Wszystkie artykuły

  Dokumentacja BHP 17.10.2013
  Karta charakterystyki powinna być sporządzona w języku polskim
  Dostawca, dostarczając do zakładu pracy substancje, zobowiązany jest do tego, aby wraz z nimi dostarczyć też karty charakterystyki substancji. Przepisy wskazują, kiedy dostarczenie karty charakterystyki jest obowiązkowe. Wymieniają również sytuacje, w których muszą być aktualizowane przez dostawcę substancji chemicznej.Tematyka kart charakterystyki jest uregulowana ustawą o substancjach ...

  Dokumentacja BHP 12.10.2013
  Każdy protokół kontroli stanu bhp musi być podpisany przez pracodawcę
  Jednym z podstawowych obowiązków pracowników służby bhp jest przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzanie protokołów stanu bhp. Nie każdy protokół musi zawierać krótką charakterystykę zakładu pracy, jednak wszystkie muszą być podpisane przez pracodawcę.Prawidłowo sporządzony protokół stanu bhp musi zawierać krótką charakterystykę zakładu ...

  Dokumentacja BHP 26.09.2013
  Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym
  Przystępując do oceny ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznej, najpierw należy przeprowadzić przegląd miejsc pracy. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na zagrożenia wypadkowe i chorobowe.Przeglądem należy objąć pomieszczenia:sali konsumpcyjnej,przygotowalni,kuchni,zaplecza do odbioru i przechowywania surowców oraz półproduktów,higieniczno-sanitarne,biurowe.Podczas przeglądu ...

  Dokumentacja BHP 05.09.2013
  Maszyna nie może być dopuszczona do ruchu bez instrukcji
  W obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa maszyn Dokumentacja Techniczna Ruchowa – DTR (nazywana również Dokumentacją Techniczno Eksploatacyjną – DTE) występuje pod nazwą – instrukcja maszyny. Maszyna czy urządzenie techniczne nie mogą być dopuszczone do ruchu bez instrukcji maszyny (maszyny tzw. „stare” bez DTR lub DTE).Zakaz użytkowania maszyn i urządzeń bez ...

  Dokumentacja BHP 29.08.2013
  Pracownik nie musi podpisywać się na instrukcji bhp
  Kodeks pracy w art. 2374 mówi, że pracodawca jest obowiązany wydać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy a pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.Natomiast w § 41 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ...

  Dokumentacja BHP 25.07.2013
  W razie powodzi odpowiedzialność za pracowników spada na pracodawcę
  Powódź to przekroczenie stanu brzegowego wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych lub kanałach i zalanie doliny rzecznej bądź terenów depresyjnych, które powoduje zagrożenia ludzi albo mienia. Jest ona szczególnym rodzajem wezbrania wody – dotyczącym także morza.Zakłady pracy zlokalizowane na terenach powodziowych zobligowane są do podejmowania działań, których celem jest ...

  Dokumentacja BHP 25.07.2013
  Ryzyko zawodowe – ocena
  Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku, które wiąże się z wykonywaną pracą, a także zasadach ochrony przed zagrożeniami.Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty. ...

  Dokumentacja BHP 18.07.2013
  Bariera geologiczna ma przekraczać teren składowiska odpadów
  Na obszarze planowanego składowiska odpadów oraz jego otoczenia muszą być przeprowadzone badania hydrologiczne i geologiczne. Wyniki tych pierwszych oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna dołączane są do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla składowiska odpadów.Badania hydrologiczne uwzględniają inwentaryzację wszystkich cieków ...

  Dokumentacja BHP 17.07.2013
  Dokumentacja techniczna sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Sprzęt elektryczny i elektroniczny służący do wytwarzania, przesyłania oraz pomiaru prądu lub pola elektromagnetycznego, zaprojektowany do napięcia nieprzekraczającego 1000 V dla prądu przemiennego i 1500 V dla stałego (SEE), nie może zawierać zbyt dużo groźnych substancji.Dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE), najwyższa dopuszczalna wartość stężenia wagowego substancji ...

  Dokumentacja BHP 10.07.2013
  System zarządzania bhp powinien być nadzorowany przez pracodawcę
  Wiele firm ma wdrożony system zarządzania bhp, nazywany także systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy (SZBP). Istnieją jednak i takie firmy, których szefowie uważają, że system tylko dodatkowo obciąży kadrę kierowniczą i służbę bhp nowymi obowiązkami. To jednak tylko część prawdy, gdyż SZBP to przede wszystkim korzyści dla firmy.W funkcjonowanie systemu zarządzania bhp muszą ...