Wszystkie artykuły

  Szkolenie BHP 20.03.2014
  Dodatkowe kwalifikacje przy obsłudze betoniarki
  Do obsługi niektórych rodzajów betoniarek, jak też montażu i demontażu rusztowań konieczne jest posiadanie świadectwa potwierdzającego przeszkolenie w tym zakresie. Tylko osoby posiadające dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne mogą wykonywać takie prace.Obowiązek odbycia przeszkoleń istnieje w odniesieniu do 4 grup maszyn i urządzeń, którymi są: maszyny do robót ziemnych, maszyny ...

  Szkolenie BHP 12.03.2014
  Szkolenie dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
  Jednym z obowiązków pracodawcy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Przepisy nie nakładają obowiązku dodatkowego szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy liczba pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie ...

  Szkolenie BHP 06.03.2014
  Egzamin nie może się odbyć w formie wideokonferencji
  Egzamin w formie wideokonferencji lub telekonferencji, czyli „na odległość”, nie spełnia wymogu jego przeprowadzania przed komisją egzaminacyjną. Ten warunek wynika z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników ...

  Szkolenie BHP 06.03.2014
  Czasami trzeba uczestniczyć w dwóch szkoleniach okresowych
  Osoby kierujące pracownikami, które odbyły już szkolenie bhp dla służb bhp lub osób pełniących zadania tej służby, muszą dodatkowo wziąć udział w szkoleniu dla osób kierujących pracownikami.Program tych dwóch szkoleń jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Różnią się one chociażby pod względem ...

  Szkolenie BHP 27.02.2014
  Po przeszkoleniu BHP pracodawca nie przeprowadzi instruktażu
  Samo ukończenie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracodawców nie uprawnia do samodzielnego przeprowadzania instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.Instruktaż ogólnyKrąg uprawnionych do przeprowadzania instruktażu ogólnego określony w § 10 ust. 2 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ...

  Szkolenie BHP 27.02.2014
  Pracownik działu HR może przeprowadzać instruktaże stanowiskowe
  Możliwość powierzenia prowadzenia instruktażu stanowiskowego pracownikowi działu HR zależy od posiadanych przez niego kwalifikacji i umiejętności oraz od struktury organizacyjnej zakładu.Pracownicy korzystający z monitora ekranowego przy wykonywaniu pracy muszą odbyć pełne szkolenie wstępne, czyli instruktaż ogólny i stanowiskowy. Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić pracodawca ...

  Szkolenie BHP 27.02.2014
  Podczas szkolenia bhp ochroniarza trzeba omówić czynności zabronione
  W instruktażu stanowiskowym bhp pracownika agen­cji ochrony, poza przedstawieniem zakresu obowiązków, trzeba też wskazać między innymi czynno­ści zabronione, jak również niedopuszczalne podczas wy­konywania pracy.Zakres obowiązków ochroniarzaInstruktor musi wiedzieć, że wśród obowiązków ochro­niarza wyróżnia się między innymi: legitymowanie i kontrolę osób wchodzących oraz ...

  Szkolenie BHP 21.02.2014
  Szkolenie okresowe kierowców powinno być bardzo szczegółowe
  Tematyka szkolenia dla kierowców powinna być dość szczegółowa. Pracodawca lub jednostka prowadząca szkolenie zobowiązani są określić szczegółowy program szkolenia, który powinien przewidywać omówienie zagadnień specyficznych dla konkretnego zawodu, wykonywanych czynności, charakterystycznych wypadków powstałych w związku z wykonywana pracą oraz przepisów.Szkolenie kierowców ...

  Szkolenie BHP 21.02.2014
  Instruktaż stanowiskowy nie dla pracodawcy
  Pracodawca, właściciel, osoba zatrudniona na stanowisku prezesa, nie ma obowiązku odbywania instruktażu stanowiskowego. Natomiast ponowny instruktaż stanowiskowy powinien odbyć, gdy na jego stanowisku nastąpiła zmiana warunków techniczno-organizacyjnych.Instruktaż stanowiskowy jest przeprowadzany przed dopuszczeniem do wykonywania pracy: pracownika, który jest zatrudniony na stanowisku ...

  Szkolenie BHP 18.02.2014
  Pracownik służby bhp nie musi kończyć dodatkowych szkoleń pedagogicznych
  Pod pojęciem przygotowania dydaktycznego należy rozumieć ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem odpowiednich form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych.Pracownik służby bhp, który posiada niezbędne wykształcenie ...