Wypadek ucznia podczas praktyk to wypadek w szczególnych okolicznościach

Data: 13-01-2014 r.

Poszkodowany wskutek wypadku powstałego w szczególnych okolicznościach albo inne osoby powinni niezwłocznie poinformować o zdarzeniu wypadkowym osoby (odpowiednie ze względu na okoliczności wypadku), ustalić świadków zdarzenia mogących (najlepiej w formie oświadczeń na piśmie) zaświadczyć o zdarzeniu i okolicznościach jego zaistnienia.

Przepisy ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach:

  • obligują osobę ubiegającą się o świadczenia z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach do dołączenia do wniosku dokumentacji wypadku,

  • upoważniają Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dokonywania oceny okoliczności i przyczyn wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wydawania decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie

ale nie określają procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach.

W tej sytuacji, wykazanie i należyte udokumentowanie zaistnienia wypadku oraz jego skutków leży w dobrze pojętym interesie poszkodowanego, rodziców lub opiekunów działających (w zależności od okoliczności zdarzenia) we współdziałaniu z innymi osobami, organami, instytucjami itp.

Niezbędnym jest zatem podjęcie starania o stworzenie bądź pozyskanie dokumentów w szczególności:

  • pozwalających na ustalenie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, w szczególności: organizacji pracy, przebiegu procesu technologicznego – sporządzając w miarę możliwości szkic, dokumentację fotograficzną miejsca wypadku;

  • oświadczenia poszkodowanego o okolicznościach i przyczynach wypadku, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;

  • z przesłuchania świadków wypadku nie tylko tych, którzy zgłosili się spontanicznie lecz również wskazanych przez poszkodowanego - bez względu na to, czy osoby te są w jakikolwiek sposób związane np. z zakładem, na terenie którego miało miejsce zdarzenie wypadkowe. Przed rozpoczęciem przesłuchania należy uprzedzić świadka o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań;

  • dokumentacji lekarskiej opisującej doznane obrażenia i przebieg leczenia oraz ustalenia uszczerbku na zdrowiu;

  • dowodów umożliwiających dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku w zakresie rodzaju i skutku wypadku,

  • dowodów dotyczących wypadku zebranych przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały takie zostały zebrane i mogą być udostępnione,

a także zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.

Z ostrożności procesowej – o zaistnieniu wypadku – wskazanym byłoby wskazane aby osoba ubiegająca się o świadczenie z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach niezwłocznie zawiadomiła telefonicznie a następnie pisemnie właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy ustawy nie obligują ZUS do udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku.

W należytym udokumentowaniu zdarzenia wypadkowego radą i pomocą powinien służyć pracownik służby bhp.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33163 )
Array ( [docId] => 33163 )

Array ( [docId] => 33163 )