Wszystkie artykuły

  Fundusze unijne 26.05.2014
  Łatwiej mają wiarygodne firmy w uzyskaniu dotacji na lesing
  Towarzystwo leasingowe sprawdza m.in. wiarygodność firmy. Wpływa na nią nie tylko okres działalności gospodarczej (im dłużej firma prowadzi działalność gospodarczą, tym bardziej dostępny jest produkt finansowy), ale przede wszystkim ocena finansowa podmiotu gospodarczego wynikająca z analizy przedłożonych i potwierdzonych dokumentów sprawozdawczości finansowej.Zwyczajowo pod ocenę ...

  Fundusze unijne 26.05.2014
  Leasing można sfinansować za pomocą unijnej dotacji
  Leasing to jedna z najpopularniejszych i najkorzystniejszych form rozwoju przedsiębiorstw. Dzięki niemu firmy mogą pozyskać np. nowe środki transportu, urządzenia, maszyny niezbędne do funkcjonowania firmy. Finasowanie tego typu inwestycji jest możliwe poprzez dofinansowanie z UE.Obecnie prawie każdy przedsiębiorca niezależnie od okresu oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej ...

  Fundusze unijne 26.05.2014
  Kontrole projektów unijnych prowadzone są na różnych płaszczyznach 
  Beneficjenci realizujący inwestycje dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej muszą się liczyć z tym, że ich działania przez cały czas będą kontrolowane. Weryfikacja jest nieuchronna nawet po zakończeniu projektu.Podstawowym celem przeprowadzenia kontroli jest weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz załączonym do niej wnioskiem ...

  Fundusze unijne 26.05.2014
  Trzeba zbierać informacje o uczestnikach projektu unijnego
  Przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) istnieje obowiązek wypełniania i przesyłania elektronicznego zestawienia danych o uczestnikach projektu.Ewidencjonowanie należy realizować na bieżąco i przesyłać do instytucji opiekującej się projektem wraz z wnioskiem o płatność. Trzeba to zrobić za pomocą Formularza Podsystem Monitorowania Europejskiego ...

  Fundusze unijne 23.05.2014
  Najczęstsze błędy przy rozliczaniu projektów współfinansowanych z UE
  Istotnym elementem w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich jest terminowe przedkładanie wszelkich wymaganych dokumentów. Terminy, których beneficjent powinien dotrzymać, są określone w umowie o dofinansowanie. Ale to tylko nie wszystko.Podczas rozliczania projektów wszelkie wydatki powinny być ponoszone zgodnie z planowanymi wydatkami (budżetem) wskazanym we ...

  Fundusze unijne 23.05.2014
  Rozliczanie unijnych projektów wymaga dużej precyzji
  Zadanie związane z rozliczaniem projektów jest zadaniem trudnym i bardzo odpowiedzialnym. Wymagana jest przy tym znajomość wielu przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych, a także zasad finansowania, kwalifikowalności wydatków itp. Przy tym ogromie czynność bardzo łatwo o pomyłkę, którą czasem trudno naprawić. Rozliczanie jest ściśle związane z faktycznie zrealizowanymi zadaniami, ...

  Fundusze unijne 23.05.2014
  Szeroki wybór konkursów z programu Horyzont 2020
  Do każdego z jedenastu tematów programu Horyzont 2020 Komisja Europejska przypisała przykładowe obszary, na które można otrzymać dofinansowanie. Są to m.in. innowacje ekologiczne, niskoemisyjny system energetyczny, nanotechnologia itp. Głównymi beneficjentami mogą być mali i średni przedsiębiorcy.Innowacje ekologiczne i zrównoważone dostawy surowców (Numer konkursu SC5-20-2014-1)Wsparcie ...

  Fundusze unijne 23.05.2014
  Program Horyzont 2020 to wielka szansa dla małych i średnich firm 
  W grudniu 2013 roku Komisja Europejska ogłosiła konkursy dedykowane MMŚP w ramach idei Horyzont 2020. Nowe narzędzia mają umacniać pozycję Unii Europejskiej jako terytorium o dużym potencjale innowacyjnym poprzez wspieranie małych i średnich firm w wytwarzaniu innowacyjnych usług lub produktów we współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi.Instrumenty dla MMŚP – I etap (HORIZON 2020 ...

  Fundusze unijne 28.04.2014
  Informacje publiczne "lepszej jakości"
  Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego to kolejny obszar podkreślany w II osi priorytetowej Programu Polska Cyfrowa. W ramach tego celu będą finansowane projekty zwiększające podaż informacji sektora publicznego. Jednym z działań w tym zakresie będzie możliwość dofinansowania na udostępnienie informacji online.Oś II POPC mam być realizowana poprzez: opisywanie ...

  Fundusze unijne 10.04.2014
  Oferty usług szkoleniowych, doradczych z Europejskiego Fundusz Społecznego
  Rejestr usług rozwojowych jest swego rodzaju bazą danych firm, ofert i usług, m.in. szkoleniowych. Jest rozbudowany o mechanizmy zapewniające odpowiednią ich jakość, np. poprzez dokonywanie ocen zawartych w rejestrze usług. Nie jest to jednak narzędzie, które nadaje certyfikaty danym podmiotom potwierdzające jakieś standardy czy też poświadczające ich cechy wyróżniające spośród ...