Wszystkie artykuły

  Szkolenie BHP 10.02.2014
  Kształtowanie postaw uczestników szkoleń bhp to sztuka
  Aby określić cele szkolenia, kompetencje i postawy, które należy rozwinąć podczas szkolenia bhp, szkoleniowiec musi dokonać analizy potrzeb. Na jej podstawie określa się: aktualny stan wiedzy i kompetencji, poziom, który ma zostać osiągnięty na szkoleniu, kompetencje i zmiany w zachowaniu, które muszą zostać rozwinięte.Uczestnicy ujawniają swoje postawy od początku trwania zajęć. ...

  Szkolenie BHP 10.02.2014
  Szkolenie bhp on-line czy tradycyjne
  Przy podejmowaniu decyzji o szkoleniu bhp w formie e-learningu, czy tradycyjnej, należy uwzględnić jego cele i odpowiedzieć na pytanie, która forma nauki umożliwi zdobycie niezbędnych umiejętności, tzn. np. czy szkolenie on-line z zakresu pierwszej pomocy lub ppoż. będzie tak samo skuteczne jak szkolenie z instruktorem i wypróbowanie wiedzy w praktyce?Podejmując decyzję nie warto kierować ...

  Szkolenie BHP 27.01.2014
  Handlowcy wykonujący umowy zlecenia nie zawsze odbywają szkolenie bhp
  Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia w niektórych przypadkach mogą być zobowiązane przez zleceniodawcę do odbycia szkolenia bhp. Będzie tak nie tylko gdy wykonują pracę na terenie zakładu pracy należącego do zleceniodawcy, ale nawet wówczas, gdy wykonują ją poza terenem.W przypadku gdy osoba świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenie wykonuje powierzoną jej pracę ...

  Szkolenie BHP 27.01.2014
  Instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do odśnieżania
  Pracownicy zajmujący się odśnieżaniem przed przystąpieniem do pracy powinni odbyć instruktaż stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy właśnie przy odśnieżaniu. Podczas takiego szkolenia bhp powinni się dowiedzieć o występujących warunkach pracy, zagrożeniach i sposobach ochrony przed nimi.W trakcie instruktażu stanowiskowego bhp osób odśnieżających należy omówić ...

  Szkolenie BHP 17.01.2014
  Szkolenie okresowe pracowników produkcyjnych
  Specyfika pracy przy produkcji sprawia, że pracownicy są szczególnie narażeni na wypadki przy pracy, choroby zawodowe oraz uciążliwości wynikające z warunków środowiska pracy. Tym większe znaczenie ma tu ciągle uzupełnianie ich wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i odpowiednio przeprowadzone szkolenie okresowe.Szkolenie okresowe pracowników produkcyjnych przeprowadza się ...

  Szkolenie BHP 22.12.2013
  Jak przeprowadzić szkolenie metodą burzy mózgów
  Jednym z bardziej interesujących sposobów prowadzenia szkolenia bhp jest metoda burzy mózgów. Powstała ona w celu zdynamizowania poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań o charakterze teoretyczno-praktycznym. Burza mózgów prowadzi niekiedy do nieoczekiwanych rozwiązań, stąd też występuje pod różnymi nazwami, na przykład jako metoda twórczej dyskusji.Podstawowymi zasadami przeprowadzenia ...

  Szkolenie BHP 16.12.2013
  Pracownicy dopuszczani są do pracy bez właściwych szkoleń bhp
  Wyniki kontroli PIP pokazują, że programy szkolenia bhp niejednokrotnie są niedostosowane do specyfiki zakładu pracy oraz istniejących zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracodawcy organizujący szkolenia bhp często nie prowadzą odpowiedniej dokumentacji bhp – dzienników zajęć, protokołów z przebiegu egzaminów, rejestru wydanych zaświadczeń.Jako główne przyczyny takich ...

  Szkolenie BHP 16.12.2013
  Dla zleceniobiorców oświadczenie a nie karta szkolenia wstępnego
  Osoby fizyczne świadczące pracę na podstawie umowy innej niż umowa o pracę powinny być poinformowane o zagrożeniach mogących wystąpić w związku z wykonywaną przez nich pracą na takich samych zasadach, jak nowo zatrudnieni pracownicy. Ale potwierdzeniem uzyskania ww. informacji jest nie karta szkolenia wstępnego lecz podpisane przez pracownika oświadczenie, którego wzór może określić ...

  Szkolenie BHP 08.12.2013
  Szkolenie bhp po pracy powoduje powstanie nadgodzin
  Zdarza się, że nie jest możliwe przeprowadzenie szkolenia z zakresu bhp w godzinach pracy zatrudnionego i odbywa się ono po niej albo w dniu wolnym. W przypadku szkolenia pracownika po pracy, spędzony na szkoleniu należy uznać jako czas pracy i odpowiednio wynagrodzić.Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają określone obowiązki związane z zapoznaniem się i respektowaniem zasad bezpieczeństwa ...

  Szkolenie BHP 08.12.2013
  Pracowników tymczasowych nie przeszkoli agencja pracy tymczasowej
  Skorzystanie z pracy pracowników tymczasowych zwalania pracodawcę z obciążeń związanych z rekrutacją i samym zatrudnianiem. Nie dotyczy to jednak obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, nawet gdyby przejawiał taką inicjatywę, nie ma możliwości zwolnienia się od wymienionych wyżej powinności i scedowania ich na agencję pracy tymczasowej, która jest pracodawcą ...