Ochrona danych dotyczy także informacji publicznych

Data: 23-02-2015 r.

Organy władzy publicznej i osoby pełniące funkcje publiczne są zobowiązane do udostępnienia informacji o swojej działalności. Taki obowiązek dotyczy też prywatnych przedsiębiorstw, które realizują zadania powszechne i użyteczne dla obywateli. Problem pojawia się, gdy takie informacje zawierają dane osobowe.

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne jest jednym z podstawowych praw konstytucyjnych. Pozwala sprawować realną kontrolę nad działaniami władzy publicznej i podmiotów wykonujących zadania publiczne. Nie ma jednak charakteru bezwzględnego.

Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na wartości określone w odrębnych ustawach. Należą do nich m.in. wolność i prawa innych osób i podmiotów gospodarczych czy porządek publiczny.

Jakie informacje mogą być udostępnione

Problematyka dostępu do informacji publicznej jest uregulowana przede wszystkim w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Przepisy udip wskazują, jakiego rodzaju informacje mają charakter informacji publicznych oraz jakie organy zobowiązane są do ich udostępniania.

Zgodnie z nimi udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1 udip). Musi być zatem wytworzona przez władze publiczne lub odnosząca się do nich bądź podmiotów wykonujących zadania publiczne lub gospodarujących mieniem publicznym.

Taka informacja musi jednak dotyczyć faktów i danych, a nie niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeń podejmowania określonych działań (wyrok NSA z 25 marca 2003 r., II SA 4059/02).

Jak podkreśla się w orzecznictwie, nie każda informacja wytworzona przez organ władzy publicznej jest informacją publiczną. Decyduje o tym treść i charakter takiej informacji. Jednocześnie należy pamiętać, że nie można utożsamiać dostępu do informacji publicznej tylko i wyłącznie z dostępem do dokumentów urzędowych.

Kto musi udostępnić informację publiczną

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej mają władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, o ile są w posiadaniu takiej informacji.

Przepisy udip obejmują zatem także podmioty, które nie są organami administracji publicznej i podmioty prywatne (np. spółka komunalna, publiczna szkoła wyższa, przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej lub paliw gazowych), jeśli wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.

Informacja publiczna a dane osobowe

Informacja publiczna może zawierać w swojej treści dane osobowe bądź inne dane dotyczące sfery prywatności osoby fizycznej (np. decyzja administracyjna zawierająca imiona, nazwiska i adres stron postępowania).

Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, danymi osobowymi są nie tylko informacje, za pomocą których można od razu ustalić tożsamość osoby fizycznej (np. imię i nazwisko, PESEL, NIP). Zalicza się do nich też te, które bez nadzwyczajnego wysiłku i nieproporcjonalnie dużych nakładów dają się powiązać z określoną osobą (np. „wieloletni dyrektor szkoły w S.”).

Ograniczenia dostępu do informacji

Jednym z ograniczeń w prawie dostępu do informacji publicznej jest prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 udip). To ograniczenie nie dotyczy informacji publicznej, w sytuacji, gdy osoba fizyczna zrezygnowała z przysługującego jej prawa do prywatności.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej nie dotyczy też informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji.

Termin „prawo do prywatności” nie został zdefiniowany w przepisach udip, a zatem w celu ustalenia jego treści należy sięgnąć do art. 47 Konstytucji RP oraz innych aktów ustawowych.

Jak wskazuje się w orzecznictwie „prawo do prywatności” stanowi dobro osobiste człowieka i obejmuje zdarzenia oraz okoliczności tworzące sferę jego życia osobistego i rodzinnego. Jednym z elementów tak rozumianej prywatności osoby fizycznej są niewątpliwie niektóre jej dane osobowe. Wobec tego dla oceny przesłanki ograniczającej prawo do informacji publicznej, jaką jest prywatność osoby fizycznej, konieczne jest odwołanie się do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Nie da się z góry wyznaczyć katalogu danych osobowych składających się na prywatność osoby fizycznej.

W związku z tym, to od okoliczności konkretnego przypadku zależeć będzie ustalenie, czy udostępnienie w ramach informacji publicznej określonych danych osobowych naruszać będzie prawo do prywatności danej osoby fizycznej.

Agnieszka Kręcisz-Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36608 )
Array ( [docId] => 36608 )

Array ( [docId] => 36608 )