Nie ma obowiązku dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP co 5 lat

Kategoria: Warunki pracy
Data: 03-03-2014 r.

Pracodawcy mieli obowiązek w terminie do 1 stycznia 2006 r. dostosować maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003 r. do minimalnych wymagań określonych w rozdziale 3 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, ani inny akt prawny, nie nakładają na użytkownika maszyn obowiązku przeprowadzania w okresie co 5 lat dostosowań maszyn do minimalnych wymagań.

Maszyny raz dostosowane powinny spełniać minimalne wymagania przez cały czas ich użytkowania – ich użytkowanie nie może wpływać na pogorszenie bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny:

 • wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy,

 • kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.

Pracodawca musi zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były:

 • okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje,
 • specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa w powyższym punkcie, w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem:
  • prac modyfikacyjnych,
  • zjawisk przyrodniczych,
  • wydłużonego czasu postoju maszyny,
  • niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.

Sposób dokumentowania kontroli stwierdza, że:

 • wyniki kontroli rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

 • jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności, a także sam fakt starzenia się podzespołów i części maszyn oraz wymagania zapisane w instrukcjach maszyn (DTR, DTE), pracodawca powinien ustalić okresy i zakresy kontroli stanu maszyn gwarantujących zachowanie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Podobne postępowanie dotyczy również maszyn spełniających wymagania zasadnicze (tzw. nowych).


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33998 )
Array ( [docId] => 33998 )