Obowiązki nauczycieli w zakresie bhp

Kategoria: Warunki pracy
Data: 10-08-2013 r.

Nauczyciel odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz innych pracowników zatrudnionych w szkole, a także za zdrowie i życie powierzonych mu wychowanków lub uczniów. Dotyczy to zajęć organizowanych przez szkołę  jak i poza jej terenem.

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły:
 
 • dydaktyczną,
 • wychowawczą,
 • opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Podstawowe obowiązki nauczyciela w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to:

 • znajomość przepisów i zasad bhp, udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • wykonywanie prac w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
 • niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Nauczyciel ma prawo m.in. do:
  • powstrzymania się od wykonywania pracy i zawiadomienia o tym niezwłocznie przełożonego/dyrektora szkoły, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom,
  • oddalenia się z miejsca zagrożenia i zawiadomienia o tym niezwłocznie przełożonego/dyrektora szkoły, jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia,
  • wynagrodzenia za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia,
  • powstrzymania się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, po uprzednim zawiadomieniu o tym przełożonego/dyrektora szkoły, w przypadku gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 24392 )
  Array ( [docId] => 24392 )