Wszystkie artykuły

  Dokumentacja BHP 09.12.2013
  Brak projektu oświetlenia awaryjnego może spowodować zagrożenie życia
  Brak projektu (dokumentacji) instalacji oświetlenia awaryjnego, nie daje pewności, że instalacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i że spełnia bardzo ważne funkcje bezpieczeństwa pożarowego. Jeżeli nie ma pewności to znaczy, że występuje, czy w konkretnych sytuacjach może wystąpić, nawet zagrożenie życia użytkowników obiektu jak również życia pracowników eksploatujących ...

  Dokumentacja BHP 02.12.2013
  Liczba kontroli PIP u przedsiębiorcy może być ograniczona
  Czas trwania i liczba kontroli PIP w firmie zależy od prowadzonej działalności i od wielkości firmy, a także od celu jej przeprowadzania. Ustawa wprowadza możliwość wniesienia sprzeciwu, jeśli organy kontrolne przekraczają maksymalny czas trwania kontroli w danym roku kalendarzowym.Problematykę kontroli przeprowadzanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy regulują dwie ustawy ...

  Dokumentacja BHP 29.11.2013
  Instrukcje bhp należy dostosować do zmieniających się warunków pracy
  Instrukcje bhp powinny być sporządzane przez pracowników nadzoru (kierowników, brygadzistów, majstrów i inne osoby kierujące pracownikami) przy współpracy z obsługującymi dane urządzenia. Następnie instrukcje BHP są opiniowane – tym razem jedynie przez służbę bhp.Tworząc instrukcję bhp, warto jak najmniej przytaczać sformułowań określonych w przepisach. Jeżeli już, to należy ...

  Dokumentacja BHP 12.11.2013
  Do orzeczenia lekarskiego potrzebna jest ocena narażenia zawodowego
  Gdy posiadane przez lekarza orzekającego informacje nie są wystarczające do wydania orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania, ma on prawo wystąpić o szczegółowe informacje dotyczące oceny narażenia zdrowotnego.Lekarz orzekający w zakresie chorób zawodowych wydaje orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do ...

  Dokumentacja BHP 05.11.2013
  Badania psychofizyczne dla operatorów wózków nie są konieczne
  Pracownik zatrudniany na stanowisku operatora wózków podnośnikowych powinien posiadać orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do takiej pracy. Warto zauważyć, że wobec takiego pracownika nie ma wymogu przeprowadzania badań psychofizycznych ani badań do prac na wysokości.Na skierowaniu na badania powinno być wskazane przyszłe stanowisko pracy – operator wózka ...

  Dokumentacja BHP 28.10.2013
  Za aktualizację karty charakterystyki substancji odpowiada dostawca
  Dostawca, który dostarcza do zakładu pracy substancje chemiczne (np. detergenty), jest zobowiązany do tego, aby wraz z substancjami dostarczyć też karty charakterystyki wszystkich dostarczanych substancji.Kwestię kart charakterystyki reguluje Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Jest ona oparta częściowo na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, ...

  Dokumentacja BHP 24.10.2013
  Po rozpoczęciu działalności należy w ciągu 30 dni powiadomić o tym PIP
  Pracodawca rozpoczynający działalność gospodarczą ma obowiązek powiadomić na piśmie inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia.Gdy działalność zakładu pracy może powodować szczególne zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, okręgowy inspektor pracy ...

  Dokumentacja BHP 20.10.2013
  Dobrze sporządzony formularz analizy stanu bhp ułatwi pracę
  Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp to jedno z poważniejszych zadań służby bhp. Dobrze przygotowany formularz analizy stanu bhp w znaczącym stopniu może ten obowiązek ułatwić.Aby ułatwić sobie opracowanie kompleksowej oceny stanu bhp w zakładzie, warto opracować dla własnych potrzeb formularz z tematami – pytaniami obejmującymi ...

  Dokumentacja BHP 18.10.2013
  Ocena ryzyka zawodowego, gdy zachodzi zmiana w miejscu pracy
  Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego jest konieczne na wszystkich stanowiskach pracy, na których nie była jeszcze przeprowadzona. Także w sytuacji, kiedy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana, która mogła spowodować zmianę poziomu lub zmianę oceny ryzyka zawodowego.Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić:gdy tworzone są nowe stanowiska pracy lub zmieniane jest ich wyposażenie, ...

  Dokumentacja BHP 17.10.2013
  Postępowanie po sprowadzeniu z UE maszyn bez dokumentacji technicznej
  Zdarzają się sytuacje, że firmy otrzymują, np. od firmy macierzystej, z kraju UE maszyny, a nie otrzymują równocześnie dokumentacji technicznej bowiem są to maszyny stare i nie mają tych dokumentów. Warto wiedzieć co zrobić, aby w przypadku kontroli PIP pracodawca był spokojny i postępował zgodne z prawem.Nie znając rodzaju maszyn, kraju ich producenta (kraj członkowski UE czy spoza ...