Wszystkie artykuły

  Warunki pracy 17.01.2014
  Przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu azbestu podczas pracy
  Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem włókien znajdujących się w pyle azbestu emitowanym podczas wykonywania prac. Ochronę taką trzeba realizować przede wszystkim w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego, uwzględniającą rodzaj i stopień narażenia, czyli w praktyce przez zastosowanie środków profilaktycznych zmniejszających zagrożenia.Elementy, ...

  Warunki pracy 13.01.2014
  Pracodawca może zdecydować, czy praca jest szczególnie niebezpieczna
  Biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp zdarzają się sytuacje, że to pracodawca uznaje, dana praca jest pracą szczególnie niebezpieczną. Przykładowo, może to być praca operatora wózka z kabiną unoszoną.Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp (Rozdział 6 – Prace szczególnie niebezpieczne. Pkt. E – Prace na wysokości) ...

  Warunki pracy 10.01.2014
  Nie każdy wyświetlacz podlega klasyfikacji jako monitor ekranowy
  Monitor obserwowany np. przez ochroniarza wyświetla informacje graficzne, a zatem pracodawca może zakwalifikować go jako monitor ekranowy. Z drugiej strony, jeżeli taki monitor ma mały ekran, może zmienić się sposób jego kwalifikacji. Jest to szczególnie ważne z tego względu, że ma wpływ na możliwość objęcia takiego pracownika obowiązkiem zapewnienia okularów korekcyjnych.Stanowisko ...

  Warunki pracy 05.01.2014
  Pierwsza pomoc przy zatruciach oddechowych
  Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia drogą oddechową polega na zapewnieniu opieki osobie zatrutej. Poszkodowanych, którzy stracili przytomność i (lub) mają zaburzenia oddychania, należy niezwłocznie usunąć ze strefy zagrożenia i dopiero wtedy podjąć bezpośrednie czynności w celu ratowania zatrutego.Zatrucie nagłe drogą oddechową zagraża również bezpośrednio ratownikowi. Nie należy ...

  Warunki pracy 05.01.2014
  Pracownicy supermarketów są narażeni na depresję
  Warunki pracy w supermarketach charakteryzują się stosunkowo wysokim wysiłkiem fizycznym i umysłowym. Pracownicy narażeni są na wiele czynników szkodliwych, a przede wszystkim uciążliwych, wpływających niekorzystnie na stan ich zdrowia w tym stany lękowe, czy depresję.Praca w supermarkecie wymaga wykonywania czynności związanych z transportem, magazynowaniem i sprzedażą towarów w ...

  Warunki pracy 02.01.2014
  Maszyny muszą mieć dobrze oznakowane urządzenia do odłączania energii
  Na bezpieczeństwo wpływają przede wszystkim te elementy sterownicze, które włączają lub wyłączają maszynę bądź urządzenie, służą do kierowania nimi, a także urządzenia do odłączania energii, a więc wyłączniki i hamulce awaryjne. Powinny być one widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane.W maszynach muszą być stosowane właściwe kolory elementów ...

  Warunki pracy 02.01.2014
  Przy produkcji laminatów obowiązuje całkowity zakaz palenia
  Laminaty to tworzywa sztuczne używane do produkcji wyrobów mających różne właściwości zarówno fizyczne, jak i chemiczne. Przy produkcji laminatów wykorzystuje się niebezpieczne czynniki chemiczne, które powodują określone zagrożenia pracowników. Rozwiązania techniczne związane z produkcją laminatów mogą stwarzać różne zagrożenia zależnie od stosowanych metod produkcji. Tkaniny ...

  Warunki pracy 02.01.2014
  Pracodawca musi dostarczyć pracownikom środki higieny osobistej
  Dostarczenie przez pracodawcę pracownikom niezbędnych środków higieny osobistej jest jego obowiązkiem. Ilość i rodzaje takich środków powinny być dostosowane do rodzaju oraz stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach.Zakładowe normy przydziału wydawanych pracownikom środków higieny osobistej, ustalone przez pracodawcę po zasięgnięciu ich opinii, powinny być określone ...

  Warunki pracy 22.12.2013
  Pracownik tymczasowy nie wykonuje prac szczególnie niebezpiecznych
  Pracodawca użytkownik, czyli podmiot wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie jest w świetle przepisów bhp traktowany jako pracodawca pracownika tymczasowego. Oznacza to, na nim, nie agencji pracy, spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.To pracodawca użytkownik ma obowiązek zapewnić pracownikowi tymczasowemu ...

  Warunki pracy 19.12.2013
  Okresowa kontrola urządzeń elektrycznych powinna odbywać się co miesiąc
  Instalacje i urządzenia elektryczne na budowie powinny być tak wykonane, utrzymane i eksploatowane, aby nie stanowiły zagrożenia dla pracowników. Z tego względu należy regularnie przeprowadzać okresową kontrolę stanu urządzeń elektrycznych.Okresową kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinno się przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu. ...