Protokół powypadkowy jest podstawą wypłaty odszkodowania dla strażaka

Data: 18-11-2013 r.

W razie wypadku strażaka ochotniczej straży pożarnej w czasie akcji przeciwpożarowej należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół sporządza protokół powypadkowy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia powołania.

Strażakowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z działaniami ratowniczymi lub ćwiczeniami dozna stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przyznaje się jednorazowe odszkodowanie. Podstawą do takiego odszkodowania jest rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin.

Strażak, który dozna takiego uszczerbku, nazywany jest przez rozporządzenie „osobą poszkodowaną”, a podmiotem właściwym w sprawie dotyczącej przyznania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu strażaka ochotnika jest podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „podmiotem właściwym”. Podmiot ten wszczyna postępowanie w sprawie odszkodowania z urzędu albo po otrzymaniu wniosku osoby poszkodowanej lub członka jej rodziny (w razie śmierci osoby poszkodowanej).

Wszczęcie postępowania następuje poprzez niezwłoczne powołanie zespołu powypadkowego, zwanego dalej „zespołem”, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Skład zespołu, w liczbie co najmniej 3 osób, ustala właściwy podmiot, który wyznacza także przewodniczącego.

W miarę możliwości w skład zespołu powinien wchodzić lekarz. Jednocześnie, gdy osobą poszkodowaną jest członek ochotniczej straży pożarnej, w skład zespołu wchodzą:

 • prezes właściwej ochotniczej straży pożarnej,

 • gminny komendant ochrony przeciwpożarowej (jeżeli został powołany)

 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy właściwego terytorialnie urzędu gminy (miasta).

W skład zespołu nie mogą wchodzić osoby zainteresowane wynikiem działania zespołu, zwłaszcza gdy może mieć to wpływ na ich odpowiedzialność lub uprawnienia. W związku z tym, że zadaniem zespołu jest ustalenie czasu, miejsca, okoliczności i przyczyn wypadku, zespół może:

 • dokonać oględzin miejsca wypadku, z których sporządza protokół,

 • sporządzić szkice lub wykonać fotografie miejsca wypadku,

 • przeglądać dokumentację przeprowadzonej akcji ratowniczej lub ćwiczeń,

 • przesłuchać osobę poszkodowaną, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, i sporządzić protokół przesłuchania,

 • przesłuchać świadków wypadku i sporządzić protokół przesłuchania,

 • zasięgać opinii lekarza, w miarę możliwości sprawującego opiekę medyczną nad osobą poszkodowaną, oraz w razie potrzeby innych specjalistów,

 • przeglądać akta postępowania karnego na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu karnym,

 • zbierać inne dowody dotyczące wypadku.

Do protokołu powypadkowego dołącza się całość materiałów zebranych w toku postępowania, w szczególności protokoły przesłuchań, oświadczenia, opinie specjalistów, notatki, szkice, fotografie i protokoły oględzin miejsca wypadku, a także zdanie odrębne członka zespołu, jeżeli zostało zgłoszone.

Protokół powypadkowy jest, wraz z orzeczeniem komisji lekarskiej, stwierdzającym stopień uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej w związku z jej udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, podstawą do wydania przez właściwy podmiot orzeczenia o odszkodowaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24476 )
Array ( [docId] => 24476 )

Array ( [docId] => 24476 )