Wszystkie artykuły

  Fundusze 30.07.2012
  Na co zwrócić uwagę przy wyborze jednostek uczestnictwa TFI
  Lokując na rynku kapitał z funduszami inwestycyjnymi, warto wcześniej zastanowić się, czy nasze cele są zbieżne ze strategią TFI. Musimy dokładnie przeanalizować aspekty związane m.in. z polityką lokacyjną funduszy, kosztami uczestnictwa, ale również czasem trwania inwestycji oraz zasadami, na jakich później będą rozliczane przyszłe dochody. Wcześniejsze planowanie jest bardzo ...

  Fundusze 26.07.2012
  Jak działa fundusz funduszy
  W tym przypadku mamy do czynienia z bardzo ciekawym rozwiązaniem inwestycyjnym na rynku, które pozwala funduszom jednego TFI lokować kapitał w macierzyste fundusze, jak również i te, obcego pochodzenia. Tutaj inwestycje dokonywane są poprzez zakup określonych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Ten typ lokowania kapitału pozwala Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych zdecydowanie ...

  Fundusze 26.07.2012
  Jak wygląda strategia funduszy aktywnej alokacji
  Skład portfela funduszu aktywnej alokacji dynamicznie się zmienia. Dzięki bardzo elastycznej konstrukcji, pozwalającej na szybką zmianę strategii działania, zarządzający mają tutaj możliwość błyskawicznej przebudowy portfela – w zależności od zmieniającej się koniunktury i nastrojów rynkowych. Nabywcy jednostek uczestnictwa w funduszach aktywnej alokacji nie muszą się obawiać, ...

  Fundusze 26.07.2012
  Różne rodzaje opłat przy zakupie jednostek TFI
  Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mogą tworzyć fundusze, w których jednostki uczestnictwa będą różniły się od siebie określonymi parametrami. Z jednej strony takie właśnie różnice mogą wynikać z różnego poziomu opłat manipulacyjnych, z drugiej zaś z rodzajem obciążeń, jakim podlegają ich nabywcy. Wydawać by się mogło, że w przypadku określonego funduszu inwestycyjnego ...

  Fundusze 25.07.2012
  Korzyści z inwestowania w fundusze – wygoda i niskie koszty
  Z całą pewnością zakup jednostek uczestnictwa jest wygodną formą inwestowania, szczególnie dla osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy bądź nie mają doświadczenia w indywidualnym lokowaniu środków na rynku kapitałowym. Zachętą mogą być również stosunkowo niskie koszty, jakie daje ta forma zbiorowego inwestowania. W pierwszym przypadku chodzi oczywiście o odpowiednie kompetencje ...

  Fundusze 25.07.2012
  Jaką rolę spełniają na rynku fundusze sekurytyzacyjne
  W tym przypadku mamy do czynienia z funduszami zamkniętymi, które emitują certyfikaty inwestycyjne. Ich strategia polega na sprzedaży certyfikatów, następnie pozyskaniu kapitału od potencjalnych klientów i nabyciu z tych środków wierzytelności. Stąd też lokata w fundusze sekurytyzacyjne może być dosyć ryzykowna. Ostatecznie, po zaspokojeniu roszczeń z tytułu wierzytelności, dochodzi ...

  Fundusze 25.07.2012
  Na czym skupiają się fundusze rynku pieniężnego
  Ten rodzaj funduszy to przede wszystkim propozycja dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczne przystanie dla ulokowanych na rynku środków finansowych. Tutaj zdecydowanie na dalszy plan schodzą zyski z inwestycji. Zazwyczaj profity są bowiem niewielkie z racji instrumentów, na jakich fundusze rynku pieniężnego budują swoje portfele.Z drugiej jednak strony inwestycja w fundusze rynku pieniężnego ...

  Fundusze 25.07.2012
  Jak inwestują fundusze aktywów niepublicznych
  Fundusze aktywów niepublicznych, znane na rynku jako fundusze venture capital lub private equity, spełniają bardzo istotną rolę. Ich zadaniem jest bowiem głównie wyszukiwanie podmiotów – często w początkowej fazie rozwoju – a następnie skrupulatna ocena perspektyw prowadzonego biznesu i podjęcie ostatecznej decyzji, czy warto zainwestować. Oczywiście fundusze venture capital i private ...

  Fundusze 25.07.2012
  Dlaczego warto polecić inwestycje w fundusze portfelowe
  Tutaj mamy do czynienia z bardzo interesującym przykładem funduszy o charakterze zamkniętym, a więc takich, które emitują certyfikaty inwestycyjne. W ich strategii kluczową rolę odgrywają portfele indeksów giełdowych lub też – z góry ustalone przez zarządzających – portfele zbudowane w oparciu o określoną pulę papierów wartościowych. W rezultacie, lokując zgromadzone na rynku ...

  Fundusze 25.07.2012
  Fundusz wiodący i jego rola w strategii inwestycyjnej
  Ten rodzaj strategii polega na ścisłym współdziałaniu między określonymi funduszami. Mamy więc tutaj do czynienia z funduszem podstawowym, który lokuje kapitał w instrumenty finansowe, a następnie dokonuje emisji jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Do ich zakupu mogą jedynie przystąpić tzw. fundusze powiązane. W tej sytuacji fundusz podstawowy jest niejako motorem ...