Wszystkie artykuły

  Dokumentacja BHP 03.07.2013
  Ocena ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem
  Od 27 czerwca 2013 r. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą dokonuje się także oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem i przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny na danym stanowisku pracy.Ostrymi narzędziami są wyroby medyczne, które służą do cięcia lub kłucia i mogą być przyczyną zranienia bądź ...

  Dokumentacja BHP 03.07.2013
  Ocena ryzyka zawodowego łatwiejsza dzięki przeglądowi szkoły
  Dobrą praktyką w szkole jest komisyjny przegląd szkoły. Komisyjny przegląd szkoły może być również obowiązkowy. Protokół przeglądu szkoły jest bardzo pomocny przy opracowywaniu pisemnej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w szkole. Jest on dobrym punktem wyjścia do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczniom, jak i pracownikom szkoły.Jednym z obowiązków dyrektora szkoły, ...

  Dokumentacja BHP 01.01.2013
  Najważniejsze elementy instrukcji BHP
  Służba bhp, nadzór oraz pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia techniczne tworzą zasady bhp, czyli w praktyce warunki niezbędne do wykonywania pracy w bezpieczny sposób. To właśnie od ich inwencji zależy, jaką treść będzie miała dana instrukcja bhp. Aby spełniała ona odpowiednie wymogi, warto zapoznać się z konstrukcją i materiałami niezbędnymi przy ich tworzeniu.Główną ...

  Dokumentacja BHP 16.11.2012
  Pożar w trakcie imprezy masowej-instrukcja postępowania
  Aby zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową na imprezie masowej, należy zapoznać się z możliwymi zagrożeniami, przygotować procedury zapobiegawcze oraz działania w razie wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Wszystkie te informacje powinny zostać zawarte w „instrukcji postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia podczas imprezy masowej”. Instrukcja ...

  Dokumentacja BHP 19.07.2012
  Zmiany w sposobie dokumentowania chorób zawodowych i skutków chorób
  Dnia 1 sierpnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Zostało ono wydane na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy.Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób ...

  Dokumentacja BHP 11.04.2012
  Wydatki na BHP
  Pracodawcy mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym pracę w bezpiecznych warunkach. Niejednokrotnie wydatki na szeroko rozumiane bezpieczeństwo i higienę pracę są znaczne. Powstaje wówczas problem jak je rozliczyć.Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych ...

  Dokumentacja BHP 11.04.2012
  Dokumentowanie wydatków na BHP
  Wydatki na zapewnienia bezpiecznych warunków pracy stanowią znaczne obciążenie dla pracodawców. Niejednokrotnie pracodawcy prowadzący PKPiR mają problem w jaki sposób udokumentować takie wydatki. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są: faktury, dokumenty celne, rachunki, faktury korygujące i noty korygujące. Dowodem księgowym może być też inny dowód, ...