Wszystkie artykuły

  Dokumentacja BHP 24.02.2014
  Zawiadomienie o prowadzonej działalności już niepotrzebne
  Obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają od pracodawców zawiadamiania właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Nie wymagają również zawiadamiania w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.Wyżej wymieniona sytuacja wynika z faktu uchylenia art. 209 Kodeksu ...

  Dokumentacja BHP 21.02.2014
  Ocena ryzyka jest podstawą doboru środków ochrony indywidualnej
  Podstawą doboru środków ochrony indywidualnej dla osób narażonych na działanie substancji chemicznych, w tym bardzo toksycznych, jest ocena ryzyka związanego z występowaniem konkretnych sytuacji w środowisku pracy podczas normalnych warunków pracy i w sytuacjach awaryjnych.Ocena ryzyka powinna obejmować w szczególności analizę i ocenę zagrożeń, których nie można uniknąć innymi ...

  Dokumentacja BHP 18.02.2014
  Nie istnieje przepis obligujący do oznakowania pomieszczeń
  Nie ma przepisu obligującego do oznakowania pomieszczeń. Jedynie właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich są zobowiązani do sporządzenia i uwzględnienia w instrukcji bezpieczeństwa planów obiektów z uwzględnieniem sposobu wykorzystania pomieszczeń oraz przewidywanej ...

  Dokumentacja BHP 03.02.2014
  Treść raportu w zakresie zranień ostrymi narzędziami
  Pracodawca będący podmiotem leczniczym, jest obowiązany nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, sporządzić raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.Szczegółowa treść raportu została wskazana w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ...

  Dokumentacja BHP 20.01.2014
  Na dokumentach bhp nie można stosować podpisu elektronicznego
  Przepisy nie przewidują innej formy niż podpis pracownika w karcie szkolenia wstępnego (po tym szkoleniu) i np. na dokumencie zakładowym potwierdzającym zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi jego stanowiska pracy, którym może być lista instrukcji obowiązujących w danej komórce organizacyjnej z podpisami osób zapoznanych z konkretnymi instrukcjami. Podobnie jest z kartami oceny ryzyka ...

  Dokumentacja BHP 20.01.2014
  Skład zespołu oceniającego ryzyko zawodowe
  Zespół do oceny ryzyka zawodowego powołuje pracodawca w trybie przyjętym w danej firmie. Powinien się on składać z pracodawcy lub jego przedstawiciela, pracowników wyznaczonych przez pracodawcę (w tym osoby kierujące pracownikami), ekspertów zewnętrznych (jeżeli zachodzi taka potrzeba).Poza wiedzą z zakresu dokonywania oceny ryzyka zawodowego od pracodawcy nie są wymagane żadne dodatkowe ...

  Dokumentacja BHP 10.01.2014
  Dokumentację techniczną sprzętu elektrycznego przechowuje się 10 lat
  Ocena zgodności sprzętu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami dokonywana jest na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji. W jej ramach sporządzana jest dokumentacja techniczna sprzętu elektrycznego umożliwiającą ocenę. Należy ją przechowywać w celach kontrolnych.Dokumentacja techniczna sprzętu elektrycznego zawiera dane dotyczące konstrukcji, produkcji i działania sprzętu elektrycznego, ...

  Dokumentacja BHP 22.12.2013
  Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie
  Wiele firm ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, nazywany także systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy (SZBP). Istnieją jednak i takie firmy, których szefowie uważają, że system tylko dodatkowo obciąży kadrę kierowniczą i służbę bhp nowymi obowiązkami, a w rzeczywistości niewiele zmieni w przedsiębiorstwie. Jak oceniać to rozwiązanie?Najlepszym ...

  Dokumentacja BHP 13.12.2013
  Rejestr badań pracowniczych powinni prowadzić pracownicy służby bhp
  Prowadzenie rejestru profilaktycznych badań lekarskich to obowiązek służbowy pracownika służby bhp, choć rejestr taki może również prowadzić w zakładzie pracy inna upoważniona do tego przez pracodawcę osoba.Jednym z obowiązków służby bhp jest:prowadzenie rejestrów (w tym rejestru badań pracowniczych),współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad ...

  Dokumentacja BHP 13.12.2013
  Protokół powypadkowy można przesłać pocztą elektroniczną
  Jeśli poszkodowany w wypadku przy pracy na czas rekonwalescencji przebywa w miejscu bardzo odległym od miejsca pracy (pracując, korzysta z Internetu), można zapoznać go z protokołem powypadkowym za pomocą nowoczesnych środków komunikowania się (przykładowo poczty elektronicznej).Do obowiązków zespołu powypadkowego należy między innymi zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu ...