Wszystkie artykuły

  Ochrona przeciwpożarowa 20.04.2015
  Kto oceni zabezpieczenie przeciwpożarowe projektu budowlanego
  Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.Do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ...

  Szkolenie BHP 20.04.2015
  Pierwsza pomoc przedmedyczna – jak szkolić
  Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców obowiązek zagwarantowania sprawnie działającego systemu pierwszej pomocy. Dlatego muszą przede wszystkim wyznaczyć pracowników udzielających pierwszej pomocy oraz ich odpowiednio przeszkolić. Poza szkoleniami specjalistycznymi przeznaczonymi dla wybranych pracowników, elementy pierwszej pomocy znajdują się w ...

  Warunki pracy 20.04.2015
  Czy pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie mogą pracować bez nadzoru
  Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogą wykonywać pracę bez nadzoru zleceniodawcy. Jednak należy nadzorować i kontrolować ich warunki pracy, jeśli wykonują prace na terenie zakładu pracy lub w innym wskazanym miejscu.Obowiązek nadzorowania i kontroli warunków pracy zleceniobiorcy wynika z art. 304 § 1 Kodeksu pracy. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) ...

  Warunki pracy 20.04.2015
  Jak często należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego
  W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w sposób usystematyzowany oraz postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do skutecznej poprawy warunków pracy.Polska Norma PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego zaleca przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ...

  Warunki pracy 17.04.2015
  Ekspozycja na promieniowanie laserowe – Wartość MDE
  Promieniowanie laserowe nie jest zdrowe dla człowieka. Ekspozycja na ten rodzaj promieniowania może grozić bardzo negatywnymi skutkami, np. poparzeniami czy uszkodzeniem oczu. Jednak są stanowiskach pracy, w różnych gałęziach i branżach gdzie wykorzystuje się laser. Z uwagi ten fakt określono parametr maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji człowieka na promieniowanie laserowe, czyli wartości ...

  Warunki pracy 27.02.2015
  Obciążenie psychiczne pracowników – jak je zbadać, ocenić
  Obciążenie psychiczne pracownika jest związane z ergonomią. Tak więc, może wynikać bezpośrednio z organizacji stanowiska pracy i organizacji samej pracy. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób można dowiedzieć się, czy warunki naszej pracy wpływają na nasz stan psychiczny? Obciążenie psychiczne powinno zostać ujęte również w ocenie ryzyka zawodowego. Wysiłek psychiczny związany ...

  Instalacje elektryczne 24.02.2015
  Montaż instalacji elektrycznych w meblach
  We wnętrzu lub na powierzchni mebli można układać przewody, instalować gniazda wtyczkowe, łączniki i oprawy oświetleniowe. Instalacja elektryczna w meblu powinna być zasilana napięciem nieprzekraczającym 240 V, obciążenie prądowe nie powinno zaś przekraczać 16 A.Instalacja elektryczne w meblach powinna być połączona z instalacją mieszkania na stałe lub za pośrednictwem gniazda ...

  Instalacje elektryczne 24.02.2015
  Ułatwienia w przyłączaniu mikroinstalacji OZE do sieci
  Zachęty finansowe zawarte w przyjętej przez Sejm 20 lutego ustawie o OZE (odnawialnych źródłach energii) niewątpliwie zwiększą zainteresowanie mikroinstalacjami wytwarzającymi prąd. Już wcześniej, bo w 2013 r., w nowelizacji Prawa energetycznego wprowadzono zmiany ułatwiające podłączenie OZE do sieci energetycznej.Dodano wtedy kilka nowych ustępów do art. 7 (oznaczonych 8d1–8d9). ...

  Wypadki przy pracy 27.01.2015
  Wypadek w drodze do lub z pracy – procedura powypadkowa
  Zgłoszony przez pracownika wypadek w drodze do lub z pracy, wymaga również dopełnienia odpowiedniej procedury powypadkowej. Jeżeli zdarzenie jest wypadkiem przy pracy pracodawca musi powoływać zespół powypadkowy, który przeprowadzi cała procedurę powypadkową. A jak zatem sytuacja wygląda przypadku wypadku w drodze do lub z pracy? Kto i od kogo i jakie ma zebrać dane? Oto kilka wskazówek.Już ...

  Badania lekarskie pracowników 16.01.2015
  Praca na wysokości - skierowanie na badania
  Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Pracownik dopuszczany do pracy na wysokości powinien mieć aktualne zaświadczenie dopuszczające go do tej pracy.Pracownik wyznaczany do prac na wysokości podlega obowiązkowym badaniom w tym zakresie. Skierowanie na takie badania powinno zawierać: określenie ...