominamy Wam, że orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania wydaje lekarz orzekający w zakresie chorób zawodowych. Robi to na podstawie:

  • wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych,
  • dokumentacji medycznej pracownika lub byłego pracownika,
  • dokumentacji przebiegu zatrudnienia,
  • oceny narażenia zawodowego.

I tak, jeżeli informacje zawarte we wspomnianych wynikach, dokumentacji i ocenie nie wystarczą do wydania orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania, lekarz orzekający w zakresie chorób zawodowych wystąpi o ich uzupełnienie do:

  • właściwego państwowego inspektora sanitarnego – w zakresie oceny narażenia zawodowego, zwłaszcza na podstawie dokumentacji archiwalnej i informacji udostępnianej na jego wniosek przez odpowiednie jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz służby medycyny pracy w odniesieniu do firm, które uległy likwidacji (zmieniony § 6 ust. 5 pkt 4 znowelizowanego rozporządzenia),
  • pracownika lub byłego pracownika – w zakresie uzupełnienia wywiadu zawodowego przeprowadzonego przez lekarza wykonującego zawód w ramach wykonywania działalności leczniczej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym bądź właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydającego skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (zmieniony § 6 ust. 5 pkt 5 znowelizowanego rozporządzenia).

Ustalono także, że orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania przesyłane jest:

  • właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,

  • zainteresowanemu pracownikowi lub byłemu pracownikowi,
  • lekarzowi kierującemu na badania,
  • jednostce orzeczniczej I stopnia – gdy zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w jednostce orzeczniczej II stopnia (zmieniony § 6 ust. 6 znowelizowanego rozporządzenia).

Kolejną zmianą jest określenie, że narażenie zawodowe podlega ocenie, przy dokonywaniu której uwzględnia się w odniesieniu do czynników o działaniu rakotwórczym – substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 222 § 3 kodeksu pracy i pierwotną lokalizację nowotworu oraz okres latencji (zmieniony § 6 ust. 2 pkt 4 znowelizowanego rozporządzenia).

Natomiast następna zmiana polega na ustaleniu, że ocenę narażenia zawodowego przeprowadza w toku podejmowania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia – właściwy państwowy inspektor sanitarny (zmieniony § 6 ust. 3 pkt 3 znowelizowanego rozporządzenia).

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania

Przypominamy Wam, że pracownik lub były pracownik, który był badany w jednostce orzeczniczej I stopnia, a nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia.

Wniosek taki należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wspomnianego orzeczenia, za pośrednictwem jednostki orzeczniczej I stopnia zatrudniającej lekarza, który wydał to orzeczenie.

Siemiątkowski Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24260 )
Array ( [docId] => 24260 )
Array ( [docId] => 24260 )