Ciężki wypadek przy pracy – od czego zależy jego kwalifikacja

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Halina Góralska
Data: 30-11-2020 r.

Czy uraz, w postaci złamanego żebra z przemieszczeniem a w konsekwencji przebite żebrem płuco, powoduje, że zdarzenie należy zakwalifikować jako ciężki wypadek przy pracy? Jeżeli tak, to ile sztuk protokołu powypadkowego należy sporządzić i dla kogo? Wpadek miał miejsce w czasie przerwy śniadaniowej.

W omawianym przypadku opinię o kwalifikacji ciężkości wypadku (czy jest to ciężki wypadek przy pracy) powinien wydać lekarz po uwzględnieniu, czy uraz w postaci przebitego żebrem płuca naruszy podstawową funkcję organizmu (oddychanie).

 

W myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Przesłanki ciężkiego wypadku przy pracy

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak utrata:

 • wzroku,

 • słuchu,

 • mowy,

 • zdolności rozrodczej

lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba:

 • nieuleczalna lub

 • zagrażająca życiu,

 • trwała psychiczna,

całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Ważne 

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego (ze względu na siedzibę zakładu) okręgowego inspektora pracy i prokuratora o:

 • śmiertelnym,

 • ciężkim,

 • zbiorowym

wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Liczba egzemplarzy  protokołu powypadkowego

W kwestii liczby egzemplarzy protokołu rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wskazuje, że zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy. Przy tym należy uwzględnić, że protokół powypadkowy:

 • otrzymuje poszkodowany pracownik,

 • w razie wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego – przekazuje się właściwemu Inspektorowi Pracy,

 • na wniosek pracownika ubiegającego się o świadczenia odszkodowawcze – przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • przechowuje się w aktach zakładu przez 10 lat.

Wypadek w trakcie przerwy śniadaniowej może być uznany za wypadek przy pracy

Należy przy tym pamiętać, że jeśli do urazu doszło w trakcie regulaminowej przerwy śniadaniowej, zdarzenie to należy traktować jako wypadek przy pracy.

Z orzecznictwa sądowego:

Związek wypadku z pracą należy rozpatrywać w kategoriach jedności miejsca i czasu wykonywania pracy, obowiązków wynikających lub związanych z zawartym stosunkiem obligacyjnym oraz zaistniałego zdarzenia wypadkowego.

Tak więc, wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie przerwy śniadaniowej i podczas czynności, które pozostają w związku z celem przerwy śniadaniowej, jest wypadkiem przy pracy, jeżeli nawet zdarzenie powodujące uszczerbek na zdrowiu, zostało spowodowane zachowaniem pracownika, wykazującym brak należytej ostrożności lub przezorności.

Podstawa prawna

 • art. 234 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),

 • art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1205 ze zm.),

 • § 9 ust. 3; § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009r., nr 105, poz.870),

 • Wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2008r., I UK 66/08,

 • Wyrok Sądu Najwyższego z 22 sierpnia 1979r., III PR 58/79.

Halina Góralska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41228 )
Array ( [docId] => 41228 )