Na dokumentach bhp nie można stosować podpisu elektronicznego

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 20-01-2014 r.

Przepisy nie przewidują innej formy niż podpis pracownika w karcie szkolenia wstępnego (po tym szkoleniu) i np. na dokumencie zakładowym potwierdzającym zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi jego stanowiska pracy, którym może być lista instrukcji obowiązujących w danej komórce organizacyjnej z podpisami osób zapoznanych z konkretnymi instrukcjami. Podobnie jest z kartami oceny ryzyka zawodowego.

Nie ma natomiast obowiązku podpisywania się pracowników na instrukcjach bhp, czy na kartach oceny ryzyka zawodowego, ani obowiązku przekazywaniu każdemu pracownikowi instrukcji i kart oceny ryzyka.

Dostępność instrukcji (do przeczytania) w formie papierowej, czy elektronicznej jest czymś innym niż zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami i bhp - zaznajomienie to jednoczesne wyjaśnienie wszystkich wątpliwości jakie ma pracownik w tym temacie. Jeżeli chodzi o instruktaż stanowiskowy i część szkolenia okresowego, to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą wprost w miejscu pracy - zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

Dla potwierdzenia braku możliwości stosowania podpisu elektronicznego na dokumentach kadrowych (w tym dotyczących bhp) przedstawiam stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (Stanowisko z 9 kwietnia 2010 r., GPP-87-4560-29/1/PE/RP) - „do czasu wprowadzenia odpowiedniej regulacji do przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. nie jest możliwe prowadzenie akt osobowych wyłącznie w formie elektronicznej”.

Gdyby nawet było to możliwe to podpis potwierdzający zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami bhp powinien spełniać wymagania ustawy z 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (a to są dość znaczne koszty), bowiem w niektórych sytuacjach potwierdzenie, lub jego brak może pociągać za sobą skutki prawne, tak dla pracodawcy jak i pracownika. Przykład - wypadek przy pracy i potwierdzenie, że dany pracownik został zapoznany z konkretną instrukcją, poinformowany o ryzyku zawodowym, przeszedł wymagane szkolenia i instruktaże - czyli generalnie mówiąc został zaznajomiony z przepisami zasadami bhp.

Natomiast utworzenie bazy instrukcji stanowiskowych bhp (wraz z aneksami); szczegółowych programów szkoleń i instruktaży bhp; kart oceny ryzyka zawodowego; listy osób przeszkolonych, zaznajomionych z instrukcjami, poinformowanych o ryzyku zawodowym itp. jest jak najbardziej przydatne, a nawet oczywiste. Baza musi być na bieżąco aktualizowana przez administratora programu (np. inspektora ds. bhp), a zawarte w niej dokumenty zabezpieczone przed możliwością wprowadzania do nich zmian przez osoby nieupoważnione. Takie programy komputerowe działają w wielu dużych zakładach pracy, w szczególności tych, które posiadają system zarządzania bhp.

Zupełnie inną sprawą jest potwierdzanie zapoznania się pracownika z przepisami i zasadami bhp. Obowiązujące przepisy mówią w tym temacie, że:

  • pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac;

  • pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy;

  • pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

  • odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Wymagania dla akt osobowych określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33097 )
Array ( [docId] => 33097 )

Array ( [docId] => 33097 )