Czynności, jakie musi wykonać firma starając się o leasing z dotacją UE

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 08-06-2014 r.

Przede wszystkim przedsiębiorca powinien zapoznać się z ofertą poszczególnych towarzystw oferujących produkt finansowy „Leasing z dotacją UE”. Musi sprawdzić jego zakres i związane z tym wymogi formalnoprawne z uwzględnieniem programu operacyjnego, z którego zamierza pozyskać środki finansowe.

Każdy leasingodawca stosuje własne wytyczne i procedury związane z dążeniem do zawarcia umowy leasingowej przez strony, a zatem przyjmowane są różne kryteria pod względem oceny, np. chociażby oceny zdolności kredytowej ubiegającego się o leasing. Następnym krokiem będzie złożenie wniosku oraz pozostałej wymaganej dokumentacji, zgodnie z procedurami danego towarzystwa leasingowego z równoczesnym złożeniem oświadczenia, iż firma będzie ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji beneficjent powinien zawrzeć porozumienie z firmą leasingową, tzn. wystąpić o tzw. promesę. Jest to dosyć istotne, gdyż promesa na potrzeby wniosków jest ważna maksymalnie do 9 miesięcy, pod warunkiem że sytuacja finansowa wnioskującego nie ulegnie zmianie (pogorszeniu).

 

Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie, przy czym trzeba pamiętać, by zaznaczyć w nim opcję mówiącą o tym, że chce się otrzymać refundację transakcji leasingu. Brak tego zakreślenia może spowodować komplikacje włącznie z unieważnieniem uzyskania zwrotu. Do wniosku, obok promesy, należy dołączyć porozumienie, które zapewni odpowiednią trwałość projektu inwestycyjnego.

W przypadku wygrania konkursu oraz podpisania umowy na dofinansowanie beneficjent kontaktuje się z firmą leasingową i podpisuje umowę leasingową na warunkach zawartych w promesie, przy czym towarzystwo leasingowe ponownie sprawdza kondycję beneficjenta. Jeśli ta się pogorszy, towarzystwo ma prawo do odmowy zawarcia umowy leasingu lub może zmienić warunki, na jakich zostanie ona zawarta.

Rozliczenie dotacji na leasing

Rozważając rozliczenie dotacji na leasing, należy zauważyć, iż dofinansowanie leasingu z funduszy europejskich może mieć charakter dotacji na ratach leasingowych lub dotacji jednorazowej na wartość przedmiotu leasingu. Dlatego należy sprawdzić różnice pomiędzy poszczególnymi rozliczeniami.

Trzeba przy tym pamiętać, że kosztami niekwalifikowanymi w przypadku leasingu są:

  • podatek VAT,
  • marża finansującego (odsetki),
  • koszty ogólne zawarcia umowy,
  • opłaty ubezpieczeniowe.

W przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie jednorazowe w formie leasingu lub pożyczki wypłata unijnej dotacji zostaje dokonana beneficjentowi w momencie odbioru zamówionego środka trwałego. Następuje to w oparciu o fakturę zakupu, przedstawioną przez firmę leasingową oraz protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy. Często jednak się zdarza, że towarzystwo leasingowe zobowiązuje beneficjenta do uiszczenia całej otrzymanej dotacji na poczet przyszłych należności wynikających z umowy leasingu bądź pożyczki.

Warto zastanowić się nad pożyczką

Przedsiębiorca w ofertach firm leasingowych w ramach działania związanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej może znaleźć nie tylko leasing, ale również pożyczkę. O wyborze produktu finansowego każdy podmiot musi zadecydować sam, wybierając odpowiednie towarzystwo leasingowe z uwzględnieniem wymagań stawianych w konkretnym programie operacyjnym, co do formy zakupu środka trwałego. Często zdarza się, że umowa o dofinansowanie wyklucza możliwości nabycia środka trwałego poprzez leasing.

Zarówno leasing, jak i pożyczka mogą być rozliczane w PLN i w euro, aczkolwiek w przypadku umowy zawartej w walucie obcej waluta ta jest zazwyczaj denominowana do złotego. Finansowaniu w czasie całego okresu może podlegać również podatek od towarów i usług VAT, jednak jest to możliwe wyłącznie w nielicznych towarzystwach leasingowych.

Drugim ważnym aspektem przy wyborze oferty finansowania jest tzw. wkład lub udział własny, zwany też czynszem inicjalnym. W przypadku leasingu zazwyczaj przedsiębiorca powinien dysponować określoną w procedurze leasingu kwotą, którą musi wpłacić zaraz po zawiązaniu umowy leasingu.

Natomiast w przypadku pożyczki finansowaniem może być objęte do 100% wartości środka trwałego. W obu powyżej wymienionych produktach finansowych okres, na który zostanie zawarta umowa, nie przekroczy 5 lat. Leasingiem przy wsparciu dotacji z Unii Europejskiej można dofinansować raty leasingowe lub jednorazowo dofinansować zakup środka trwałego. Natomiast pożyczką zawsze jednorazowo dofinansowujemy zakup środka trwałego.

Marcin Krueger, DMK Money, ekspert ds. funduszy unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35084 )
Array ( [docId] => 35084 )