Jakimi dokumentami należy się posłużyć przy delegowaniu uprawnień w jednostkach

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-04-12 r.
Ocena:

Do wykonywania różnych zadań, które należą do kompetencji kierowników jednostek sektora finansów publicznych, upoważnia się często także inne osoby. Chodzi np. o podejmowanie decyzji bieżących. Kierownicy jednostek mogą wyznaczyć osoby zarządzające lub pracowników do działania w ich imieniu, określając zakres ich uprawnień. W tym celu udzielają im pełnomocnictw: ogólnego, rodzajowego (...)

Jak przygotować i przeprowadzić spis z natury zapasów własnych i obcych

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-04-12 r.
Ocena:

Jednostki sektora publicznego napotykają liczne problemy, jak w praktyce stosować przepisy dotyczące inwentaryzacji. Dlatego Komitet Standardów rachunkowości (KRS) przygotował wyjaśnienia interpretacyjne. Dotyczą one sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Mają zastosowanie do czynności inwentaryzacyjnych, począwszy od 2016 roku. Co wziąć pod uwagę, dokonując (...)

Które wydatki zaliczysz do strukturalnych. Poznaj przykład sporządzenia Rb-Wsa

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-04-12 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się: Jakie są zasady klasyfikacji wydatków strukturalnych Jak poprawnie prowadzić ewidencję księgową według klasyfikacji wydatków strukturalnych w celu ukazania tych wydatków wRb-WSa Czy jednostka, która realizuje zadania finansowane ze środków unijnych powinna wykazywać wydatki, które podlegają refundacji? Czy do wydatków strukturalnych można zaliczyć grzywny, czy odsetki od zaległości? Jak poprawnie wypełnić sprawozdanie (...)

Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-04-12 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się: Jakie są zasady sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ Jak poprawnie wykazać dane w sprawozdaniu Rb-27ZZ Czy odzyskane, nienależnie wypłacone ze środków budżetu państwa zasiłki, świadczenia rodzinne są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ? Czy paragraf 2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” może wystąpić w (...)

Unijne dotacje na projekty wod-kan w 2017 r.

6 wskazówek, jak zdobyć pieniądze
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-02-15 r.
Ocena:

Konkursy startują już w pierwszym kwartale 2017 r. to dobry moment na rozpoczęcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w najbliższych miesiącach uruchomione zostaną konkursy. Dokładne terminy uzależnione są od decyzji poszczególnych samorządów wowódzkich, ale już teraz warto rozpocząć przygotowania, bo czasu na złożenie dokumentów nie będzie dużo. Z e-poradnika (...)

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2016-01-11 r.
Ocena:

Od nowego roku gminy czy jednostki budżetowe, które dokonują częściowych odliczeń VAT, będą stosować prewspółczynnik. Resort finansów wyjaśnił, w jaki sposób niektórzy podatnicy, w tym samorządowe zakłady budżetowe, mają liczyć prewspółczynnik. Pobierz bezpłatny poradnik „Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik” przygotowany przez naszych najlepszych ekspertów. Dzięki niemu będziesz swobodnie poruszał (...)

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-12-21 r.
Ocena:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, przewidziane jest dla części osób zatrudnionych w jednostkach sektora publicznego. Istotne jest by poprawnie ustalić, kto jest uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w jakim wymiarze. Pobierz bezpłatny poradnik „Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.” przygotowany przez naszych najlepszych ekspertów. Dzięki niemu będziesz (...)

Kwartalne sprawozdania RB-34S. Przykład prawidłowego wypełnienia

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-12-09 r.
Ocena:

Po ostatniej nowelizacji przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej, jednostki oświatowe muszą sporządzać sprawozdanie Rb-34S co kwartał (do tej pory co pół roku). W sprawozdaniu RB-34S, jednostki oświatowe mają obowiązek przedstawić sposób gospodarowania środkami finansowymi zgromadzonymi na specjalnym rachunku bankowym. Niewywiązanie się z obowiązku poprawnego wypełnienia i terminowego złożenia sprawozdań Rb-34S stanowi naruszenie dyscypliny (...)

Zatajanie informacji publicznej. Co grozi kierownikowi urzędu

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-12-03 r.
Ocena:

Naruszenie obowiązku udostępniania informacji publicznej przez władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne pociąga za sobą wskazane w ustawie sankcje: grzywnę, ograniczenie wolności, a nawet pozbawienie wolności do roku. Konsekwencje grożą kierownikowi podmiotu, chyba, że upoważnił do tych czynności inną osobę. Z e-booka dowiesz się: jak rozumieć nieudostępnienie informacji publicznej jakie kary (...)

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

Udostępnianie informacji publicznej w urzędach
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-12-03 r.
Ocena:

Informacje publiczne to m.in. informacje o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, treści dokumentów urzędowych, majątku publicznym, podmiotach wykonujących zadania publiczne, ich statusie, przedmiocie działalności, osobach sprawujących władzę. Takie informacje podlegają udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu, a prawo do ich uzyskania przysługuje każdemu, z wyjątkami przewidzianymi w przepisach (...)

Array ( [idCategory] => 1504 [tagname] => sektor-publiczny [page] => 5 )
Array ( [idCategory] => 1504 [tagname] => sektor-publiczny [page] => 5 )

Array ( [idCategory] => 1504 [tagname] => sektor-publiczny [page] => 5 )