Wszystkie artykuły

  Choroby zawodowe 22.09.2014
  Zgłoszenie choroby zawodowej a praca na dotychczasowym stanowisku
  U pewnego pracownika stwierdzona cieśń nadgarstka została zoperowana i powrócił do pracy. Następnie pracownik, chcąc zgłosić chorobę zawodową, u lekarza otrzymał odpowiedź, że jeśli rozpocznie procedurę o uznanie choroby zawodowej to równocześnie nie otrzyma dalszego dopuszczenia do pracy na swoim aktualnym stanowisku. Taka odpowiedź lekarza jest zgodna z prawem.Art. 229 § 2 ustawy ...

  Choroby zawodowe 27.03.2014
  Negatywne skutki zdrowotne oddziaływania drgań mechanicznych
  Ekspozycja zawodowa pracowników na drgania mechaniczne jest większa, niżby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Ich negatywne oddziaływanie na organizm człowieka jest przyczyną licznych zmian chorobowych. Narażenie na miejscowe drgania mechaniczne dotyczy przede wszystkim operatorów ręcznych narzędzi wibracyjnych, które są wykorzystywane w takich branżach, jak: przemysł maszynowy, przemysł ...

  Choroby zawodowe 20.03.2014
  Kilka postępowań w sprawie rozpoznania chorób zawodowych
  Obowiązkiem inspektora sanitarnego jest zbadanie każdego zgłoszonego podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej także w przypadku pracownika, którego stan zdrowia już podlega ocenie w związku ze złożeniem wcześniejszego podejrzenia.Inspektor sanitarny podejmuje czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności związanych z podejrzeniem wystąpienia choroby zawodowej, przy czym podstawą ...

  Choroby zawodowe 10.03.2014
  Chorobę u pracownika rozpoznaje lekarz a nie pracownik służby bhp
  Jeśli pracownicy administracyjno-biurowi jednego z wydziałów zgłosili do komórki bhp problem podejrzenia występowania u jednego z pracowników choroby zakaźnej (grzybicy) to kierownik chorego pracownika (pracodawca albo pracownik służby bhp), powinien zgłosić problem lekarzowi medycyny pracy sprawującemu opiekę zdrowotna nad pracownikami zakładu.Z pracownikiem chorym należy przeprowadzić ...

  Choroby zawodowe 14.02.2014
  Schorzenia narządu głosu to dominująca choroba zawodowa w Polsce
  Obecnie choroby zawodowe narządu głosu i słuchu stanowią istotny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny. To one decydują o dynamice i strukturze chorób zawodowych w Polsce, plasując się na czołowych miejscach.Schorzenia narządu głosu przez kilka lat zajmowały pierwsze miejsce na liście chorób zawodowych, wykazując największą dynamikę wzrostu. Największe problemy zdrowotne z ...

  Choroby zawodowe 27.01.2014
  Ocena ryzyka pracownika służby zdrowia narażonego na zranienie
  Pracodawca dokonując oceny ryzyka zawodowego pracownika narażonego na zranienie ostrym narzędziem przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych formalnie nie żadnych podstaw do dokonania tej oceny na podstawie innych informacji niż te zawarte w orzeczeniu lekarza medycyny pracy o istnieniu u tego pracownika choroby lub chorób przewlekłych.Jeżeli pracownik sam ujawni informacje o stanie swojego zdrowia, ...

  Badania lekarskie pracowników 21.11.2013
  Czas wolny na wykonanie badań okresowych nie zawsze się należy
  Jeżeli pracownik wykonuje pracę jedynie w godzinach nocnych to pracodawca nie musi udzielać czasu wolnego na wykonanie okresowych i kontrolnych badań lekarskich. W nocy placówki służby medycyny pracy nie są otwarte i nie przyjmują pacjentów, a więc udzielanie czasu wolnego na wykonanie okresowych i kontrolnych badań lekarskich nie jest zasadne.Jak powszechnie wiadomo, ogólna zasada jest ...

  Choroby zawodowe 21.11.2013
  Prewencja zawodowych schorzeń układu ruchu
  Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe związane z pracą – czyli zawodowe schorzenia układu ruchu - są powszechnym problemem zdrowotnym na całym świecie i jedną z podstawowych przyczyn niepełnosprawności. Odnoszą się one do stanu nerwów, ścięgien, mięśni i struktur wspierających ciało.Zawodowe schorzenia układu ruchu mogą oznaczać dla pracownika utracone wynagrodzenie z powodu ...

  Choroby zawodowe 08.11.2013
  Inspektor sanitarny zbada każde podejrzenie choroby zawodowej
  Nawet w przypadku gdy stan zdrowia pracownika jest już oceniany w związku ze złożonym wcześniej podejrzeniem, obowiązkiem inspektora sanitarnego jest zbadanie każdego kolejnego zgłoszonego podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej.Inspektor sanitarny podejmuje czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności związanych ze złożeniem podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej. Przy czym ...

  Choroby zawodowe 20.09.2013
  Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej tylko na formularzu
  Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy Państwowej Inspekcji Pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.Właściwość inspektorów ustala się według:miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika,krajowej siedziby ...