Wszystkie artykuły

  Warunki pracy 10.03.2014
  Różnica między składowaniem a przechowywaniem materiałów
  Słowniki języka polskiego słowa „składowanie” i „przechowywanie” traktują jako synonimy. Nieco inaczej pojęcia te są definiowane w podręcznikach dotyczących magazynowania, np. w książce Wiesława Ładońskiego - Podstawy towaroznawstwa ogólnego (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994 ).W książce W. Ładońskiego czytamy, że „Składowaniem określa się czynności ...

  Warunki pracy 03.03.2014
  Pracownik na stanowisku robotniczym nie musi mieć stałego nadzoru
  W przepisach nie ma zapisu wymagającego, aby pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym musiał mieć zapewniony stały nadzór bezpośredniego przełożonego. Zresztą trudno sobie wyobrazić, aby przepisy wymagały takiej organizacji prac, bowiem jest wiele stanowisk, na których pracownik wykonuje prace samodzielnie i to poza zakładem pracy.Stanowiska, na których pracownik wykonuje prace ...

  Warunki pracy 03.03.2014
  Nie ma obowiązku dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP co 5 lat
  Pracodawcy mieli obowiązek w terminie do 1 stycznia 2006 r. dostosować maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003 r. do minimalnych wymagań określonych w rozdziale 3 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny ...

  Warunki pracy 03.03.2014
  Przepisy nie określają wysokości stosu palet
  Obowiązujące przepisy dotyczące transportu wewnętrznego i magazynowania, a w szczególności zapisy Działu IV- Rozdział 4 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  nie określają wysokości stosu palet ustawianego przy drogach komunikacyjno-ewakuacyjnych, ani w innych miejscach zakładu.Natomiast wymienione przepisy określają, że: Materiały i inne ...

  Warunki pracy 28.02.2014
  Przystosowanie wind do przewozu ludzi na wózkach inwalidzkich
  W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wyposażonym w windy osobom niepełnosprawnym trzeba zapewnić dostęp do nich oraz dojazd na wszystkie kondygnacje użytkowe danego budynku.Minimalna szerokość kabiny windy do przewozu osób niepełnosprawnych powinna wynosić 1,1 m, a głębokość – 1,4 m.W nowo wznoszonych niskich budynkach zamieszkania zbiorowego i ...

  Warunki pracy 28.02.2014
  Urząd Dozoru Technicznego sprawdzi kwalifikacje kierowcy widlaka
  Obsługą wózka może zajmować się pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał uprawnienia operatora lub imienne zezwolenie wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie prowadzonego przez niego zakładu pracy.Uprawnienia operatora wózków jezdniowych podnośnikowych i platformowych o napędzie spalinowym oraz akumulatorowym, stosowanych przy robotach budowlanych i ziemnych, mogą otrzymać ...

  Warunki pracy 28.02.2014
  Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
  W ramach wewnętrznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy należy dokonywać oceny przestrzegania przepisów oraz zasad bhp podczas eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, a także ich napraw, remontów oraz konserwacji.Służba bhp ma prawo żądać od pracowników odpowiedzialnych za energetykę w firmie wykazu eksploatowanych urządzeń i instalacji zaliczonych do grup ...

  Warunki pracy 24.02.2014
  Obsługa podestów ruchomych przejezdnych
  Pracownik posiadający uprawnienia do obsługi ruchomych podestów przejezdnych może, z zasady, obsługiwać tylko jeden, aktualnie użytkowany podest. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż operator podestu odpowiada za bezpieczeństwo osób pracujących na platformie roboczej i osób mogących znaleźć się w pobliżu oraz za bezpieczeństwo urządzenia.W instrukcji obsługi podestu powinien znaleźć ...

  Warunki pracy 21.02.2014
  Stosowanie grzebieni dociskowych zwiększa bezpieczeństwo pracy na frezarce
  Podczas używania frezarek dolnowrzecionowych dochodzi dość często do wypadków ciężkich (a nawet śmiertelnych) spowodowanych odrzutem materiału. Wśród wielu urządzeń technicznych służących do ograniczania tego zagrożenia stosowane są grzebienie dociskowe.Grzebienie te zastępują ręczny docisk frezowanego przedmiotu do prowadnic lub stołu frezarki, pozwalając na przesuwanie obrabianego ...

  Warunki pracy 18.02.2014
  Uprawnienia SEP trzeba aktualizować co pięć lat
  Pracownicy z uprawnieniami SEP muszą je aktualizować co pięć lat, nawet jeśli praca wykonywana jest tylko w jednym zakładzie pracy. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych przepisami prawa, są zobligowane do posiadania kwalifikacji potwierdzonych przez komisję kwalifikacyjną. To, że pracownik wykonuje pracę w jednym zakładzie pracy, nie ma znaczenia ...