Wszystkie artykuły

  Wypadki przy pracy 31.07.2015
  Uraz na schodach własnego domu wypadkiem w drodze z pracy
  Pracownik przewrócił się na schodach swojego domu wracając z pracy i złamał nogę. Wydaje się, że sytuacja ta może przydarzyć się każdemu z nas. Jednak nie każdy z nas wie, że w takim przypadku możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie od ZUS, jeżeli zgłosimy takie zdarzenie pracodawcy jako wypadek w drodze z pracy do domu.Na wstępie trzeba podkreślić, że złamanie nogi ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Zatrudnienie pierwszego pracownika a obowiązki szkoleniowe w zakresie bhp
  Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zatrudni pracownika na umowę o pracę, wówczas podlega obowiązkom w zakresie bhp, jak każdy pracodawca. Od momentu zatrudnienia pracownika, przedsiębiorca-pracodawca zaczyna ponosić odpowiedzialność za stan bhp w swojej firmie, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz wszelkimi aktami wykonawczymi do niego w zakresie bhp.Trzeba ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Szkolenia organizowane dla podmiotów zewnętrznych
  Nie ma przeszkód, aby szkolenie organizowane dla firm zewnętrznych określić jako szkolenie wprowadzające zamiast wstępne ogólne. Przepisy nie określają, jaką nazwę mają nosić szkolenia organizowane dla podmiotów zewnętrznych.W myśl przepisów Kodeksu pracy obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone przez strażaka
  Strażak OSP, który posiada tytuł ratownika, może przeprowadzić szkolenie pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie. Przepisy nie regulują kwestii, jakie kompetencje, szkolenia, tytuły powinna posiadać osoba, która prowadzi szkolenia pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.Należy mieć jednak na uwadze, że obowiązkiem organizatora szkolenia (pracodawcy ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Samodzielne prowadzenie instruktażu stanowiskowego przez pracodawcę
  Czy pracodawca posiadający ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących obowiązki służby bhp (kurs 32-godzinny) ma uprawnienia do prowadzenia szkoleń stanowiskowych, czy też musi odbyć dodatkowo szkolenie dla kierujących pracownikami?Ukończenie 32-godzinnego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie
  Jeżeli z umowy wynika, że zleceniobiorca jest związany stałym miejscem wykonywania czynności faktycznej albo prawnej, obowiązek zapewniania przestrzegania w takim miejscu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ciąży na pracodawcy lub osobach organizujących pracę. Zleceniobiorca jest zobligowany legitymować się wymaganym szkoleniem w dziedzinie bhp, jeżeli pracodawca/podmiot organizujący ...

  Wypadki przy pracy 13.07.2015
  Nawet zderzenie pracownika z drzwiami kuchennymi jest wypadkiem przy pracy
  Za wypadek przy pracy można uznać uderzenie się drzwiami kuchennymi w czoło, gdy skutkiem tego uderzenia było niewielkie rozcięcie. Pracownik wchodził do firmowej kuchni w celu zjedzenia obiadu.Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie), które nastąpiło ...

  Szkolenie BHP 13.07.2015
  Kto organizuje szkolenie dla osób kierujących pracownikami
  Organizatorem szkolenia okresowego bhp dla osób kierujących pracownikami (w wymiarze 16 godzin) powinna być jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w zakresie bhp.Organizatorem szkolenia okresowego bhp dla osób kierujących pracownikami powinna być jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w zakresie bhp. Szkolenie w zakresie bhp może być organizowane ...

  Badania lekarskie pracowników 03.06.2015
  Informacje o warunkach pracy do skierowania na badania lekarskie
  Obowiązkiem pracodawcy wypełniając nowy wzór, obowiązujący od 1 kwietnia 2015r., skierowania na badania lekarskie pracownika jest opisanie warunków pracy. Nie powinno stanowić problemu wskazanie czynników występujących na stanowiskach pracy w firmie. Co jednak, gdy pracownicy wykonują pracę poza terenem firmy, np. u inwestora? Jak w takiej sytuacji dopełnić obowiązku? Oto wskazówki.Jeżeli ...

  Dokumentacja BHP 06.05.2015
  Samochód służbowy dla zleceniobiorcy – co powinna zawierać umowa
  Wiele firm powierza się samochody służbowe osobom zatrudnionym na umowę zlecenie. W tym przypadku rodzi się jednak pytanie na jakich zasadach można powierzyć samochód służbowy nowemu pracownikowi na umowie zleceniu? Jakie zapisy zawrzeć w umowie zleceniu, aby zapewnić bezpieczeństwo Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy? Oto kilka wskazówek.Zleceniodawca może udostępnić zleceniobiorcy samochód ...