Zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych i obiektach zakładu pracy

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Lesław Zieliński
Data: 11-04-2014 r.

Zasady ruchu obowiązujące w zakładzie pracy powinny mieć formę instrukcji i powinni z nią być zapoznani wszyscy użytkownicy dróg i ciągów komunikacyjnych, w tym osoby obce, przebywające nawet czasowo, na terenie zakładu – w szczególności kierowcy wjeżdżających pojazdów.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy, wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej "drogami", drogi dla pieszych, zwane dalej "przejściami", i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników.

 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). W zasadach ruchu należy określić, w szczególności, maksymalne prędkości środków transportu i komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych oraz w pomieszczeniach zakładu pracy, uzależnione od szerokości dróg, natężenia ruchu, widoczności itp. Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Pracodawca powinien zapewnić stosowanie znaków lub sygnałów bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami stosowanymi w organizacji pracy.

W zależności od rodzaju stosowanego transportu – w zakładzie pracy powinny być stosowane znaki i sygnały używane w transporcie drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim i powietrznym.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmujące w szczególności znaczenie znaków i sygnałów oraz zasady zachowania się pracowników, których mogą one dotyczyć.

Opracowując zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych i w obiektach zakładu należy:

  1. Określić rodzaje środków transportu (wraz z transportowanymi ładunkami) poruszających się po terenie zakładu i wewnątrz poszczególnych pomieszczeń wynikające z potrzeb technologicznych i logistycznych zakładu.
  2. Określić potrzeby ruchu osób pieszych i wykonywane przez nich czynności w pobliżu dróg.
  3. Określić wymagania przeciwpożarowe i ewakuacyjne obejmujące poszczególne obiekty zakładu i teren zewnętrzny.
  4. Przeanalizować szerokości i stan techniczny dróg, natężenie ruchu, szerokość i wysokość wjazdów do obiektów, warunki widoczności itp.

Na podstawie zebranych informacji opracowuje się zasady ruchu na poszczególnych drogach zakładowych i ciągach komunikacyjnych wewnątrz obiektów, w tym korzystając z zapisów rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393 ze zm.) dobiera się i instaluje znaki:

  • zakazu (np. stop, zakaz wjazdu, zakaz ruchu, ograniczenie prędkości, zakaz ruchu pieszych, zakaz postoju );
  • nakazu (np. obowiązujący kierunek jazdy);
  • ostrzegawcze (np. skrzyżowanie, przejście dla pieszych, przejazd kolejowy);
  • informacyjne (np. droga jednokierunkowa, przejście dla pieszych, miejsce parkingowe).

Można stosować znaki pionowe i poziome – najczęściej stosuje się oba rodzaje znaków.

Opracowując zasady ruchu i oznakowując drogi zakładowe należy również wziąć pod uwagę wymagania bezpieczeństwa zapisane w załączniku nr 1do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz wymagania Polskiej Normy PN-N-ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34645 )
Array ( [docId] => 34645 )