Wszystkie artykuły

  Ochrona przeciwpożarowa 14.01.2016
  Zapoznanie pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
  Jak zapoznać pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego? Czy wystarczy przekazanie informacji z takiej instrukcji na szkoleniu wstępnym ogólnym?Przepis rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie określa szczegółowo sposobu zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z treścią instrukcji bezpieczeństwa ...

  Ochrona przeciwpożarowa 20.04.2015
  Kto oceni zabezpieczenie przeciwpożarowe projektu budowlanego
  Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.Do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ...

  Ochrona przeciwpożarowa 17.04.2014
  Podczas szkolenia ppoż. warto podpierać się przykładami prawdziwych zdarzeń
  Szkolenia z zakresu ppoż. należą do szkoleń obowiązkowych i powinny być organizowane regularnie w każdym zakładzie. Często do ich przeprowadzenia angażowane są profesjonalne firmy, oferujące nie tylko teorię i pokazy, ale także umożliwiające praktyczne ćwiczenia. Istnieją również inne możliwości powtórzenia wiedzy z tego zakresu, które można zastosować podczas szkoleń bhp.Obowiązujące ...

  Ochrona przeciwpożarowa 03.04.2014
  Pojedyncze szafki na drodze ewakuacyjnej nie stanowią zagrożenia
  Jeśli w kilku miejscach na drogach ewakuacyjnych stoją niewielkie szafki (jedna na piętro budynku, ok. 1 m wysokości i 1 m szerokości, w środku szczotki do zamiatania oraz płyny do zmywania podłogi), które nie zawężają szerokości tych dróg, to trudno mówić o „składowaniu materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych”.Zapisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji ...

  Ochrona przeciwpożarowa 25.11.2013
  Podczas ewakuacji należy zadbać o osoby o ograniczonej zdolności ruchowej
  Odpowiedzialność za realizację obowiązków w zakresie ochrony ppoż., w tym zapewnienie możliwości ewakuacji, przejmuje – w całości lub części – zarządca bądź użytkownik danego obiektu (na podstawie umowy cywilnoprawnej). Gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność dotycząca ochrony ppoż. spoczywa na władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem, czyli przede ...

  Ochrona przeciwpożarowa 25.11.2013
  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być zawsze dostępna
  We wszystkich miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych w zakładzie pracy powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Sposób jej przechowywania, a także planów obiektu powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.Prawidłowo sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zawierać:warunki ochrony ...

  Ochrona przeciwpożarowa 05.11.2013
  Przy akumulatorach żelowych obowiązuje zakaz używania otwartego ognia
  Zastosowanie tzw. akumulatorów żelowych w wózkach akumulatorowych niweluje problem tworzenia specjalnie dostosowanych ładowni dla wózków, wyposażonych w specjalną wentylację. Należy jednak pamiętać, że chociaż przy zastosowaniu tego typu baterii nie istnieje ryzyko ulatniania się wodoru, w dalszym ciągu należy zachować ostrożność.Akumulatory wykonane w technologii żelowej lub ...

  Ochrona przeciwpożarowa 15.10.2013
  Program szkolenia przeciwpożarowego musi być dostosowany do stanowiska
  Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Chociaż żaden przepis szczegółowy nie określa ich zasad, muszą być one dostosowane do specyfiki pracy na określonym stanowisku – osoby kierujące pracownikami poznają inne tematy niż np. pracownicy biurowi.Szkolenia przeciwpożarowe powinny być częścią szkolenia wstępnego ...

  Ochrona przeciwpożarowa 23.09.2013
  Podręczny sprzęt gaśniczy również należy konserwować
  Urządzenia ppoż.(np. hydranty wewnętrzne) oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym, a także czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń ppoż. i gaśnic, dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń ...

  Ochrona przeciwpożarowa 23.09.2013
  Zasady bezpiecznego używania gaśnic
  Gaśnice służą do gaszenia pożaru gdy ten ma niewielkie rozmiary, a panujące warunki pozwalają na ich użycie. Prowadzenie działań gaśniczych, nawet przez osobę przeszkoloną praktycznie, nigdy nie gwarantuje sukcesu.Zawsze należy sobie zdawać sprawę z tego, że pożar będzie wykryty z pewnym opóźnieniem, trzeba będzie udać się po gaśnicę, następnie przynieść ją do miejsca, ...