Wszystkie artykuły

  Dokumentacja BHP 30.09.2015
  Zespół oceniający ryzyko zawodowe
  Przepisy i zasady dotyczące oceny ryzyka zawodowego w równym stopniu dotyczą wszystkich pracodawców – bez względu na wielkość i złożoność organizacji czy prowadzoną działalność. Jednak wybranie i wskazanie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego może przysporzyć trudności. Oto kilka wskazówek ułatwiających to zadanie.Pracodawca w zarządzeniu o przeprowadzeniu ...

  Dokumentacja BHP 06.05.2015
  Samochód służbowy dla zleceniobiorcy – co powinna zawierać umowa
  Wiele firm powierza się samochody służbowe osobom zatrudnionym na umowę zlecenie. W tym przypadku rodzi się jednak pytanie na jakich zasadach można powierzyć samochód służbowy nowemu pracownikowi na umowie zleceniu? Jakie zapisy zawrzeć w umowie zleceniu, aby zapewnić bezpieczeństwo Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy? Oto kilka wskazówek.Zleceniodawca może udostępnić zleceniobiorcy samochód ...

  Dokumentacja BHP 30.12.2014
  Wskazówki, które ułatwią opracowanie karty oceny ryzyka zawodowego
  Każdy pracodawca musi przeprowadzić, udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego. Nie jest to łatwe zadanie. Jednym z dokumentów tejże oceny, którego przygotowanie sprawia trudności jest karta oceny ryzyka zawodowego. Nie ma dla niej bowiem ustalonego wzoru w przepisach, a forma jej opracowania leży w gestii pracodawcy. Oto kilka wskazówek, które ułatwią sporządzenie karty oceny ryzyka zawodowego.Inspektorzy ...

  Dokumentacja BHP 08.11.2014
  Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
  Każdy pracodawca ma obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe, informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy).Ocena ryzyka zawodowego wymaga przedstawienia ...

  Dokumentacja BHP 08.05.2014
  Planowanie profilaktyki w ryzyku zawodowym
  Planowanie profilaktyki w ryzyku zawodowym powinno być prowadzone z udziałem zainteresowanych pracowników. Należy wykorzystać doświadczenie zawodowe tych osób, które osobiście wykonują pracę i często mają wiedzę na temat możliwości wprowadzenia zmian.Jeżeli nie ma pomysłu jakie działania można zastosować w konkretnym przypadku, to warto skorzystać z doświadczeń innych. Wykorzystać ...

  Dokumentacja BHP 20.03.2014
  Ocena ryzyka zawodowego dla zmieniających miejsce pracy
  Ocena ryzyka zawodowego, tam gdzie pracownicy wykonują zadania w terenie, często zmieniając miejsce pracy, powinna być przeprowadzona osobno dla każdego zadania. Czyli przy każdym zadaniu muszą być zidentyfikowane wszystkie zagrożenia.Podejmując tzw. zadaniową ocenę ryzyka zawodowego, uniknie się konieczności powtarzania oceny co tydzień lub co miesiąc. Nie oznacza to oczywiście, ...

  Dokumentacja BHP 20.03.2014
  Aktualizacja kart charakterystyki
  Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy posiadane karty odpowiadają obowiązującym przepisom, jest skontrolowanie ich treści i daty sporządzenia lub aktualizacji. Jeśli są nieaktualne należy wystąpić do producenta o ich aktualizację.Obowiązek weryfikacji, uaktualnienia kart charakterystyki spoczywa na podmiotach wprowadzających substancje czy mieszaniny substancji chemicznych do obrotu. ...

  Dokumentacja BHP 13.03.2014
  Przygotowanie raportu dotyczącego zranień w placówce medycznej
  Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych powinien zawierać informacje w formie tabelarycznej, jak też opisowej i ma charakter katalogu otwartego.Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem ...

  Dokumentacja BHP 13.03.2014
  Instrukcja bhp powinna być stale dostępna dla pracownika
  Obowiązkiem pracodawcy jest między innymi organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki jej wykonywania. Niezbędne w tym zakresie są właśnie instrukcje bhp. Jednym z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy jest bezpieczne użytkowanie przez pracowników stosowanych w firmie maszyn oraz urządzeń. Sposób wykonywania czynności przy nich należy określić w ...

  Dokumentacja BHP 06.03.2014
  Prowadzenie dokumentacji szkolenia BHP
  Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia bhp dla jednego pracownika. Obowiązują wówczas takie same reguły dotyczące dokumentowania szkolenia, jak w przypadku szkolenia dla grupy pracowników. Pracownika zatrudnionego na stanowisku przedstawiciela handlowego można zaliczyć do grupy pracowników administracyjno-biurowych.Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny ...