Kto oceni zabezpieczenie przeciwpożarowe projektu budowlanego

Autor: Anna Rubinkowska
Data: 21-01-2015 r.

Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.

Do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej wprowadzono definicje, które nie zmieniły się do dziś. Są to:

 • obiekt budowlany - należy przez to rozumieć określenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego;

 • zagrożenie wybuchem - należy przez to rozumieć określenie, o którym mowa w przepisach o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jakie projekty wymagają uzgodnienia

Uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej wymagają następujące projekty budowlane:

 • strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,

 • występuje zagrożenie wybuchem,

 • strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5.000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m2;

 • garaże wielopoziomowe oraz zamknięte o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;

 • obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego;

 • parkingi przeznaczone dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne;

 • sieci wodociągowe przeciwpożarowe z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

 • tunele o długości ponad 100 m.

Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego. Dotyczy to odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Co uzgadnia się szczegółowo

 • powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji;

 • odległość od obiektów sąsiadujących;

 • parametry pożarowe występujących substancji palnych;

 • przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego;

 • kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

 • ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

 • podział obiektu na strefy pożarowe;

 • klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

 • warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;

 • sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

 • dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a zwłaszcza: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

 • wyposażenie w gaśnice;

 • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

 • drogi pożarowe.

Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej należy przedstawić w części opisu technicznego projektu, w całości lub w części - w zależności od rodzaju rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego i zakresu ich występowania w obiekcie budowlanym.

Jakie rozwiązania uzgadnia rzeczoznawca

 • wymagające uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego organu o udzieleniu zgody na to odstępstwo;

 • zastępcze lub zamienne wynikające z procedury określonej w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach przeciwpożarowych po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Rzeczoznawca w terminie 14 dni od dnia uzgodnienia projektu budowlanego obiektu budowlanego przesyła komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji zawiadomienie o uzgodnieniu. Podaje w nim dane niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania takie stosuje się odpowiednio do przypadków odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Mowa o nim w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy to sytuacji gdy ze względu na charakter lub rozmiar robot niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.

Anna Rubinkowska

bezpieczeństwo pożarowe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 37020 )
Array ( [docId] => 37020 )

Array ( [docId] => 37020 )