Wszystkie artykuły

  Fundusze unijne 07.03.2014
  Beneficjent też musi prawidłowo udzielić przetargu
  Należy wyróżnić trzy zasadnicze obszary procesu realizacji projektu, na które zwraca się szczególną uwagę. To właśnie w nich stwierdza się najwięcej nieprawidłowości lub uchybień. Należą do nich: realizacja działań projektowych, rozliczanie wydatków w projekcie oraz informacja i promocja projektu. To właśnie w tych aspektach można spodziewać się najczęstszych kontroli. Jednak ...

  Fundusze unijne 07.03.2014
  Błędy w projektach unijnych - nadużycia, nieprawidłowości, uchybienia
  Wystąpienie nadużyć, nieprawidłowości oraz uchybień w realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nie jest pojęciem tożsamym. Każde z tych pojęć ma inną definicję. Różnice polegają głównie na innych konsekwencjach błędów popełnionych przez beneficjentów.Zacznijmy od rozróżnienia pojęć nadużycia, nieprawidłowości i uchybienia ...

  Fundusze unijne 07.03.2014
  Rola budżetu zadaniowego przy składaniu wniosku o dotacje
  Budżet zadaniowy będący integralną częścią wniosku o dofinansowanie ma za zadanie odzwierciedlić wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu. Odnośnie do każdego z wymienionych zadań należy przedstawić koszty jakie zostaną poniesione przez beneficjenta. Należy pamiętać, że koszty kwalifikowane w projekcie są przedstawione w podziale na koszty bezpośrednie i pośrednie.Koszty ...

  Fundusze unijne 25.02.2014
  O niektórych zmianach w projekcie można poinformować instytucję wdrażającą
  W przypadku nieprawidłowości stosowania prawa zamówień publicznych podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy odnieść się do taryfikatora. Dzięki niemu możliwe jest określenie sposobu naliczenia korekty finansowej, jakiej musi dokonać beneficjent. W taryfikatorze wskazane są stawki maksymalne, ale o ich ostatecznej wysokości decyduje instytucja ...

  Fundusze unijne 25.02.2014
  Błędy w przetargach skutkują korektą finansową
  W przypadku nieprawidłowości stosowania prawa zamówień publicznych podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy odnieść się do taryfikatora.Pełna nazwa taryfikatora to: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”. Znajduje się on ...

  Fundusze unijne 19.02.2014
  Dokumentacja z projektów unijnych należy przechowywać w oryginale
  Trzeba przechowywać całą dokumentację projektową. Należy również zapewnić sprawny do niej dostęp. Dodatkowo w okresie 5 lat (3 lat dla małych i średnich przedsiębiorstw) należy zabezpieczać dokumenty przed zagubieniem, zniszczeniem czy uszkodzeniem.Jeśli dana firma lub organizacja jest zobligowana do prowadzenia archiwum zakładowego, musi zapewnić bezpośredni i sprawny dostęp do ...

  Fundusze unijne 19.02.2014
  Wypełnianie generatora wniosków płatniczych
  Głównym narzędziem służącym do przygotowywania wniosków o płatność przez beneficjentów jest Generator Wniosków Płatniczych. Instytucja wdrażająca zatwierdza wniosek o płatność w ciągu 20 dni.Poprzez generator wniosków płatniczych można stworzyć, edytować i drukować poszczególne wnioski o płatność. Najnowszej wersji należy szukać na stronach internetowych instytucji ...

  Fundusze unijne 11.02.2014
  Ewaluacja w projektach unijnych pozwoli uniknąć błędów
  Analiza dokumentów, wywiady i obserwacja to tylko niektóre ze sposobów oceny, czy projekt unijny został zrealizowany prawidłowo i osiągnięto założone w nim cele. Dzięki tzw. ewaluacji w projektach unijnych beneficjenci mogą uniknąć pomyłek w przyszłości.Realizując i rozliczając projekt dotowany z Unii Europejskiej beneficjent musi wiedzieć czy jego działania przynoszą zamierzony ...

  Fundusze unijne 11.02.2014
  Ewaluacja projektów unijnych
  Ewaluacja projektów unijnych może przebiegać na kilka różnych sposób. Wyróżniamy cztery główne rodzaje ewaluacji projektów unijnych. Jednym z nich jest analiza dokumentów jeszcze przed rozpoczęciem planowanej przez beneficjentów inwestycji.Przepisy unijne wprowadzają zasadę dokonywania ewaluacji trzykrotnie: przed rozpoczęciem realizacji projektu, w połowie okresu realizacji oraz po ...

  Fundusze unijne 11.02.2014
  Procedura sprawdzania poprawności projektu unijnego musi być przemyślana
  Proces ewaluacji projektu unijnego powinno się precyzyjnie zaplanować już na etapie przygotowywania działań projektowych tak, aby jak najskuteczniej wykorzystać czas i posiadane zasoby.Wyróżnić trzeba następujące podstawowe etapy procesu ewaluacji: Planowanie ewaluacji, Projektowanie ewaluacji, Zbieranie i analiza danych, Raportowanie, Wykorzystanie wyników ewaluacji. Aby ewaluacja była ...