Wypadek ucznia w szkole a kwestie bhp

Autor: Małgorzata Mądra-Janeda
Data: 31-10-2015 r.

Uczniowie już w ławkach szkolnych, nauka ruszyła pełną parą. Pomimo dokładania wszelkich starań zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży niekiedy zdarzają się nieprzewidziane sytuacje – wypadki. W takiej sytuacji uruchomione powinny zostać odpowiednie procedury powypadkowe. Oto, dla przypomnienia, kilka wskazówek, jak wygląda procedura powypadkowa, kiedy wypadkowi ulegnie uczeń.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki to priorytet każdego dyrektora szkoły. Niestety nie jest to zadanie łatwe. Pomimo dołożenia wszelkich starań wypadki się zdarzają. W takiej sytuacji każde zdarzenie wypadkowe ucznia wymaga podjęcie określonych działań ze strony dyrektora placówki, również w zakresie bhp.

Co powinien zrobić dyrektor szkoły w sytuacji wypadku ucznia?

O każdym wypadku ucznia dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły musi zawiadomić natychmiast:

•rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego,
•organ prowadzący szkołę lub placówkę,
•pracownika służby bhp,
•społecznego inspektora pracy,
•radę rodziców.

Ponadto o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor zawiadamia niezwłocznie także prokuratora i kuratora oświaty. Natomiast o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia - również państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Brak takich powiadomień pociąga za sobą odpowiedzialność karną.

Co z miejscem wypadku?

Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor musi zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie do niego osób niepowołanych. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki oświatowej.

Kto sprawdza jak doszło do wypadku?

W celu zbadania zdarzenia wypadkowego i przeprowadzenia postępowania powypadkowego dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy.W skład zespołu wchodzi

 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

 • społeczny inspektor pracy.

Zapamiętaj!

Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa wyżej, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi:

 • dyrektor oraz

 • pracownik

szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

Jak udokumentować wypadek ucznia?

Do obowiązków zespołu powypadkowego, należy nie tylko przeprowadzenie postępowania powypadkowego ale również sporządzenie dokumentacji powypadkowej, m.in. protokołu powypadkowego. Z treścią tego protokołu i innymi materiałami postępowania powypadkowego trzeba zaznajomić:

 • pełnoletniego poszkodowanego,

 • rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

W przypadku śmierci poszkodowanego pełnoletniego lub kiedy nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (prawnych opiekunów). Protokół powypadkowy ucznia doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w szkole lub placówce.

Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek. Protokół powypadkowy ucznia podpisują członkowie zespołu i dyrektor.

Co jeżeli rodzice/opiekunowie prawni nie zgadzaj się z treścią protokołu?

Poszkodowany lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym ucznia w ciągu 7 dni od daty jego doręczenia. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu bądź pisemnie przewodniczącemu zespołu. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę, mogą one dotyczyć w szczególności:

 • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego,

 • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu powypadkowego ucznia z zebranym materiałem dowodowym.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może:

 • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu powypadkowego ucznia lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,

 • powołać nowy zespół w celu ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

Czy wyciągane są wnioski po każdym wypadku ucznia?

Po każdym wypadku ucznia i po przeprowadzeniu już postępowania powypadkowego obowiązkiem dyrektora placówki jest omówienie z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustalenie środków niezbędnych do zapobiegania w przyszłości takiemu zdarzeniu.

Ponadto dyrektor szkoły lub placówki oświatowej zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wypadków uczniów.

Małgorzata Mądra-Janeda, wykładowca w zakresie wymagań bhp wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37971 )
Array ( [docId] => 37971 )

Array ( [docId] => 37971 )