Protokół powypadkowy jest podstawą wypłaty odszkodowania dla strażaka

Data: 18-11-2013 r.

W razie wypadku strażaka ochotniczej straży pożarnej w czasie akcji przeciwpożarowej należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół sporządza protokół powypadkowy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia powołania.

Strażakowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z działaniami ratowniczymi lub ćwiczeniami dozna stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przyznaje się jednorazowe odszkodowanie. Podstawą do takiego odszkodowania jest rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin.

Strażak, który dozna takiego uszczerbku, nazywany jest przez rozporządzenie „osobą poszkodowaną”, a podmiotem właściwym w sprawie dotyczącej przyznania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu strażaka ochotnika jest podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „podmiotem właściwym”. Podmiot ten wszczyna postępowanie w sprawie odszkodowania z urzędu albo po otrzymaniu wniosku osoby poszkodowanej lub członka jej rodziny (w razie śmierci osoby poszkodowanej).

Wszczęcie postępowania następuje poprzez niezwłoczne powołanie zespołu powypadkowego, zwanego dalej „zespołem”, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Skład zespołu, w liczbie co najmniej 3 osób, ustala właściwy podmiot, który wyznacza także przewodniczącego.

  • prezes właściwej ochotniczej straży pożarnej,

  • gminny komendant ochrony przeciwpożarowej (jeżeli został powołany)

  • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy właściwego terytorialnie urzędu gminy (miasta).

W skład zespołu nie mogą wchodzić osoby zainteresowane wynikiem działania zespołu, zwłaszcza gdy może mieć to wpływ na ich odpowiedzialność lub uprawnienia. W związku z tym, że zadaniem zespołu jest ustalenie czasu, miejsca, okoliczności i przyczyn wypadku, zespół może:

Do protokołu powypadkowego dołącza się całość materiałów zebranych w toku postępowania, w szczególności protokoły przesłuchań, oświadczenia, opinie specjalistów, notatki, szkice, fotografie i protokoły oględzin miejsca wypadku, a także zdanie odrębne członka zespołu, jeżeli zostało zgłoszone.

Protokół powypadkowy jest, wraz z orzeczeniem komisji lekarskiej, stwierdzającym stopień uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej w związku z jej udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, podstawą do wydania przez właściwy podmiot orzeczenia o odszkodowaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 24476 )
Array ( [docId] => 24476 )

Array ( [docId] => 24476 )