Szczególne zasady dla projektów o kluczowym znaczeniu dla regionu

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 08-04-2014 r.

Projekty o kluczowym znaczeniu dla danego regionu są dużymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju.

Zacząć należy od tego, że projekt kluczowy to nieprecyzyjna nazwa pewnego typu inwestycji dofinansowywanej ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013. Pełna nazwa to Indywidualne Projekty Kluczowe. Umieszczenie danej inwestycji na liście tego rodzaju inwestycji oznacza, istotną deklarację jego realizacji i zarezerwowanie odpowiednich środków w ramach budżetu danego programu operacyjnego na jej realizację. Często zdarza się, że zarówno beneficjent, jak i instytucja prowadząca są z góry narzuceni. Przy czym samo umieszczenie na liście indywidualnych projektów kluczowych nie oznacza automatycznego przyznania środków. Prawdą jest jednak to, że inwestycje takie nie podlegają zwykłej procedurze konkursowej i nie konkurują o środki z pozostałymi złożonymi projektami w ramach danego programu.

Procedura ubiegania się o dofinasowanie w największym uproszczeniu wygląda następująco: instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca (I lub II stopnia) uczestnicząca we wdrażaniu danego programu operacyjnego składa propozycje projektów do umieszczenia na liście. Odbywa się to przy udziale partnerów społeczno-gospodarczych i ekspertów. Instytucje te mogą również zebrać od potencjalnych beneficjentów propozycje projektów indywidualnych. Następnie instytucje te na podstawie wyznaczonych kryteriów wyłaniają najważniejsze z nich w danym obszarze. Potem propozycje projektów przedkładane są do konsultacji społecznych oraz zbadania przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury (dawniej MRR).

Po opublikowaniu listy zawierana jest wstępna umowa o dofinansowanie, tzw. preumowa, z wybranym beneficjentem każdego projektu kluczowego. Z jednej strony nakłada ona na beneficjenta obowiązek terminowego i prawidłowego przygotowania projektu do realizacji, a z drugiej strony stanowi formę obietnicy przyznania dofinansowania z funduszy europejskich w przypadku przygotowania prawidłowej aplikacji i spełnienia wszystkich wymogów formalnych. Beneficjent ten przygotowuje wniosek o dofinansowanie, który podlega następnie ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski nie są akceptowane automatycznie, ale podlegają wnikliwej analizie. Po akceptacji podpisywana jest umowa o dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, że listy indywidualnych projektów kluczowych przygotowywane są tylko w ramach trzech programów operacyjnych w kończącej się perspektywie na lata 2007-2013. Są to: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej. Projekty o tym charakterze dotyczą na przykład istotnych przedsięwzięć w służbie zdrowia.

Marek Dominik Peda, koordynatora projektów unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34620 )
Array ( [docId] => 34620 )

Array ( [docId] => 34620 )