Wypełnianie generatora wniosków płatniczych

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 19-02-2014 r.

Głównym narzędziem służącym do przygotowywania wniosków o płatność przez beneficjentów jest Generator Wniosków Płatniczych. Instytucja wdrażająca zatwierdza wniosek o płatność w ciągu 20 dni.

Poprzez generator wniosków płatniczych można stworzyć, edytować i drukować poszczególne wnioski o płatność. Najnowszej wersji należy szukać na stronach internetowych instytucji zarządzającej danym projektem.

Bezpośrednim wsparciem w prawidłowym przygotowaniu i późniejszej walidacji poprawności wypełnionego wniosku o płatność jest przede wszystkim załączona do niego „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność”, a także pomocne są takie dokumenty jak „Zasady finansowania POKL” oraz „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL”. Oba są dostępne na stronach instytucji przyznających dotacje i dostarczają szczegółowych informacji istotnych w procesie wypełniania wniosku o płatność.

Od poprawnego i sprawnego wypełnienia wniosku beneficjenta o płatność zależy stan realizacji projektu. Aby uniknąć długiego oczekiwania na przekazanie kolejnej transzy środków finansowych, warto zacząć przygotowywać wniosek o płatność ze szczególną starannością oraz ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do kalendarza założonego w umowie o dofinansowanie.

Poszczególne etapy

Podstawowym i pierwszym elementem procesu przygotowania wniosku jest rzetelne i uporządkowane zgromadzenie oraz opisanie wszystkich dowodów zapłaty, dokumentów finansowych, źródłowych, załączników oraz wszelkich innych informacji, które stanowią potwierdzenie i zasadność poniesionych i wykazanych w zestawieniu finansowym wydatków w projekcie.

Kolejnym krokiem powinno być wyselekcjonowanie dokumentów, które będą rozliczane za pomocą tego konkretnego wniosku. Każdy z nich trzeba odpowiednio opisać i ponumerować. Należy wybrać taką metodę, dzięki której możliwa będzie łatwa i szybka identyfikacja rodzaju wydatku, jego wysokości w relacji do realizowanego projektu unijnego, a także powiązanie danego wydatku z właściwą kategorią w budżecie przedsięwzięcia.

Następnie trzeba uszeregować dokumenty zgodnie z zapisami budżetu i nanieść na tabelę wraz z opisami tych wydatków. Pozwoli to na szybsze wypełnienie wniosku oraz przyporządkowanie dokumentów finansowych załączonych do wniosku.

Kolejnym krokiem jest już wypełnianie tabeli we wniosku. Warto zacząć od zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (w POKL jest to często załącznik 1 do wniosku). To jedna z najistotniejszych części wniosku. W tym punkcie trzeba wpisywać wydatki rozliczane danym wnioskiem w kolejności odpowiadającej zapisom w budżecie. Umożliwi to szybkie odnajdywanie konkretnych informacji w zestawieniu i porównywanie wydatków z budżetem projektu.

Następnie należy wypełnić zestawienia finansowe, takie jak:

  • postęp finansowy i rzeczowy realizacji projektu,

  • uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem (jeśli projekt nie generuje przychodu, tabela pozostaje pusta),

  • źródła finansowania wydatków,

  • rozliczenia kwoty dofinansowania i wkładu własnego.

Kolejnym elementem do wypełnienia jest harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe. Można tutaj wskazać zmiany w stosunku do harmonogramu płatności stanowiącego integralną część zawartej umowy o dofinansowanie.

Po wypełnieniu części finansowych wniosku należy opracować części opisowe wniosku, takie jak: planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia następnego wniosku, informacja na temat ewentualnych problemów w realizacji projektu oraz informacja o zgodności lub jej braku z zasadami polityk wspólnotowych.

Następnie trzeba dołączyć 3 załączniki:

  • zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte projektem;

  • szczegółową charakterystykę udzielonego wsparcia w postaci zestawienia przepływu uczestników (osób, przedsiębiorstw) projektu. Tabele, w których są one zestawione, każdy beneficjent ma obowiązek wypełnić. W ramach wniosku o płatność różnią się one strukturą w zależności od realizowanego programu operacyjnego i priorytetu POKL;

  • wyciągi bankowe potwierdzające wydatki objęte projektem (poświadczone za zgodność z oryginałem kopie).

Na koniec należy dołączyć formularz PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego). Trzeba w nim wykazać szczegółowe dane uczestników projektu, którzy rozpoczęli, kontynuują, zakończyli lub przerwali udział w projekcie. Formularz ten należy dostarczyć oddzielnie od wniosku w formie elektronicznej na płycie CD lub poprzez pamięć przenośną. Do każdego wniosku o płatność wymagane jest również oświadczenie o VAT, stwierdzające, czy firma jest płatnikiem VAT.

Terminy płatności

Instytucja (tzw. Instytucja Wdrażająca) ma 20 dni na zatwierdzenie danego wniosku o płatność. Gdy stwierdzone zostaną błędy, instytucja ta poinformuje o tym, że naniosła poprawki, lub wezwie przedsiębiorcę do poprawienia bądź uzupełnienia wniosku. To oczywiście wstrzymuje bieg wspomnianych 20 dni. Warto pamiętać o tym, że w umowie o dofinansowanie zawarta jest zwykle klauzula dotycząca dostępności środków na finansowanie na rachunku bankowym Instytucji Wdrażającej. Oznacza to, że dopiero gdy środki finansowe będą dostępne na kontach instytucji, dotacja zostanie przekazana.

Marek Dominik Peda, koordynator projektów unijnych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34113 )
Array ( [docId] => 34113 )

Array ( [docId] => 34113 )