Wszystkie artykuły

  Fundusze unijne 10.04.2014
  Inteligentne specjalizacje regionów
  Wiele ostatnio się mówi na temat tego, że w przypadku rozdysponowywania środków unijnych od 2014 roku istotne znaczenie będą odgrywały inteligentne specjalizacje. Każdy z polskich regionów powinien dokonać wyboru takich dziedzin gospodarki i nauki, które są najistotniejsze z punktu widzenia potencjału danego obszaru. Samorządy, które to są odpowiedzialne za wybranie inteligentnych ...

  Fundusze unijne 10.04.2014
  Dzięki ZIT będzie więcej funduszy na rozwój miast
  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument rozwoju terytorialnego zaproponowany przez Komisję Europejską. Stanowi on nowy sposób współpracy samorządów. Miasta, gminy oraz władze województw wspólnie ustalają swoje cele i wskazują inwestycje do zrealizowania, jak np. ochrona istniejących terenów zielonych w miastach.Podstawą prac nad przygotowaniem ZIT w Polsce są „Zasady realizacji ...

  Fundusze unijne 10.04.2014
  Projekty unijne w ramach Wspólnego Planu Działania (Joint Action Plan)
  Komisja Europejska i dane państwo członkowskie Unii Europejskiej może przedstawić konkretną grupę projektów, które będą przeprowadzane na odpowiedzialność wyznaczonego, konkretnego beneficjenta, którym może być wyłącznie podmiot publiczny. Zbiór tego typu działań musi się znaleźć w dokumencie pod nazwą Wspólny Plan Działań (JAP- Joint Action Plan). Projekty zawarte JAP (Wspólny ...

  Fundusze unijne 10.04.2014
  Łatwy sposób na znalezienie argumentów na realizację projektu unijnego
  Beneficjent, szczególnie na etapie pisania wniosku o dotację i umotywowania go, potrzebuje informacji na temat potrzeb rozwojowych w danym regionie. Teraz można korzystać z systemu monitorowania rozwoju, który to ułatwia.System Monitorowania Rozwoju (tzw. STRATEG) to szeroka baza danych i portal internetowy, który został stworzony przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). System ten pozwala ...

  Fundusze unijne 10.04.2014
  Najwięcej dotacji na inwestycje w ochronę środowiska lub e-administrację
  Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka programów, z których są dostępne środki na sfinansowanie projektów. Należą do nich m.in.: Program Inteligentny Rozwój, Program dla Polski Wschodniej, Polska Cyfrowa, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Program Infrastruktura i Środowisko.Większość programów operacyjnych, które będą oferowały środki na wsparcie przedsiębiorstw jest aktualnie w ...

  Fundusze unijne 31.03.2014
  Szczególne zasady dla projektów o kluczowym znaczeniu dla regionu
  Projekty o kluczowym znaczeniu dla danego regionu są dużymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju.Zacząć należy od tego, że projekt kluczowy to nieprecyzyjna nazwa pewnego typu inwestycji dofinansowywanej ze środków unijnych ...

  Fundusze unijne 31.03.2014
  Niekiedy można stracić uzyskaną dotację unijną
  Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) podlega weryfikacji przez instytucję rozliczającą końcowy wniosek o płatność. Może ona zdecydować o konieczności zwrotu dofinansowania otrzymanego przez beneficjenta, jeżeli nie zrealizował on projektu zgodnie z wnioskiem. Zwrot może dotyczyć całości bądź części otrzymanych środków.Projekty dofinansowane ...

  Fundusze unijne 31.03.2014
  Beneficjenci POKL muszą przygotować kartę zamknięcia projektu
  Zamykając projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), sporządza się tzw. kartę zamknięcia projektu. Przygotowuje ją instytucja nadzorująca projekt i przekazuje kopię beneficjentowi.Karta ma na celu zapewnienie kompleksowego i właściwego zamknięcia projektu już po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz dokonaniu ostatecznego rozliczenia z beneficjentem. ...

  Fundusze unijne 31.03.2014
  Można starać się o dotacje na projekty dotyczące e-usług publicznych
  Jako pierwsze nabór na projekty dofinansowane w ramach Programu Polska Cyfrowa otworzyło już Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Przy czym jest to jedynie preselekcja polegająca na zebraniu propozycji od beneficjentów i ewaluacja ich stanu przygotowania. Opisany nabór dotyczy tylko projektów mających na celu podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych, który jest jednym ...

  Fundusze unijne 31.03.2014
  Usługi turystyczne będą dotowane z programów regionalnych
  Przedsiębiorcy chcący skorzystać z dofinansowania unijnego na realizację projektów związanych z usługami turystycznymi powinni szukać odpowiednich konkursów na pozyskanie dotacji w regionalnych programach. Przedsięwzięcia turystyczne w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 są traktowane jako element lokalnych strategii rozwoju, projektów związanych z kulturą i ...