Upublicznij zapytanie ofertowe, a unikniesz nałożenia korekty finansowej

Kategoria: Fundusze unijne
Autor: Paulina Sawicka
Data: 30-09-2016 r.

Gdy upubliczniasz zapytanie ofertowe, to rozpoczynasz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu. W przypadku niezastosowania się do zasad upublicznienia zapytań instytucja finansująca może nałożyć korektę finansową.

Zapytanie ofertowe jest skutecznie upublicznione, gdy oferent umieści je na stronach internetowych, które zapewniają szeroki dostęp do tego typu informacji. Z uwagi na typ zamówienia niektóre są dodatkowo publikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Dwa kluczowe kryteria udzielania zamówień publicznych

 

Zgodnie z treścią „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020” z 10 kwietnia 2015 r., udzielanie zamówień publicznych na wykonanie projektu dofinansowanego ze środków unijnych następuje zgodnie z:

  • ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do jej stosowania albo
  • zasadą konkurencyjności – w przypadku podmiotu niezobowiązanego do stosowania ustawy.

Sprawdź, jakim jesteś beneficjentem

W przypadku zastosowania zasady konkurencyjności chodzi o beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu ustawy w przypadku postępowań nieprzekraczających tzw. progu bagatelności. Dotyczy to wartości zamówienia przekraczającej 50 tys. zł netto.

 Zasadę konkurencyjności zastosuje także beneficjent w przypadku zamówień sektorowych poniżej tzw. progów unijnych, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, z uwzględnieniem warunków określonych we wspomnianych wytycznych.

W przypadku postępowań poniżej progu zamawiający ma obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.

Paulina Sawicka, ekspert ds. funduszy unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39528 )
Array ( [docId] => 39528 )