Pracodawca decyduje o sposobie montażu poszczególnych urządzeń

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Lesław Zieliński
Data: 29-04-2014 r.

Występując do pracodawcy o zmianę sposobu montażu urządzeń (np. nawilżaczy), a w zasadzie zapewnienia warunków bezpiecznej ich konserwacji, należy pamiętać, że pracodawca powinien zastosować odpowiednie rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn (tzn. obsługą i konserwacją), jeżeli maszyny nie mogą być użytkowane bez ryzyka dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników.

Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników. Obowiązek ten powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności przez:

  • zapobieganie zagrożeniom,
  • przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone,
  • likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania.

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz modyfikacje w sposobie użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę.

Prace na drabinie

Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych (w tym przy pracach na wysokości), w szczególności zapewnia:

  • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
  • odpowiednie środki zabezpieczające;
  • instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Pracodawca gwarantuje także, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane (§ 81 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 ze zm.). Widać z tych zapisów, że wykonywanie prac konserwacyjnych przy nawilżaczach zamontowanych pod sufitem wymaga zapewnienia wielu sposobów zabezpieczeń, a do ograniczenia zagrożeń niektóre prace konserwacyjne powinno się wykonywać z podestu, a nie z drabiny, i oczywiście poza godzinami pracy pracowników biura. Jednakże to pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa w zakładzie i to on decyduje o takim czy innym sposobie montażu poszczególnych urządzeń, ale z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom dokonującym czynności konserwacyjnych i naprawczych oraz pracownikom zatrudnionym w miejscu wykonywania tych prac. Sposób montażu urządzeń nawiewnych, nawilżających czy klimatyzacyjnych (a także oświetlenia) pod sufitem pomieszczenia pracy jest powszechnie praktykowany i przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa podczas ich eksploatacji, w tym przeglądów i konserwacji, nie stwarza szczególnych zagrożeń ani dla konserwatorów, ani dla użytkowników pomieszczenia.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34771 )
Array ( [docId] => 34771 )

Array ( [docId] => 34771 )