Przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu azbestu podczas pracy

Kategoria: Warunki pracy
Data: 17-01-2014 r.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem włókien znajdujących się w pyle azbestu emitowanym podczas wykonywania prac. Ochronę taką trzeba realizować przede wszystkim w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego, uwzględniającą rodzaj i stopień narażenia, czyli w praktyce przez zastosowanie środków profilaktycznych zmniejszających zagrożenia.

Elementy, które należy uwzględniać w ocenie ryzyka dotyczącej prac związanych z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobów zawierających azbest, to stan fizyczny miejsca pracy (i jego stabilność) oraz dotyczący usuwanych produktów azbestowych.

W ocenie trzeba także określić:

 • stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu:

 • miejsce prowadzenia prac (teren otwarty czy pomieszczenie zamknięte);

 • możliwość stosowania środków ochrony zbiorowej;

 • możliwość stosowania technik zmniejszających pylenie usuwanych materiałów zawierających azbest;

 • dostępność sprzętu odpowiadającego potrzebom miejsca pracy (wyciągi miejscowe, hermetyzacja pomieszczeń pracy);

 • dostępność środków ochrony indywidualnej;

 • predyspozycje zdrowotne pracowników (np. palenie papierosów).

Stwierdzenie, że w danym przypadku w materiałach występuje krokidolit, od razu podwyższa rangę niebezpieczeństwa związanego z eksploatacją obiektów i robotami polegającymi na usuwaniu lub wymianie azbestu. Na tablicach ostrzegawczych, które muszą być rozmieszczone w obiekcie, będzie potrzebne dodatkowe ostrzeżenie o występowaniu krokidolitu. Koszty robót i monitoringu powietrza również będą wyższe.

Zabezpieczenie pracowników

Pracodawca musi zapewnić, aby przy pracach stwarzających takie narażenie stosowane były przez pracowników odpowiednie do rodzaju oraz poziomu tego narażenia odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej (w tym odzież ochronna oraz środki ochrony układu oddechowego), jak również zapobiegające stykaniu się ciała z pyłami azbestu i ich wdychaniu.

Odzież ochronna i robocza powinny być wykonane z materiałów uniemożliwiających przenikanie pyłu azbestu oraz umożliwiających łatwe czyszczenie. Rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylegać do ciała.

Zabronione jest zdejmowanie ochron układu oddechowego w strefie zanieczyszczonej pyłem azbestu. Wszelkich zmian elementów filtrujących można dokonywać po wyjściu z tej strefy.

Z kolei w miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na działanie pyłu azbestu, niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, picie napojów, palenie tytoniu i przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez uzasadnionej potrzeby.

 • oczyszczone z pyłu azbestu wysoko skutecznymi urządzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub na mokro – w sposób uniemożliwiający uwalnianie się pyłu do środowiska pracy bądź naturalnego,

 • przechowywane wyłącznie w wyznaczonym miejscu, tak aby wykluczyć kontakt z własną odzieżą pracowników.

Należy także pamiętać, że:

 • pod stałym nadzorem technicznym prawidłowości wykonywania prac ze strony wykonawcy robót,

 • przy zachowaniu określonych w planie prac warunków ochrony pracowników i środowiska.

Wspomnianą prawidłowość potwierdza się wynikiem laboratoryjnego badania jakości powietrza.

Ograniczanie stężenia

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska. Trzeba tu również mieć na uwadze minimalizowanie pylenia przez prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń NDS pyłu azbestu w środowisku pracy.

 • pyłu całkowitego 0,5 mg/m3,

 • włókien respirabilnych 0,1 włókien w cm3.

W przypadku przekroczenia wartości NDS pyłu azbestu pracodawca ma obowiązek wstrzymać wykonywanie pracy i niezwłocznie podjąć działania w celu obniżenia stężenia do wartości dopuszczalnej.

Ponowne podjęcie pracy dozwolone jest po stwierdzeniu, że w wyniku tych działań stężenie pyłu azbestu w środowisku pracy nie przekracza dopuszczalnej wartości.

Jeżeli mimo podjętych wysiłków obniżenie stężenia pyłu azbestu do wartości dopuszczalnej nie jest możliwe, pracę można podjąć pod warunkiem zastosowania środków ochrony układu oddechowego zapewniających nieprzekraczanie akceptowalnego narażenia. Stosowanie ich nie może być stałe i powinno być ograniczone do minimum. Ochrony układu oddechowego mogą być używane jedynie jako rozwiązanie uzupełniające lub awaryjne. Nie mogą zastępować technicznych środków ograniczających narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu.


Tagi: azbest

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33136 )
Array ( [docId] => 33136 )

Array ( [docId] => 33136 )