Jakie są podobieństwa i różnice między prokurą a pełnomocnictwem

Autor: Borkowska Katarzyna
Data: 17-09-2012 r.

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa udzielany przez przedsiębiorcę. Prokurentem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikiem może być również osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Zakres podmiotowy prokury i pełnomocnictwa

Podstawową różnicą pomiędzy prokurą a pełnomocnictwem jest podmiot, który je udziela. Prokury może bowiem udzielić tylko przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Chodzi tu zatem m.in. o spółki handlowe, spółdzielnie czy przedsiębiorstwa państwowe.

Pełnomocnictwa może udzielić każdy.

Zakres umocowania prokurenta i pełnomocnika

Zakres czynności jakich może dokonywać prokurent jest znacznie szerszy i ustalony ustawowo. Są to czynności sądowe i pozasądowe, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Do niektórych czynności wymagane jest jednak pełnomocnictwo do poszczególnej czynności, chodzi o:

  • zbycie przedsiębiorstwa,
  • dokonanie czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, oraz
  • zbycie i obciążanie nieruchomości.

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje natomiast umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Forma udzielnie prokury i pełnomocnictwa

Zarówno prokura jak i pełnomocnictwo ogólne powinny być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Jeżeli jednak do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Prokura w przeciwieństwie do pełnomocnictwa nie może być przeniesiona.

Prokura i pełnomocnictwo mogą być w każdym czasie odwołane.

Wygaśnięcie prokury i pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika (chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono).

Prokura wygasa m.in. w przypadku śmierci prokurenta, ale śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.

Inne przyczyny wygaśnięcia prokury:

  • wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru,
  • ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy,
  • otwarcie likwidacji przedsiębiorcy,
  • przekształcenie przedsiębiorcy,
  • odwołanie prokury.

Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców.


Zobacz także:

Borkowska Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25709 )
Array ( [docId] => 25709 )