Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

Kategoria: Warunki pracy
Data: 24-02-2014 r.

Pracownik posiadający uprawnienia do obsługi ruchomych podestów przejezdnych może, z zasady, obsługiwać tylko jeden, aktualnie użytkowany podest. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż operator podestu odpowiada za bezpieczeństwo osób pracujących na platformie roboczej i osób mogących znaleźć się w pobliżu oraz za bezpieczeństwo urządzenia.

W instrukcji obsługi podestu powinien znaleźć się zapis, że przed oddaleniem się od urządzenia będącego w ruchu, czyli podestu, na którym przebywają ludzie, operator musi opuścić platformę roboczą, aby pracownicy mogli zejść z platformy roboczej, a następnie zatrzymać silnik i zabezpieczyć urządzenie przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione.

Może być jednak sytuacja, gdy instrukcja producenta ruchomych podestów przejezdnych przewiduje możliwość wykonywania prac z platformy roboczej bez udziału operatora podestu, to wówczas można taki sposób prac zapisać w zakładowej instrukcji prac z podestu.

Zapisy instrukcji muszą uwzględniać warunki w miejscu prac i wyraźnie wskazywać zasady bezpieczeństwa pracy, a w szczególności: liczbę i rozmieszczenie podestów w hali, sposób nadzoru nad pracami, sposób zabezpieczenia ruchu urządzenia przed uruchomieniem przez osoby bez uprawnień, system komunikacji między pracownikami na platformie a operatorem, postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych czy awaryjnych. Te warunki powinny również uwzględniać wymagania bezpieczeństwa po ocenie ryzyka zawodowego przeprowadzonej dla omawianej organizacji prac.

Powyższe wynika z zapisów takich aktów normatywnych, jak:

  1. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 ze zm.) – § 59ust. 1: Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba że dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej. § 59ust. 2: Pracodawca jest obowiązany ustalić rodzaje maszyn, które wymagają stałej obsługi, a pozostawianie ich bez niej może być przyczyną katastrofy, wybuchu lub pożaru, oraz ustalić szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn.

  2. Rozporządzenie ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.) – § 6 ust. 4: Podczas przebywania pracowników na maszynie przeznaczonej do podnoszenia ładunków stanowisko służące do sterowania maszyną powinno być ciągle obsługiwane przez operatora. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa powinna być zapewniona możliwość ewakuowania pracowników. Pracownicy podczas ich podnoszenia powinni mieć możliwość komunikowania się.

  3. Rozporządzenie ministra gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 ze zm.) – § 97 ust. 1: Usytuowanie stanowiska operatora maszyny powinno zapewniać mu możliwie najlepszy widok poruszających się części, w celu uniknięcia kolizji z osobami i sprzętem lub innymi maszynami, które mogą pracować jednocześnie i stwarzać zagrożenie.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33921 )
Array ( [docId] => 33921 )

Array ( [docId] => 33921 )