Wszystkie artykuły

  Fundusze unijne 28.05.2017
  Zadbaj o pozytywny wpływ projektu na środowisko
  Jako wnioskodawca masz obowiązek zapewnienia pozytywnego wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (w tym klimat) w czasie realizacji projektu. Dokonasz tego poprzez stosowanie właściwych rozwiązań podczas planowania i realizacji projektu.Do uzyskania pozytywnej oceny w ramach kryterium formalnego, tj. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, ...

  Fundusze unijne 27.04.2017
  Sprawdź, co w projekcie oznacza standard minimum
  Kiedy przygotowujesz się do składania wniosku o dofinansowanie, kierujesz się kryteriami i wymogami, które niesie ze sobą dany konkurs, aby zdobyć jak największą liczbę punktów oraz przejść pozytywnie przez ocenę formalną i merytoryczną. Jedną z często pojawiających się wtedy kwestii jest spełnienie standardu minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn.Nie dotyczy to jednak ...

  Fundusze unijne 22.03.2017
  Rozwijaj firmę dzięki szkoleniom pracowników
  Jeśli chcesz zorganizować w mojej firmie szkolenie dla pracowników, sprawdź, czy możesz skorzystać ze wsparcia unijnego. Uwagę skieruj w stronę oferty regionalnego programu operacyjnego. Z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników została stworzona Baza Usług Rozwojowych (BUR).Baza zapewnia m.in.: powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi ...

  Fundusze unijne 22.03.2017
  Reguła proporcjonalności – kiedy nie możesz o niej zapomnieć
  Źle oszacowane wartości podczas tworzenia dokumentacji projektu mogą spowodować obniżenie dotacji zgodnie z zasadą proporcjonalności. To jak działa zasada w praktyce lepiej poznać przed złożeniem wniosku.Podczas pisania wniosku o dofinansowanie unijne deklarujesz pewne wartości, wskaźniki oraz określasz cel projektu. Uważne podejście do tematu jest szczególnie ważne zwłaszcza z ...

  Fundusze unijne 25.10.2016
  PROW – źródło inwestycji podnoszących jakość życia
  W tym roku można uzyskać dofinansowanie na projekty wodno-kanalizacyjne. Obecnie jest to możliwe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzeba się jednak spieszyć z przygotowaniem, bowiem pierwsze konkursy mogą być ogłoszone w IV kwartale tego toku. Należy spodziewać się dużego zainteresowania potencjalnych wnioskodawców, dlatego już teraz sprawdź, jak jesteś przygotowany do złożenia ...

  Fundusze unijne 25.10.2016
  Podpis we wniosku – sprawdź, czy postawiłeś go prawidłowo
  Obecnie jesteśmy zobowiązani cały czas do zastosowania tradycyjnej formy podpisywania i składania wniosku o dofinansowanie. Czasami wynika to z problemów działania generatora, a czasami jest decyzją pochodzącą ze sposobu organizacji konkursu. Wiele instytucji pośredniczących jednak akceptuje także wersje elektroniczne wniosku oraz poszczególnych załączników. Czy wiesz, kiedy składasz ...

  Fundusze unijne 10.02.2016
  Uwaga na charakter i przeznaczenie nieruchomości w przypadku działania 1.3.1 POIŚ
  W ramach działania 1.3.1 POIŚ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej do wsparcia nie kwalifikują się projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej budynku służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub mieszkaniowej. Następujące działania projektowe mogą otrzymać wsparcie: ocieplenie, przegród ...

  Fundusze unijne 10.02.2016
  Program Infrastruktura i Środowisko sprzyja zwiększeniu efektywności wykorzystania energii
  Do 29 kwietnia 2016 roku trwa naboru w działaniu 1.3.1 POIŚ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. W konkursie tym dofinansowanie znajdą projekty inwestycyjne mające na celu głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych. Przez kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych wskazaną w tym konkursie należy rozumieć ...

  Fundusze unijne 10.02.2016
  Koszty amortyzacji w projektach unijnych ujmuje się na wyodrębnionych kontach analitycznych
  Jednostki ubiegające się o dofinansowanie w ramach różnego rodzaju projektów zwykle wnioskują o środki na zakup środków trwałych. Ale także koszty amortyzacji posiadanych wcześniej środków trwałych i wartości niematerialnych kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli spełniają określone wymagania. Trzeba wykazać, że odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów, które są niezbędne ...

  Fundusze unijne 10.02.2016
  Nie wszystkie nakłady w projekcie szkoleniowym są kosztami kwalifikowalnymi
  W przypadku kosztów związanych z pracownikami i osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych należy pamiętać, iż wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, pod warunkiem że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na analogicznych stanowiskach lub ...