Procedura sporządzania sprawozdania finansowego w spółce z o.o.

Autor: Michał Koralewski
Data: 25-03-2015 r.

Spółki z o.o. są podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia pełnej księgowości, w tym do sporządzania sprawozdań finansowych. Obowiązek zapewnienia, aby sprawozdanie zostało opracowane, spoczywa na zarządzie spółki. Organ ten powinien dopilnować, by przygotowano je w terminie trzech miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego.

Jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zarząd powinien zwrócić się do rady nadzorczej spółki albo zgromadzenia wspólników o wyznaczenie biegłego rewidenta. Zarząd nie jest uprawniony do samodzielnego wyboru takiej osoby.

 

W przypadku spółki z o.o. badanie sprawozdania finansowego będzie konieczne, jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniła co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

W dalszej kolejności zarząd zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania finansowego oraz ewentualnie opinii biegłego rewidenta radzie nadzorczej spółki oraz udostępnienia tychże dokumentów wspólnikom spółki – na co najmniej miesiąc przez zwyczajnym zgromadzeniem wspólników zwołanym w celu zatwierdzenia tegoż sprawozdania. Zwyczajne zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego.

Finalnie, zarząd spółki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z działalności jednostki – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36781 )
Array ( [docId] => 36781 )