Wszystkie artykuły

  Fundusze unijne 28.04.2014
  Informacje publiczne "lepszej jakości"
  Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego to kolejny obszar podkreślany w II osi priorytetowej Programu Polska Cyfrowa. W ramach tego celu będą finansowane projekty zwiększające podaż informacji sektora publicznego. Jednym z działań w tym zakresie będzie możliwość dofinansowania na udostępnienie informacji online.Oś II POPC mam być realizowana poprzez: opisywanie ...

  Fundusze unijne 10.04.2014
  Najwięcej dotacji na inwestycje w ochronę środowiska lub e-administrację
  Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka programów, z których są dostępne środki na sfinansowanie projektów. Należą do nich m.in.: Program Inteligentny Rozwój, Program dla Polski Wschodniej, Polska Cyfrowa, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Program Infrastruktura i Środowisko.Większość programów operacyjnych, które będą oferowały środki na wsparcie przedsiębiorstw jest aktualnie w ...

  Fundusze unijne 07.03.2014
  Błędy w projektach unijnych - nadużycia, nieprawidłowości, uchybienia
  Wystąpienie nadużyć, nieprawidłowości oraz uchybień w realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nie jest pojęciem tożsamym. Każde z tych pojęć ma inną definicję. Różnice polegają głównie na innych konsekwencjach błędów popełnionych przez beneficjentów.Zacznijmy od rozróżnienia pojęć nadużycia, nieprawidłowości i uchybienia ...

  Fundusze unijne 11.02.2014
  Ewaluacja w projektach unijnych pozwoli uniknąć błędów
  Analiza dokumentów, wywiady i obserwacja to tylko niektóre ze sposobów oceny, czy projekt unijny został zrealizowany prawidłowo i osiągnięto założone w nim cele. Dzięki tzw. ewaluacji w projektach unijnych beneficjenci mogą uniknąć pomyłek w przyszłości.Realizując i rozliczając projekt dotowany z Unii Europejskiej beneficjent musi wiedzieć czy jego działania przynoszą zamierzony ...

  Fundusze unijne 11.02.2014
  Ewaluacja projektów unijnych
  Ewaluacja projektów unijnych może przebiegać na kilka różnych sposób. Wyróżniamy cztery główne rodzaje ewaluacji projektów unijnych. Jednym z nich jest analiza dokumentów jeszcze przed rozpoczęciem planowanej przez beneficjentów inwestycji.Przepisy unijne wprowadzają zasadę dokonywania ewaluacji trzykrotnie: przed rozpoczęciem realizacji projektu, w połowie okresu realizacji oraz po ...

  Fundusze unijne 11.02.2014
  Procedura sprawdzania poprawności projektu unijnego musi być przemyślana
  Proces ewaluacji projektu unijnego powinno się precyzyjnie zaplanować już na etapie przygotowywania działań projektowych tak, aby jak najskuteczniej wykorzystać czas i posiadane zasoby.Wyróżnić trzeba następujące podstawowe etapy procesu ewaluacji: Planowanie ewaluacji, Projektowanie ewaluacji, Zbieranie i analiza danych, Raportowanie, Wykorzystanie wyników ewaluacji. Aby ewaluacja była ...

  Fundusze unijne 04.02.2014
  System Monitorowania Rozwoju a uzasadnienie realizacji projektu unijnego
  System Monitorowania Rozwoju (STRATEG) pozwala śledzić obraz potrzeb rozwojowych poszczególnych regionów, a nawet jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki niemu można przygotować uzasadnienie realizacji danego projektu oraz dopasować do strategii rozwoju krajowych czy też regionalnych.STRATEG to baza danych i portal internetowy, który został stworzony przez Główny Urząd Statystyczny. ...

  Fundusze unijne 28.01.2014
  Kontrola doraźna w siedzibie beneficjenta projektu unijnego
  Istnieją dwa rodzaje kontroli, jakie są przeprowadzane w inwestycjach współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych. Jest to kontrola doraźna oraz planowana. Każda z nich inaczej przebiega i sprawdza inne elementy projektu.Kontrola doraźna jest niezapowiedziana. Nie jest ona wpisana do tzw. rocznego planu kontroli danego programu operacyjnego. Z kolei kontrole planowe są ...

  Fundusze unijne 28.01.2014
  Projekt unijny nawet po jego zakończeniu musi zachować trwałość
  Beneficjent jest zobowiązany do składania każdego roku odpowiedniego sprawozdania z wypełnienia obowiązku utrzymania trwałości prowadzonego przez niego projektu. Jest ono podstawą do ewentualnej kontroli.Czasem zdarza się również, że instytucja odpowiedzialna za projekt wysyła ankietę do wypełnienia i na jej podstawie wybiera podmioty do kontroli. Instytucje unijne uznają warunek ...

  Fundusze unijne 14.01.2014
  Beneficjent funduszy unijnych musi dbać o trwałość projektu
  Otrzymanie dofinansowania z funduszy europejskich oznacza tak naprawdę połowę sukcesu. Beneficjent, niezależnie od tego, czy jest nim firma prywatna, czy też instytucja publiczna, musi dbać o tzw. trwałość projektu.Podstawowym założeniem realizacji działań dofinansowanych z funduszy europejskich jest takie ich przeznaczenie i późniejsze wydatkowanie, aby zapewniły trwałe pozytywne ...