Wszystkie artykuły

  Warunki pracy 13.03.2014
  Co najmniej raz w miesiącu trzeba skontrolować rusztowanie
  Eksploatacja rusztowań powinna być prowadzona zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Natomiast użytkowanie ruchomych podestów roboczych musi odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną. Zabronione jest pozostawianie na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych materiałów oraz wyrobów po zakończeniu pracy, a także zrzucanie demontowanych ...

  Warunki pracy 13.03.2014
  Pracownik służby bhp jest szczególnie narażony na wypalenie zawodowe
  Pracownicy służby bhp należą do grupy zawodowej szczególnie narażonej na wypalenie zawodowe. Oczywiście podatność na nie jest uzależniona od indywidualnych predyspozycji, jednak charakter wykonywanej przez pracowników służby bhp pracy może ją podnosić.Praktycznie każdego dnia swojej pracy pracownicy służby bhp znajdują się w sytuacji konfrontacji wymagań, jakie stawiają przed ...

  Warunki pracy 12.03.2014
  Ocena istniejących środków bezpieczeństwa
  Często po zidentyfikowaniu zagrożeń i ocenie istniejących środków bezpieczeństwa okazuje się, że nie ma pewności, czy ryzyko zawodowe można zaakceptować. Oszacowanie, że ryzyko zawodowe jest małe, opiera się zazwyczaj na założeniu niskiego lub bardzo niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej.Należy jednak pamiętać, że ocena prawdopodobieństwa jakiegoś ...

  Warunki pracy 10.03.2014
  Różnica między składowaniem a przechowywaniem materiałów
  Słowniki języka polskiego słowa „składowanie” i „przechowywanie” traktują jako synonimy. Nieco inaczej pojęcia te są definiowane w podręcznikach dotyczących magazynowania, np. w książce Wiesława Ładońskiego - Podstawy towaroznawstwa ogólnego (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994 ).W książce W. Ładońskiego czytamy, że „Składowaniem określa się czynności ...

  Warunki pracy 03.03.2014
  Pracownik na stanowisku robotniczym nie musi mieć stałego nadzoru
  W przepisach nie ma zapisu wymagającego, aby pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym musiał mieć zapewniony stały nadzór bezpośredniego przełożonego. Zresztą trudno sobie wyobrazić, aby przepisy wymagały takiej organizacji prac, bowiem jest wiele stanowisk, na których pracownik wykonuje prace samodzielnie i to poza zakładem pracy.Stanowiska, na których pracownik wykonuje prace ...

  Warunki pracy 03.03.2014
  Nie ma obowiązku dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP co 5 lat
  Pracodawcy mieli obowiązek w terminie do 1 stycznia 2006 r. dostosować maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003 r. do minimalnych wymagań określonych w rozdziale 3 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny ...

  Warunki pracy 03.03.2014
  Przepisy nie określają wysokości stosu palet
  Obowiązujące przepisy dotyczące transportu wewnętrznego i magazynowania, a w szczególności zapisy Działu IV- Rozdział 4 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  nie określają wysokości stosu palet ustawianego przy drogach komunikacyjno-ewakuacyjnych, ani w innych miejscach zakładu.Natomiast wymienione przepisy określają, że: Materiały i inne ...

  Warunki pracy 28.02.2014
  Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
  W ramach wewnętrznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy należy dokonywać oceny przestrzegania przepisów oraz zasad bhp podczas eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, a także ich napraw, remontów oraz konserwacji.Służba bhp ma prawo żądać od pracowników odpowiedzialnych za energetykę w firmie wykazu eksploatowanych urządzeń i instalacji zaliczonych do grup ...

  Warunki pracy 28.02.2014
  Przystosowanie wind do przewozu ludzi na wózkach inwalidzkich
  W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wyposażonym w windy osobom niepełnosprawnym trzeba zapewnić dostęp do nich oraz dojazd na wszystkie kondygnacje użytkowe danego budynku.Minimalna szerokość kabiny windy do przewozu osób niepełnosprawnych powinna wynosić 1,1 m, a głębokość – 1,4 m.W nowo wznoszonych niskich budynkach zamieszkania zbiorowego i ...

  Warunki pracy 28.02.2014
  Urząd Dozoru Technicznego sprawdzi kwalifikacje kierowcy widlaka
  Obsługą wózka może zajmować się pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał uprawnienia operatora lub imienne zezwolenie wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie prowadzonego przez niego zakładu pracy.Uprawnienia operatora wózków jezdniowych podnośnikowych i platformowych o napędzie spalinowym oraz akumulatorowym, stosowanych przy robotach budowlanych i ziemnych, mogą otrzymać ...