Wszystkie artykuły

  Fundusze unijne 28.05.2017
  Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych - o tym nie możesz zapomnieć
  Chcesz zrealizować lub realizujesz projekt dofinansowany w perspektywie finansowej 2014–2020. Sprawdź, co musisz wiedzieć o dokumentacji projektu, aby mieć pewność, że nie zwrócisz dotacji.Przekazanie do instytucji zarządzającej/pośredniczącej w formie elektronicznej cyfrowych kopii dokumentów związanych z realizacją projektu nie zwalnia Cię z obowiązku przechowywania oryginałów ...

  Fundusze unijne 28.05.2017
  Zadbaj o pozytywny wpływ projektu na środowisko
  Jako wnioskodawca masz obowiązek zapewnienia pozytywnego wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (w tym klimat) w czasie realizacji projektu. Dokonasz tego poprzez stosowanie właściwych rozwiązań podczas planowania i realizacji projektu.Do uzyskania pozytywnej oceny w ramach kryterium formalnego, tj. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, ...

  Fundusze unijne 27.04.2017
  Sprawdź, co w projekcie oznacza standard minimum
  Kiedy przygotowujesz się do składania wniosku o dofinansowanie, kierujesz się kryteriami i wymogami, które niesie ze sobą dany konkurs, aby zdobyć jak największą liczbę punktów oraz przejść pozytywnie przez ocenę formalną i merytoryczną. Jedną z często pojawiających się wtedy kwestii jest spełnienie standardu minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn.Nie dotyczy to jednak ...

  Fundusze unijne 22.03.2017
  Rozwijaj firmę dzięki szkoleniom pracowników
  Jeśli chcesz zorganizować w mojej firmie szkolenie dla pracowników, sprawdź, czy możesz skorzystać ze wsparcia unijnego. Uwagę skieruj w stronę oferty regionalnego programu operacyjnego. Z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników została stworzona Baza Usług Rozwojowych (BUR).Baza zapewnia m.in.: powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi ...

  Fundusze unijne 22.03.2017
  Reguła proporcjonalności – kiedy nie możesz o niej zapomnieć
  Źle oszacowane wartości podczas tworzenia dokumentacji projektu mogą spowodować obniżenie dotacji zgodnie z zasadą proporcjonalności. To jak działa zasada w praktyce lepiej poznać przed złożeniem wniosku.Podczas pisania wniosku o dofinansowanie unijne deklarujesz pewne wartości, wskaźniki oraz określasz cel projektu. Uważne podejście do tematu jest szczególnie ważne zwłaszcza z ...

  Fundusze unijne 25.10.2016
  PROW – źródło inwestycji podnoszących jakość życia
  W tym roku można uzyskać dofinansowanie na projekty wodno-kanalizacyjne. Obecnie jest to możliwe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzeba się jednak spieszyć z przygotowaniem, bowiem pierwsze konkursy mogą być ogłoszone w IV kwartale tego toku. Należy spodziewać się dużego zainteresowania potencjalnych wnioskodawców, dlatego już teraz sprawdź, jak jesteś przygotowany do złożenia ...

  Fundusze unijne 25.10.2016
  Podpis we wniosku – sprawdź, czy postawiłeś go prawidłowo
  Obecnie jesteśmy zobowiązani cały czas do zastosowania tradycyjnej formy podpisywania i składania wniosku o dofinansowanie. Czasami wynika to z problemów działania generatora, a czasami jest decyzją pochodzącą ze sposobu organizacji konkursu. Wiele instytucji pośredniczących jednak akceptuje także wersje elektroniczne wniosku oraz poszczególnych załączników. Czy wiesz, kiedy składasz ...

  Fundusze unijne 23.09.2016
  Upublicznij zapytanie ofertowe, a unikniesz nałożenia korekty finansowej
  Gdy upubliczniasz zapytanie ofertowe, to rozpoczynasz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu. W przypadku niezastosowania się do zasad upublicznienia zapytań instytucja finansująca może nałożyć korektę finansową.Zapytanie ofertowe jest skutecznie upublicznione, gdy oferent umieści je na stronach internetowych, które zapewniają szeroki dostęp do tego typu ...

  Fundusze unijne 23.09.2016
  Dowiedź się, kiedy obniżenie dofinansowania w POIiŚ jest możliwe
  Obniżenie dofinansowania projektu w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko możliwe jest np. jeżeli wartość wnioskowanego dofinansowania ostatniego z projektów podstawowych przekracza pozostałą alokację dla danego typu projektów w ramach konkursu. Wnioskodawca zostaje wtedy poproszony o pisemną zgodę na realizację projektu przy obniżonym dofinansowaniu.Tak dzieje się np. ...

  Fundusze unijne 31.08.2016
  Masz pomysł na projekt sprawdź, jakie koszty obejmie kwalifikowalność
  Opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu są uznawane za koszty kwalifikowane w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej. Koszty poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz beneficjenta.Opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu są uznawane za koszty kwalifikowane. ...