Dzięki ZIT będzie więcej funduszy na rozwój miast

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 16-04-2014 r.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument rozwoju terytorialnego zaproponowany przez Komisję Europejską. Stanowi on nowy sposób współpracy samorządów. Miasta, gminy oraz władze województw wspólnie ustalają swoje cele i wskazują inwestycje do zrealizowania, jak np. ochrona istniejących terenów zielonych w miastach.

Podstawą prac nad przygotowaniem ZIT w Polsce są „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce”. Dokument ten został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR).

Współpraca miast

Na realizację ZIT przeznaczone są środki z podstawowej alokacji regionalnych programów operacyjnych w miastach wojewódzkich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie, ale także środki pochodzące z tzw. rezerwy programowej w wysokości 4,5% funduszy strukturalnych (EFRR i EFS). Dodatkowo w przypadku ZIT realizowanych w miastach wojewódzkich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie będą przeznaczone na ich realizację środki z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz programu Polska Wschodnia (POPW). Fundusze z nich będą źródłem wsparcia wybranych, niezbędnych projektów wynikających ze strategii ZIT. Zakłada się możliwość, aby projekty wynikające ze strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych otrzymały preferencje w procesie wyboru projektów w ramach programów krajowych.

Do głównych zadań realizacji działań w ramach ZIT wlicza się przede wszystkim:

  • sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast;
  • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
  • realizację zintegrowanych projektów, które kompleksowo odpowiadają na potrzeby miast i obszarów funkcjonalnych;
  • zwiększenie wpływu miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Nowe cele

Na tym etapie prac przygotowawczych do pozyskiwania funduszy na rozwój samorządy tworzą lub już stworzyły związki ZIT, które pełnią funkcję wspólnej reprezentacji władz miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie wobec władz krajowych i regionalnych. W skład związku ZIT powinny wchodzić zarówno samorządy gminne, powiaty, jak i samorząd wojewódzki – w zależności od zakresu jego działania. Ich zadaniem jest m.in. opracowanie strategii ZIT, która powinna zawierać spójny zestaw powiązanych ze sobą działań służących długotrwałej poprawie warunków społecznych, gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i demograficznych danego funkcjonalnego obszaru miejskiego lub innego obszaru objętego ZIT. Dokument ten zawiera także kryteria wyboru projektów oraz listę przedsięwzięć do realizacji w formule zintegrowanych inwestycji.

Wspomniane fundusze do realizacji w ramach opracowanych strategii ZIT powinny być przeznaczone na minimum dwa z wymienionych celów:

  • rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. budowa parkingów i ścieżek rowerowych);
  • przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego – tzw. rewitalizacja (np. przebudowa budynków w zaniedbanej dzielnicy);
  • poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (np. ochrona istniejących terenów zielonych w miastach);
  • wspieranie efektywności energetycznej (np. ocieplanie budynków);
  • wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (np. poprawa systemu informacji dla cudzoziemców);
  • wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu).

Podpisanie porozumienia

Po opracowaniu strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i wyznaczeniu priorytetów rozwojowych związki ZIT mają kolejne zadania do realizacji. Po pierwsze powinny podpisać porozumienie dotyczące przeprowadzenia wspólnych celów i zadań w danym województwie. Porozumienie to zawiera związek ZIT z instytucją zarządzającą regionalnym programem operacyjnym. Skutkuje to wpisaniem do dokumentów programowych regionalnego programu założeń strategii ZIT i przeznaczeniem środków z podstawowej alokacji RPO na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przejście tych kroków pozwoli na uruchomienie środków finansowych do realizacji projektów w ramach ZIT.

Istotą mechanizmu ZIT jest także założenie komplementarności tematycznej projektów. Oznacza to powiązanie różnych realizowanych projektów i czerpanie jeden z drugiego na rzecz osiągnięcia szerszych celów założonych w strategiach ZIT. Należy więc pamiętać, że zintegrowany charakter oraz uzupełnianie się stanowią główne kryterium decydujące o realizacji projektów w formule ZIT.

Marek Dominik Peda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34640 )
Array ( [docId] => 34640 )

Array ( [docId] => 34640 )