Czy spółka, która ma 1 osobę na umowie o współpracę i 15 na zleceniu musi mieć służbę bhp?

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Michał Culepa
Data: 10-02-2021 r.

Jeżeli pracodawca nie zatrudnia w ogóle pracowników, nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, ale ma obowiązek stosowania wszystkich przepisów bhp odpowiednio do osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych, oraz zapewnienia właściwych warunków pracy oraz środków ochronnych – jeżeli są konieczne. 

Kiedy trzeba powołać służbę bhp w firmie?  

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, ewentualnie może zlecić zadania służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy, jeżeli nie ma kompetentnych pracowników.

Kiedy pracodawca sam może wykonywać zadania służby bhp w firmie?

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

 1. zatrudnia do 10 pracowników albo

 2. zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Oznacza to, że pracodawca należący do kategorii małych pracodawców może sam wykonywać zadania bhp pod warunkiem ukończenia niezbędnego szkolenia.

Czy trzeba powołać służbę bhp, jeżeli zatrudnia się osoby tylko na podstawie umów cywilnoprawnych?

Wśród wskazanych obowiązków nie ma organizowania służby bhp, w przypadku, gdy pracodawca nie zatrudnia w ogóle pracowników, a jedynie osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednak pracodawca musi znać i stosować przepisy bhp i zapewniać ich stosowanie w procesach pracy.

W przypadku zatrudniania osób na zlecenie lub inne umowy cywilnoprawne, także w przypadku wykonywania pracy przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek (samozatrudnieni) pracodawca obowiązany jest, w zakresie bhp:

 1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

 2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

 3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

 4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

 5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

 6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

 7. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Ważne
Poza wskazanymi obowiązkami pracodawca ma też obowiązek dopilnować przestrzegania przepisów bhp w zakresie bieżącej pracy, w tym także dostarczyć zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych odpowiednie środki ochrony indywidualnej, także odzież i obuwie robocze, jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj pracy.

W przypadku osób współpracujących, jeżeli prowadzą one działalność na własny rachunek, pracodawca obowiązany jest dopilnować, by te osoby także używały odpowiednich środków ochronnych (kwestia zakupu środków ochrony, odzieży i obuwia może być tu inaczej rozwiązana, gdyż samozatrudnieni, jako prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek, mogą w określonych przepisami przypadkach tego typu środki nabywać w ciężar kosztów prowadzenia swojej działalności).

Z kolei po stronie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych istnieją obowiązki analogiczne do obowiązków pracownika w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp, w szczególności zatrudniony ma obowiązek:

 1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

 2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych – w przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych lub samozatrudnionych – osób organizujących pracę lub odbiorców usług;

 3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

 4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

 5. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

 6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego (w tym wypadku – zatrudniającego, względnie zarządzającego zakładem pracy w którym realizowane są zakontraktowane usługi) o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

 7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi – tj. zarządzającymi zakładem pracy w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 207 § 2, art. 211, art. 237[11] § 1, art. 304-304[1] ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) 

 

Michał Culepa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41244 )
Array ( [docId] => 41244 )