Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Zmiany w VAT od 1 września 2019 r.
  Najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje modyfikację przepisów o wykazie podatników VAT. Sprawdź szczegóły.Dodany od 13 stycznia 2018 r. art. 96b ustawy o VAT przewiduje prowadzenie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazy dwóch kategorii podmiotów. Wykazy te nie obejmują jednak większości podmiotów zarejestrowanych ...

  Rachunkowość budżetowa 03.04.2019
  Uwaga! Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych
  Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych, które wprowadziła ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakres zmiany Opis Podatek rolny,  leśny  i od nieruchomości Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze ...

  Rachunkowość budżetowa 03.04.2019
  Będzie więcej czasu na wywiązanie się z niektórych obowiązków sprawozdawczych
  Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym wydłuża terminy przekazywania niektórych sprawozdań rocznych.Wprowadzone zmiany są pierwszymi z zapowiadanych przez resort finansów w ubiegłym roku rozwiązań, które mają na celu zmniejszenie obciążeń biurokratycznych służb finansowych jednostek sektora ...

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 28.02.2019
  Odpowiedzialność członków zarządu po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
  Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza odpowiedzialności członka zarządu za długi spółki powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli wynikają one z umów obowiązujących w dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Takie wnioski płyną z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r. sygn. akt: III CZP 78/18Treść pytania skierowanego ...

  Rachunkowość i podatki 20.12.2018
  Zmieniły się progi, po przekroczeniu których biegły rewident zbada sprawozdanie finansowe OPP
  Nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego łagodzi jeden z warunków dotyczących obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Zmiana rozporządzenia wynika m.in. z art. 47 ustawy z 15 września  2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności ─ Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ...

  Dotacje, darowizny, projekty 20.12.2018
  Już są dostępne nowe wzory dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych
  Poznaj najnowsze, bo obowiązujące od 29 października 2018 r. rozporządzenie określające wzory ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W nowych wzorach wprowadzono uproszczenia ich treści, a także pominięto część danych w porównaniu do wzorów poprzednio obowiązujących.Rozporządzenie określa: wzór ...

  Rachunkowość i podatki 18.11.2018
  Organizacje mogą skorzystać przy sporządzaniu inwentaryzacji z wyjaśnień KSR
  Inwentaryzacja jest okazją do zweryfikowania nie tylko rzetelności i aktualności prowadzonej ewidencji, ale przede wszystkim przyjrzenia się, w jaki sposób jest chroniony i zarządzany majątek jednostki oraz jak pracownicy wywiązują się z powierzonych im zadań. Organizacje, sporządzając inwentaryzację roczną, mogą skorzystać ze wskazówek zawartych w komunikacie Komitetu Standardów ...

  Pracownicy i wolontariusze 18.11.2018
  Jak zorganizować w 2019 roku nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez organizacje pozarządowe
  Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego mające prowadzić punkty, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zostaną wyłonione w 2019 roku. Nastąpi to w otwartym konkursie ofert do 15 grudnia 2018.  Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać art. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji ...

  Przedsiębiorca 23.10.2018
  Przedawniony dług u windykatora
  Jakiś czas temu w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł poświęcony problemowi wzrastającej liczby dłużników. Artykuł przygotowany został w oparciu  o dane zgromadzone przez BIG InfoMonitor. Ze zgromadzonych informacji wynika, że na koniec I kwartału 2018 r. liczba zadłużonych Polaków wzrosła do 2 mln 691 tys. 458 osób, a suma ich długów przekroczyła kwotę 65,7 mld zł (gazetaprawna.pl). ...

  Dotacje, darowizny, projekty 01.10.2018
  Znamy nowe wzory ofert, umów i sprawozdań do realizacji zadań publicznych
  Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego publicznie zaprezentował długo wyczekiwane przez NGO wzory ofert, umów i sprawozdań do realizacji zadań publicznych. Mają obowiązywać najpóźniej od 29 października 2018 r. Szczegółową treść wzorów ofert, umów i sprawozdań określają załączniki nr 1─6.Wzory ofertJeśli chodzi o wzory ofert realizacji zadania publicznego ...