Wszystkie artykuły

  Szkolenie BHP 28.12.2012
  Szkolenie okresowe bhp – cel i częstotliwość
  Celem szkolenia okresowego bhp jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp, a także zaznajomienie ich z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.Szkoleniu okresowemu bhp podlegają: osoby będące pracodawcami i inne kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie oraz brygadziści,pracownicy ...

  Szkolenie BHP 19.12.2012
  Szkolenie bhp na odległość
  Kształcenie na odległość to ustawiczne kształcenie w formach pozaszkolnych, w którym przekazywanie treści kształcenia oraz sprawdzanie przebiegu i efektów tego kształcenia odbywa się z zastosowaniem dostępnych technik komunikacyjnych, w szczególności: internetu, poczty elektronicznej, poczty głosowej, poczty, telewizji bez stałego oraz bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego ...

  Szkolenie BHP 29.11.2012
  Szkolenie wstępne BHP
  Szkolenie wstępne bhp przeprowadzane jest w formie instruktażu wg programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk pracy – zawodów, o zbliżonych zagrożeniach wypadkowych i chorobowych.Szkolenie wstępne bhp obejmuje: szkolenie wstępne ogólne w dziedzinie bhp, czyli instruktaż ogólny bhp,szkolenie wstępne na stanowisku pracy w dziedzinie bhp, czyli instruktaż stanowiskowy bhp. Instruktaż ...

  Szkolenie BHP 23.11.2012
  Organizacja szkolenia bhp obowiązkiem pracodawcy
  Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz techniki. Aby móc realizować ten obowiązek, pracodawca i osoba kierująca pracownikami mają prawny obowiązek znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady ...

  Szkolenie BHP 22.11.2012
  Formy szkoleń bhp
  Ramowe programy szkolenia bhp zawierają wskazania zróżnicowane w zależności od kategorii szkolonych, dotyczące sposobów organizacji szkolenia, w tym dopuszczalnych jego form, metod prowadzenia zajęć i stosowania odpowiednich środków dydaktycznych.Szkolenie BHP może być prowadzone w formach: Instruktażu BHP – forma szkolenia o czasie nie krótszym niż 2 godz. lekcyjne, umożliwiającego ...

  Szkolenie BHP 23.07.2012
  Czy szkolenie BHP jest obowiązkowe
  Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeśli nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Sam pracodawca również ma obowiązek odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje szkoleń w zakresie BHP Pracodawca ma obowiązek zaznajamiać pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi ...