Wszystkie artykuły

  Warunki pracy 10.02.2014
  Zagrożenia w pracy montażysty rusztowań budowlanych
  O niebezpieczeństwach występujących na stanowisku pracy i zagrożeń czynnikami szkodliwymi należy poinformować pracowników w tracie pierwszej fazy szkolenia. Na jakie narażeni są  montażyści rusztowań?Prace związane z montażem i demontażem rusztowań budowlanych wiążą się z wieloma zagrożeniami zdrowia i życia wykonujących je pracowników, a także osób postronnych. Monterzy ...

  Warunki pracy 10.02.2014
  Instrukcja bhp musi być dostosowana do konkretnego stanowiska pracy
  Przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy ani nie wymagają szczególnej treści dla instrukcji bhp tworzonej dla stanowisk, gdzie praca (rozumiana jako udzielanie świadczenie medycznego) wykonywana jest w warunkach narażenia na czynniki biologiczne, a w szczególności zakłucia, zranienia personelu medycznego i pomocniczego.Instrukcja taka powinna składać się z kilku części opisujących:uwagi ...

  Warunki pracy 07.02.2014
  Wyjścia ewakuacyjne w magazynie muszą spełniać określone wymagania
  Każdy magazyn i pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia z nim związane, powinny w razie pożaru umożliwiać bezpieczną ewakuację. Dlatego wyjścia ewakuacyjne muszą spełniać kilka warunków.Chodzi o ewakuację bezpośrednio na zewnątrz budynku lub drogami komunikacji ogólnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi.Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne ...

  Warunki pracy 03.02.2014
  Zatrucia zawodowe występują najczęściej na skutek wdychania chemikaliów
  Zatrucia zawodowe są na ogół przewlekłe. Powstają na skutek wchłaniania niewielkich dawek chemikaliów, choć mogą być także powodowane przez szkodliwe czynniki biologiczne. Wchłanianie substancji chemicznych może odbywać się przez drogi oddechowe, skórę i układ pokarmowy. W przypadku dróg oddechowych na wchłanianie substancji toksycznych wpływ mają: rozpuszczalność substancji ...

  Warunki pracy 03.02.2014
  Przy napadzie padaczkowym trzeba chronić głowę i język
  Postępowanie profilaktyczne nigdy do końca nie gwarantuje całkowitego wyeliminowania ryzyka wystąpienia nagłych zdarzeń. Każdy bowiem z ludzi nosi w sobie pewne ryzyko wystąpienia różnych chorób organicznych. Dlatego dobrze jest znać zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach np. takich jak napad padaczkowy.Objawami „napadu padaczkowego” są: nagła utrata ...

  Warunki pracy 03.02.2014
  Środki opatrunkowe nie muszą być specjalnie utylizowane
  Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić, m. in. apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem ...

  Warunki pracy 03.02.2014
  Praca na rusztowaniu jest pracą szczególnie niebezpieczną
  Definiowanie pracy, jako praca szczególnie niebezpieczna, nie zależy od rodzaju rusztowania, ale od zagrożeń wynikających z pracy na wysokości i możliwości zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości pracowników na nim przebywających w związku z wykonywaną pracą.Mimo, że do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, ...

  Warunki pracy 03.02.2014
  Pracownicy biurowi są narażeni na legionelozę
  W instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych istnieją sprzyjające warunki do rozwoju chorobotwórczych bakterii Legionella, które mogą powodować chorobę zakaźną legionelozę, występującą pod postacią zachorowań grypopodobnych, a czasami śmiertelnego zapalenia płuc.Zachorowania następują, w przypadku gdy do układu oddechowego człowieka dostanie się aerozol wodno-powietrzny zawierający ...

  Warunki pracy 31.01.2014
  Pracodawca może zlecić służbie bhp wykonywanie dodatkowych zadań
  Pracodawca decyduje, w jaki sposób zagospodarować czas pracowników służby bhp. Bierze pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników, wykonywane przez nich zadania bieżące (np. liczbę kontroli potwierdzonych protokołami, liczbę szkoleń, zakres prowadzonej dokumentacji) i zadania jednostkowe (np. analiza stanu bhp, badanie wypadków, udział w ocenie ryzyka zawodowego, opiniowanie instrukcji).Jeżeli ...

  Warunki pracy 31.01.2014
  W pomieszczeniach pracy należy zapewnić prawidłowe oświetlenie
  Oświetlenie jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wydajność pracy. Złe oświetlenie, powodujące znużenie wzrokowe, jest pośrednią przyczyną około 20–30% wypadków w przemyśle. Dlatego tak ważne jest, żeby w pomieszczeniach pracy w firmie zapewnić prawidłowe, naturalne i sztuczne oświetlenie. Nie można zapomnieć też o konserwacji urządzeń oświetlenia elektrycznego.Niedostateczne ...