Wszystkie artykuły

  Fundusze unijne 22.08.2014
  Fundusze z dotacji to pozostały przychód operacyjny
  W sytuacji, gdy otrzymane przez beneficjenta środki unijne stanowią jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej, wówczas równowartość otrzymanych funduszy powinna zostać ujęta w całości jako „pozostały przychód operacyjny” w dacie otrzymania środków.Jeśli otrzymane środki unijne nie zostały przeznaczone na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia ...

  Fundusze unijne 22.08.2014
  Podróże służbowe beneficjentów unijnych wymagają udokumentowania
  Wydatki beneficjenta muszą być niezbędne do realizacji projektu oraz zostać poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami i w odpowiedni sposób udokumentowane. Dokumentami związanymi z wyżywieniem w czasie podróży służbowych oraz zakwaterowaniem pracowników są faktury lub rachunki wystawione przez usługodawcę (nabywcą wskazanym na tych dokumentach musi być beneficjent, który realizuje ...

  Fundusze unijne 22.08.2014
  Początkujące firmy bez zdolności kredytowej mogą skorzystać z JEREMIE
  Główną cechą odróżniającą pomoc zwrotną od dotacji bezzwrotnej jest to, że po wykorzystaniu otrzymanych środków beneficjent musi je zwrócić. Co za tym idzie – z tych samych środków finansowych może skorzystać kolejny podmiot, a za nim następne. JEREMIE zapewnia sporą elastyczność pod względem wykorzystania funduszy, które mogą być łatwiej przystosowane do specyficznych ...

  Fundusze unijne 19.08.2014
  W pozyskaniu funduszy można posiłkować się doświadczeniami z poprzednich lat
  W latach 2014-2020 pojawi się możliwość mająca na celu rozwój szerokopasmowej sieci NGA o przepustowości min. 30 Mb/s. W ramach PO Polska Cyfrowa Oś priorytetowa I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, do rozdysponowania będzie 1.020.276.000 euro. To znacznie więcej niż w poprzednich latach. Przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem unijnym już teraz powinni przygotowywać ...

  Fundusze unijne 19.08.2014
  Projekt unijny może zawierać ryzyka
  Aby rozpocząć proces aplikowania o środki unijne, należy przygotować się do procesu związanego z opracowaniem dokumentacji konkursowej w danym naborze wniosków. Każdy dokument jest oceniany pod kątem formalnym, a więc ma wpływ na ostateczny wynik oceny projektu. Całość tego procesu jest niezwykle ważna i nie można pozwolić sobie na żadne uchybienia.Oczywiście niezwykle ważne jest ...

  Fundusze unijne 19.08.2014
  Dotacje unijne na budowę sieci internetowej nowej generacji (NGA)
  W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przedsiębiorcy telekomunikacyjni mieli możliwość otrzymania do 70% dofinansowania unijnego na budowę tradycyjnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s. Natomiast NGA – sieć internetowa nowej generacji – to szansa na skok cywilizacyjny dla dostawców Internetu oraz dla mieszkańców Polski w ramach Programu Operacyjnego ...

  Fundusze unijne 12.07.2014
  Dane o uczestnikach projektu należy zbierać w systemie elektronicznym
  Przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) istnieje obowiązek wypełniania i przesyłania elektronicznego zestawienia danych o uczestnikach projektu. Ewidencjonowanie należy realizować na bieżąco i przesyłać do instytucji opiekującej się projektem wraz z wnioskiem o płatność.Ewidencjonowanie trzeba zrobić za pomocą Formularza Podsystem Monitorowania ...

  Fundusze unijne 12.07.2014
  Wydatki na wynagrodzenia nie muszą być kosztami uzyskania przychodu
  Jeżeli firma ma formę spółki z o.o. i przy realizacji unijnego projektu szkoleniowego planuje zatrudnić pracowników na umowę o pracę, to ma dwie możliwości co do sposobów  zaksięgować koszty związanych z tymi wynagrodzeniami.Beneficjent może podjąć decyzję o niezaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Ma też prawo zaliczyć koszty wynagrodzeń ...

  Fundusze unijne 11.07.2014
  Innowacyjne projekty mogą najwięcej skorzystać z unijnych dotacji
  Pierwsza oś Programu Polska Wschodnia koncentruje się na innowacyjności. W jej ramach przewiduje się dwa podstawowe kierunki wsparcia finansowego z UE tj. dla przedsiębiorstw w zakresie działalności B + R + I (badania + rozwój + innowacje) oraz dla zwiększenia potencjału instytucji otoczenia biznesu.Dofinansowane zostaną projekty przedsiębiorstw służące wzmacnianiu zdolności ...

  Fundusze unijne 26.05.2014
  Czynności, jakie musi wykonać firma starając się o leasing z dotacją UE
  Przede wszystkim przedsiębiorca powinien zapoznać się z ofertą poszczególnych towarzystw oferujących produkt finansowy „Leasing z dotacją UE”. Musi sprawdzić jego zakres i związane z tym wymogi formalnoprawne z uwzględnieniem programu operacyjnego, z którego zamierza pozyskać środki finansowe.Każdy leasingodawca stosuje własne wytyczne i procedury związane z dążeniem do zawarcia ...